ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 147 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 147 (100.00%)
1
60020001
วัดเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 10:40:11
2
60020002
วัดมาบมะขาม
ยืนยันแล้ว
2018-08-29 08:11:35
3
60020003
วัดศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:42:31
4
60020004
วัดด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-09-13 12:34:06
5
60020005
บ้านทุ่งท่าเสา
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 13:01:13
6
60020006
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:38:05
7
60020007
บ้านหนองละมาน
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 09:37:44
8
60020008
วัดหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 13:34:37
9
60020009
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-08-31 09:05:25
10
60020010
บ้านงิ้วแบ้
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 09:41:51
11
60020011
บ้านดงคู้
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 11:27:51
12
60020012
บ้านหนองเจ็ดหาบ
ยืนยันแล้ว
2018-08-16 14:37:55
13
60020013
วัดโพธิ์ขวัญ
ยืนยันแล้ว
2018-08-08 15:07:56
14
60020014
วัดธรรมรักขิตาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 09:25:36
15
60020015
ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 12:16:18
16
60020016
วัดสังขสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:36:03
17
60020017
วัดบ้านวัง
ยืนยันแล้ว
2018-08-06 13:58:10
18
60020018
วัดบ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 13:10:50
19
60020019
วัดคลองสองหน่อ
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 10:46:02
20
60020020
วัดจันทร์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 13:48:33
21
60020021
วัดตาสังใต้
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 12:22:52
22
60020022
วัดท่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 12:35:45
23
60020023
บ้านหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 13:26:06
24
60020024
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
ยืนยันแล้ว
2018-08-29 09:28:48
25
60020025
วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2018-09-04 10:42:39
26
60020028
วัดประสาทวิถี
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 10:23:36
27
60020030
วัดวิวิตตาราม
ยืนยันแล้ว
2018-08-31 12:00:17
28
60020031
วัดมงคลสถิตย์
ยืนยันแล้ว
2018-09-10 13:33:14
29
60020032
บ้านบึงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 12:27:17
30
60020033
วัดเทพสถาพร
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:54:16
31
60020034
วัดบ้านแดน
ยืนยันแล้ว
2018-09-04 09:55:22
32
60020036
วัดเขาห้วยลุง
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 11:08:02
33
60020037
ราษฎร์ร่วมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-08-30 13:46:30
34
60020038
วัดหนองมะขาม
ยืนยันแล้ว
2018-08-31 17:35:02
35
60020040
บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 13:17:00
36
60020041
วัดบ้านพลัง
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 09:38:52
37
60020042
วัดหนองกรด
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 11:05:55
38
60020043
วัดคลองธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 08:24:31
39
60020044
วัดธรรมจริยาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 09:15:07
40
60020045
ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-05-09 12:56:09
41
60020046
บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 10:55:34
42
60020047
วัดหนองตางู
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 10:20:13
43
60020048
บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
2018-08-22 10:51:54
44
60020049
วัดจิกลาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 15:35:08
45
60020050
วัดคลองจินดา
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 08:21:50
46
60020051
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:21:59
47
60020052
หัดไทยวิทยาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:48:07
48
60020053
วัดท่าแรต
ยืนยันแล้ว
2018-09-13 10:56:07
49
60020054
วัดวิมลประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-08-22 13:36:29
50
60020055
วัดบ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 16:31:25
51
60020057
วัดอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2018-08-06 15:01:35
52
60020058
บ้านดอนจังหัน
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 10:42:56
53
60020060
จันทราราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-08-08 13:39:06
54
60020061
วัดหนองไร่
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:35:44
55
60020062
วัดสังฆวิถี
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 15:45:10
56
60020063
บ้านหนองบอนใต้
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 15:00:20
57
60020064
บ้านทุ่งตัน
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 10:59:07
58
60020065
บ้านบึงหล่ม
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 10:40:29
59
60020067
บ้านบ่อกะปุง
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 13:44:03
60
60020068
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 13:42:31
61
60020069
ชุมชนวัดเนินม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 13:33:53
62
60020070
วัดสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 10:43:39
63
60020071
บ้านหนองแฟบ
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 10:55:47
64
60020072
บ้านไทรทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:23:56
65
60020073
บ้านหนองน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:49:22
66
60020074
ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-08-31 19:17:55
67
60020076
บ้านมาบแก
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 10:09:20
68
60020077
บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 13:05:23
69
60020078
วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-08-30 14:01:24
70
60020079
วัดแหลมทองธรรมจักร
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 11:06:29
71
60020080
อนุบาลลาดยาว
ยืนยันแล้ว
2018-11-29 14:10:01
72
60020082
วัดคลองสาลี
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 14:18:57
73
60020083
วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-08-27 10:48:45
74
60020084
ไตรประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 20:19:46
75
60020085
วัดเกาะเปา
ยืนยันแล้ว
2018-09-04 10:53:50
76
60020086
บ้านวังสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 14:12:13
77
60020087
วัดบ้านวังดินดาด
ยืนยันแล้ว
2018-08-06 14:28:13
78
60020089
บ้านดอนพลอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 09:56:47
79
60020091
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ยืนยันแล้ว
2018-08-31 15:19:55
80
60020093
วัดใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 10:05:37
81
60020094
บ้านท่าตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-08-16 15:44:23
82
60020095
บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 10:15:35
83
60020096
บ้านบุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 10:12:20
84
60020097
บ้านหนองชำนาญ
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 15:03:54
85
60020099
บ้านหนองจิกรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:37:16
86
60020100
บ้านดงสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:46:43
87
60020101
ชุมชนบ้านดอนโม่
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 12:16:37
88
60020102
วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-08-23 16:34:45
89
60020103
วัดสวนขวัญ
ยืนยันแล้ว
2018-08-23 14:14:19
90
60020106
บ้านดอนกระดูกเนื้อ
ยืนยันแล้ว
2018-08-30 15:54:34
91
60020107
วัดเขาสมุก
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 13:23:46
92
60020108
บ้านหนองนมวัว
ยืนยันแล้ว
2018-07-31 09:51:32
93
60020109
บ้านวังยิ้มแย้ม
ยืนยันแล้ว
2018-08-17 12:52:41
94
60020110
วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-08-27 09:42:20
95
60020112
วัดดงหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-08-25 09:55:43
96
60020113
วัดหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 14:31:18
97
60020114
บ้านศรีไกรลาศ
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 11:23:50
98
60020116
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 13:33:14
99
60020117
บ้านสะเดาซ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 13:11:32
100
60020118
บ้านศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 13:02:44
101
60020119
บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:45:39
102
60020120
บ้านตลุกข่อยน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-08-30 15:07:11
103
60020121
บ้านวังชุมพร
ยืนยันแล้ว
2018-09-04 21:03:11
104
60020122
บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
2018-08-27 15:01:28
105
60020123
บ้านเนินใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 15:13:59
106
60020124
บ้านคลองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-08-29 15:42:47
107
60020125
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 15:59:42
108
60020126
บ้านปางสุด
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 12:20:50
109
60020127
อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
ยืนยันแล้ว
2018-08-31 15:16:10
110
60020128
บ้านใหม่ศรีนคร
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 10:29:54
111
60020129
บ้านปางขนุน
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 11:09:17
112
60020130
สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 12:56:33
113
60020131
บ้านยุบใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:23:32
114
60020132
บ้านยอดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:59:35
115
60020133
บ้านหนองไม้
ยืนยันแล้ว
2018-08-28 15:38:16
116
60020137
บ้านคลองน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:41:46
117
60020138
บ้านเทพมงคลทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 13:08:37
118
60020139
บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 11:15:05
119
60020140
บ้านลานตะแบก
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 09:20:26
120
60020141
บ้านเขาแม่กระทู้
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:30:56
121
60020142
บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 15:28:38
122
60020143
บ้านเปราะ
ยืนยันแล้ว
2018-08-31 15:06:46
123
60020144
บ้านตะแบกงาม
ยืนยันแล้ว
2018-09-10 15:55:21
124
60020145
บ้านตะกรุด
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 21:17:12
125
60020146
บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 10:43:34
126
60020147
บ้านคลองสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-08-31 15:00:17
127
60020148
บ้านวังซ่าน
ยืนยันแล้ว
2018-08-27 08:48:03
128
60020149
บ้านคลองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-09-04 11:16:08
129
60020150
วัดศรีกัลยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 10:25:57
130
60020151
อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
ยืนยันแล้ว
2018-08-17 13:39:17
131
60020152
สวนป่าแม่กะสี
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 12:27:59
132
60020153
บ้านท่ามะกรูด
ยืนยันแล้ว
2018-09-04 19:11:16
133
60020154
บ้านคลองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-01 09:42:15
134
60020155
บ้านพนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:08:07
135
60020157
บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 14:01:30
136
60020159
บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-08-29 13:23:21
137
60020160
บ้านชุมม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-09-12 12:50:38
138
60020161
อนุบาลชุมตาบง
ยืนยันแล้ว
2018-09-12 08:26:00
139
60020162
บ้านเขาจั๊กจั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:43:13
140
60020163
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 14:31:36
141
60020164
บ้านปางงู
ยืนยันแล้ว
2018-08-29 19:54:35
142
60020165
บ้านปางสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 14:28:37
143
60020166
เขาหินกราวประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 11:12:10
144
60020167
โรงเรียนบ้านปางชัย
ยืนยันแล้ว
2018-08-30 15:21:39
145
60020168
บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
ยืนยันแล้ว
2018-08-29 15:39:41
146
60020169
บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
ยืนยันแล้ว
2018-08-24 10:22:50
147
60020170
บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 11:04:52
     
147 (100.00%)