ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 176 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
58020001
ดอนชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:14:18
11 
2
58020002
บ้านสบหาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:38:02
3
58020003
บ้านแพะพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 23:41:16
23 
4
58020005
บ้านแม่หาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:29:04
5
58020006
บ้านแม่ต้อบใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:20:35
6
58020007
บ้านแม่ต้อบเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:53:07
7
58020008
บ้านป่าหมาก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:04:21
8
58020009
บ้านแม่เกาะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:43:06
9
58020010
บ้านขุนแม่ต้อบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:26:36
10
58020011
อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:11:35
10 
11
58020012
อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:11:03
12
58020013
บ้านพะมอลอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:45:43
13
58020014
รัตนประทีปวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:53:49
14
58020015
บ้านแม่อุมลอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 20:12:57
15
58020016
บ้านแม่อุมป๊อก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 19:02:00
16
58020017
บ้านแม่อุมลองหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:05:53
17
58020018
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:25:23
18
58020019
บ้านห้วยฮากไม้ใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:17:44
11 
19
58020020
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:09:29
20
58020021
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:28:52
21
58020022
บ้านแม่ปุ๋น
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:26:55
22
58020024
บ้านแม่ละ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:22:00
23
58020025
บ้านอมพาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:31:02
19 
24
58020026
บ้านช่างหม้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:12:39
25
58020027
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:54:52
26
58020028
บ้านแม่สะลาบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:07:21
27
58020029
บ้านจอซิเดอเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 19:22:37
16 
28
58020030
บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:53:27
29
58020031
บ้านห้วยหมูพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:42:24
30
58020032
บ้านแม่ก๋อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:51:30
12 
31
58020033
บ้านศรีมูลเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:59:06
32
58020034
บ้านห้วยห้อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:17:27
33
58020035
บ้านท่าตาฝั่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:27:34
14 
34
58020036
บ้านห้วยโผ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:42:34
17 
35
58020037
บ้านแม่กองคา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:47:51
11 
36
58020038
บ้านทุ่งแพม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:55:14
37
58020039
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:15:44
16 
38
58020040
บ้านห้วยสิงห์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:34:38
22 
39
58020041
บ้านแม่กองแป
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:17:14
40
58020042
ชุมชนบ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:43:07
20 
41
58020043
บ้านคะปวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:44:14
42
58020044
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:50:00
38 
43
58020045
บ้านแม่สะเรียง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:55:07
44
58020046
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 21:59:35
50 
45
58020047
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:44:31
32 
46
58020048
บ้านไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:54:14
18 
47
58020049
สังวาลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:25:22
33 
48
58020051
บ้านแม่ลิด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:20:46
18 
49
58020052
บ้านดอยเลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:10:42
50
58020053
บ้านแม่สวรรค์น้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:12:08
51
58020054
บ้านสุดห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:55:51
52
58020055
บ้านแม่สวรรค์หลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:23:49
53
58020056
บ้านห้วยปางผาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 17:59:39
54
58020057
บ้านแม่กะไน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:03:00
55
58020058
บ้านแม่จ๊าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:59:20
11 
56
58020059
บ้านห้วยปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:25:06
57
58020060
บ้านขุนวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:09:25
58
58020061
บ้านดงกู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:37:52
59
58020062
บ้านขุนวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:49:25
60
58020063
บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:50:24
61
58020064
บ้านโพซอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:08:07
37 
62
58020065
บ้านเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:52:46
10 
63
58020066
เพียงหลวง ๑๑ ฯ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 21:22:40
19 
64
58020067
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:14:22
18 
65
58020068
บ้านแม่อมลาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:26:13
66
58020069
บ้านฟักทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:12:04
67
58020070
บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:39:50
68
58020071
บ้านแม่ลาผาไหว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:08:03
69
58020072
บ้านขุนแม่ลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:19:06
70
58020073
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:34:34
15 
71
58020074
บ้านแม่กวางใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 22:22:55
72
58020075
บ้านท่าผาปุ้ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:24:15
11 
73
58020076
บ้านแม่เตี๋ย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:18:47
10 
74
58020077
บ้านห้วยหมากหนุน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:19:52
75
58020078
บ้านแม่สะกั๊วะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:40:10
76
58020080
บ้านแม่กวางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:36:16
77
58020081
บ้านแม่สะกึ๊ด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 21:59:31
78
58020082
บ้านแม่ปอถ่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:51:13
79
58020083
บ้านแม่โถ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:36:23
17 
80
58020084
บ้านแม่โถใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:50:28
81
58020085
บ้านห้วยไม้ซาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:40:05
82
58020086
บ้านหัวแม่โถ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:37:20
83
58020087
บ้านแม่อุมพาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:36:05
84
58020088
บ้านแม่จอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:00:51
85
58020089
บ้านห้วยผึ้งใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:17:43
23 
86
58020090
บ้านผาแดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:12:25
87
58020091
บ้านแม่นาจางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:58:34
88
58020092
บ้านแม่ขีด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:57:04
18 
89
58020093
บ้านแม่นาจาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:09:53
90
58020094
บ้านหนองม่วน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:30:50
91
58020095
บ้านแม่สะแมง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:31:31
92
58020096
บ้านกอกหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:29:20
93
58020097
บ้านแม่ฮุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:33:20
94
58020098
บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:15:46
95
58020099
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:41:05
13 
96
58020100
บ้านแม่แลบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:31:40
19 
97
58020101
ลุ่มน้ำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 16:45:49
98
58020103
บ้านป่าหมากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:08:54
99
58020104
บ้านแม่งะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 05:30:55
100
58020105
บ้านแม่สะปึ๋งใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:46:51
101
58020106
บ้านแม่สะปึ๋ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:07:16
10 
102
58020107
อนุบาลแม่ลาน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 17:12:14
15 
103
58020108
บ้านท่าสองแคว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:58:59
104
58020109
บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:46:59
12 
105
58020110
ชุมชนแม่ลาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:10:59
22 
106
58020111
บ้านแม่สุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:48:28
107
58020112
บ้านห้วยกองเป๊าะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:43:30
108
58020113
บ้านห้วยกู่ป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:14:32
109
58020114
บ้านหัวลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:25:26
110
58020115
บ้านแม่ปาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:44:17
111
58020116
บ้านห้วยมะกอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:06:57
112
58020117
บ้านกะริคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:30:44
113
58020118
บ้านดูลาเปอร์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:51:48
114
58020119
บ้านแม่และ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:20:02
115
58020120
บ้านดงใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:28:17
116
58020121
บ้านละอูบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:01:13
19 
117
58020122
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:08:53
118
58020123
บ้านห้วยห้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:42:25
21 
119
58020125
บ้านสาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:48:27
120
58020126
บ้านกองก๋อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:42:23
10 
121
58020127
บ้านแม่แพ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:40:33
12 
122
58020128
บ้านแม่แพน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:40:27
123
58020129
บ้านผาเยอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:58:21
14 
124
58020130
บ้านทะโลงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:48:18
125
58020131
บ้านห้วยวอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 20:01:29
21 
126
58020132
บ้านห้วยไก่ป่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:57:40
127
58020133
บ้านแม่ลาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:21:14
128
58020134
บ้านห้วยกุ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:36:31
17 
129
58020135
บ้านกองแปใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:36:47
130
58020136
บ้านป่าโปง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:07:22
131
58020137
บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:35:36
132
58020138
บ้านต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:32:36
13 
133
58020139
บ้านห้วยเหี้ยะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:16:10
134
58020140
บ้านอุมดาใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:56:01
135
58020141
บ้านแม่ออกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:25:29
10 
136
58020142
บ้านอุมดาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:27:57
16 
137
58020143
ชุมชนบ้านผาผ่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:20:46
14 
138
58020144
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:53:02
13 
139
58020146
บ้านแม่เกาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:45:20
140
58020147
บ้านแม่ออก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:43:29
141
58020148
บ้านแม่สวด
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:49:01
20 
142
58020149
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:49:03
13 
143
58020151
บ้านแม่หลุย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:13:31
23 
144
58020152
บ้านนาดอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:17:51
20 
145
58020153
บ้านแม่หาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:45:03
11 
146
58020154
บ้านแม่แพหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:49:23
147
58020155
ล่องแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:17:02
36 
148
58020157
บ้านอุมโละเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:54:54
149
58020158
บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 06:31:49
150
58020159
บ้านแม่เงา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:50:08
12 
151
58020160
บ้านแม่สามแลบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:39:37
14 
152
58020161
บ้านห้วยกองก้าด
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:09:50
153
58020162
บ้านซิวาเดอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:13:02
14 
154
58020163
บ้านกอมูเดอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:51:33
155
58020164
บ้านกลอเซโล
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:26:04
156
58020165
บ้านแม่แคะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:26:39
157
58020166
บ้านแม่ตอละ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:21:09
158
58020167
บ้านสบเมย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 21:24:55
16 
159
58020168
บ้านห้วยกระต่าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:04:44
160
58020169
บ้านบุญเลอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:16:26
16 
161
58020170
บ้านเครอะบอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 06:30:08
162
58020171
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:23:30
163
58020172
บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 20:06:21
164
58020173
บ้านทิยาเพอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 20:02:26
165
58020174
บ้านทีฮือลือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:08:34
166
58020175
บ้านแม่คะตวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:40:49
11 
167
58020176
บ้านห้วยกองมูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:00:22
168
58020177
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:47:44
169
58020178
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:54:23
170
58020179
บ้านแม่ทะลุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:11:23
171
58020180
บ้านปู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:43:35
172
58020181
บ้านดอยงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:22:59
173
58020182
บ้านเลโคะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:23:57
16 
174
58020183
บ้านแม่ลามา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:26:08
175
58020184
บ้านเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:35:54
176
58020185
ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:43:23
     
176 (100.00%)