ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 165 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 39 (23.64%)
1
60010001
วัดกลางแดด
ยังไม่ยืนยัน
2
60010002
บ้านบ่อดินสอพอง
ยังไม่ยืนยัน
3
60010003
วัดเกรียงไกรเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
4
60010004
วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
5
60010005
วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:10:19
6
60010007
วัดวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
7
60010008
ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
8
60010009
วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
9
60010010
วัดท่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
10
60010012
อนุบาลนครสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:02:59
11
60010013
วัดวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
12
60010015
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:49:32
13
60010016
วัดหัวถนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:00:53
14
60010018
วัดท่าล้อ
ยังไม่ยืนยัน
15
60010019
วัดนิเวศวุฒาราม
ยังไม่ยืนยัน
16
60010020
วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
17
60010021
บ้านคุ้งวารี
ยังไม่ยืนยัน
18
60010022
ชุมชนวัดบ้านแก่ง
ยังไม่ยืนยัน
19
60010023
วัดเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:09:45
20
60010024
วัดบ้านมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:22:28
21
60010025
บ้านสระงาม
ยังไม่ยืนยัน
22
60010026
วัดบึงน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
23
60010027
วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
24
60010029
ศิริราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
25
60010030
อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
26
60010032
วัดพระนอน
ยังไม่ยืนยัน
27
60010033
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:01:42
28
60010035
วัดรังงาม
ยังไม่ยืนยัน
29
60010036
บ้านเขากะลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:17:16
30
60010037
บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:16:46
31
60010038
วัดบางม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 21:51:45
32
60010039
วัดหาดทรายงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:49:09
33
60010040
วัดวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
34
60010041
วัดสันติธรรม
ยังไม่ยืนยัน
35
60010042
วัดดอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
36
60010043
วัดหนองโรง
ยังไม่ยืนยัน
37
60010044
วัดหนองเขนง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:58:07
38
60010045
วัดทัพชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
39
60010046
วัดสวรรค์ประชากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:36:14
40
60010047
บ้านสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
41
60010048
วัดศรีอุทุมพร
ยังไม่ยืนยัน
42
60010049
บ้านสุวรรณประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
43
60010052
วัดหนองกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
44
60010053
วัดศรีอัมพวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
45
60010054
วัดวังสวัสดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:13:31
46
60010055
ศรีพูลราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
47
60010057
วัดบริรักษ์ประชาสาร
ยังไม่ยืนยัน
48
60010058
วัดสมานประชาชน
ยังไม่ยืนยัน
49
60010059
วัดเนินมะขามงาม
ยังไม่ยืนยัน
50
60010061
วัดเขามโน
ยังไม่ยืนยัน
51
60010062
บ้านพรหมเขต
ยังไม่ยืนยัน
52
60010063
วัดหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
53
60010064
วัดสุบรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
54
60010065
บ้านช่อกระถินพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
55
60010067
อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
56
60010069
วัดนากลาง
ยังไม่ยืนยัน
57
60010070
บ้านเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
58
60010072
วัดหนองพรมหน่อ
ยังไม่ยืนยัน
59
60010073
บ้านเนินศาลา
ยังไม่ยืนยัน
60
60010074
บ้านคลองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
61
60010075
บ้านเขาถ้ำพระ
ยังไม่ยืนยัน
62
60010076
วัดเนินกะพี้
ยังไม่ยืนยัน
63
60010078
วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
ยังไม่ยืนยัน
64
60010079
วัดมโนราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
65
60010080
บ้านโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:44:02
66
60010081
ราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
67
60010082
บ้านบางมะฝ่อ
ยังไม่ยืนยัน
68
60010084
บ้านเนินเวียง
ยังไม่ยืนยัน
69
60010085
วัดบางมะฝ่อ
ยังไม่ยืนยัน
70
60010087
สระวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71
60010088
ชุมชนวัดบ้านหว้า
ยังไม่ยืนยัน
72
60010089
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:59:17
73
60010090
วัดศาลาแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:13:25
74
60010091
บ้านกระจังงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:32:23
75
60010092
บ้านหาดสูง
ยังไม่ยืนยัน
76
60010093
ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
77
60010094
วัดท่านา
ยังไม่ยืนยัน
78
60010095
บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
79
60010097
บ้านเนิน
ยังไม่ยืนยัน
80
60010098
บ้านท่าจันทน์(ศักดี)
ยังไม่ยืนยัน
81
60010100
วัดฆะมัง
ยังไม่ยืนยัน
82
60010101
วัดพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
83
60010102
วัดทับกฤชเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
84
60010105
ชุมชนวัดคลองปลากด
ยังไม่ยืนยัน
85
60010106
อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:27:10
86
60010107
วัดดอนสนวน
ยังไม่ยืนยัน
87
60010108
วัดท่าไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:29:54
88
60010110
บ้านวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
89
60010111
วัดวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:42:47
90
60010112
วัดดงกะพี้
ยังไม่ยืนยัน
91
60010113
บ้านท่ากร่าง
ยังไม่ยืนยัน
92
60010114
วัดหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
93
60010115
บ้านท่าเตียน
ยังไม่ยืนยัน
94
60010116
บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 21:47:38
95
60010117
บ้านประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:50:37
96
60010118
วัดคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
97
60010119
วัดเนินสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
98
60010120
วัดบ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
99
60010121
วัดบางเคียน
ยังไม่ยืนยัน
100
60010122
วัดไผ่สิงห์
ยังไม่ยืนยัน
101
60010124
วัดคลองเกษมเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
102
60010126
วัดโพธิ์หนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:56:53
103
60010127
บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:08:33
104
60010128
วัดแสงรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
105
60010129
วัดพันลาน
ยังไม่ยืนยัน
106
60010130
วัดปากคลองปลากด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:50:15
107
60010131
วัดบางไซ
ยังไม่ยืนยัน
108
60010132
วัดหัวกะทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
109
60010133
วัดหนองกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
110
60010134
วัดหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
111
60010135
บ้านหนองโพลง
ยังไม่ยืนยัน
112
60010136
บ้านดงขุย
ยังไม่ยืนยัน
113
60010137
อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
114
60010138
บ้านแหลมยาง
ยังไม่ยืนยัน
115
60010139
ชุมชนวัดเขาดินเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:40:35
116
60010140
โอสถสภาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
117
60010141
วัดมรรครังสฤษดิ์
ยังไม่ยืนยัน
118
60010142
วัดดงเมือง
ยังไม่ยืนยัน
119
60010143
บ้านคลองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:21:59
120
60010144
สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
121
60010145
บ้านหนองหัวเรือ
ยังไม่ยืนยัน
122
60010146
วัดมหาโพธิใต้
ยังไม่ยืนยัน
123
60010147
ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
124
60010148
บ้านยางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
125
60010149
บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
126
60010150
วัดหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:08:19
127
60010151
วัดหนองแพงพวย
ยังไม่ยืนยัน
128
60010153
บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
129
60010154
ศึกษาศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:54:07
130
60010156
วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
131
60010157
วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
132
60010158
วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
133
60010159
บ้านเนินพะยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:45:02
134
60010160
วัดหนองกลอย
ยังไม่ยืนยัน
135
60010161
บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
136
60010162
ย่านคีรี
ยังไม่ยืนยัน
137
60010163
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:17:15
138
60010165
เขาสามยอด
ยังไม่ยืนยัน
139
60010167
บ้านซับผักกาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:29:52
140
60010169
เขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
141
60010170
วัดบ้านบน
ยังไม่ยืนยัน
142
60010171
อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:45:32
143
60010172
บ้านเขาไม้เดน
ยังไม่ยืนยัน
144
60010174
บ้านสระเศรษฐี
ยังไม่ยืนยัน
145
60010175
วัดหนองคล่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:22:20
146
60010177
วัดคลองบางเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:49:12
147
60010178
วัดใหม่
ยังไม่ยืนยัน
148
60010181
บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
149
60010182
ไทยรัฐวิทยา107(บ้านหนองไม้แดง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 21:46:43
150
60010183
เขาสระนางสรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:08:02
151
60010184
วัดโป่งสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
152
60010185
วัดหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
153
60010186
เนินมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
154
60010187
บ้านประดู่เฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
155
60010188
วัดหัวงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
156
60010189
พยุหะศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
157
60010190
วัดเขาบ่อพลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:17:51
158
60010191
บ้านดอนกระชาย
ยังไม่ยืนยัน
159
60010192
วัดยางขาว
ยังไม่ยืนยัน
160
60010193
วัดท่าโก
ยังไม่ยืนยัน
161
60010195
บ้านย่านมัทรี
ยังไม่ยืนยัน
162
60010197
สามแยกเจ้าพระยา
ยังไม่ยืนยัน
163
60010198
ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
164
60010199
บ้านใหม่ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
165
60010201
บ้านธารหวาย
ยังไม่ยืนยัน
     
39 (23.64%)