ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 145 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
60020001
วัดเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:14:05
2
60020002
วัดมาบมะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:43:20
12 
3
60020004
วัดด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:31:05
10 
4
60020005
บ้านทุ่งท่าเสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:28:28
10 
5
60020006
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:21:27
6
60020007
บ้านหนองละมาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:06:26
7
60020008
วัดหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:30:13
18 
8
60020009
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 17:58:44
9
60020010
บ้านงิ้วแบ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 17:40:58
15 
10
60020011
บ้านดงคู้
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:23:09
10 
11
60020012
บ้านหนองเจ็ดหาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:31:12
12
60020013
วัดโพธิ์ขวัญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:17:50
13
60020014
วัดธรรมรักขิตาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:54:16
14
60020015
ไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:58:54
12 
15
60020016
วัดสังขสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:15:44
16
60020017
วัดบ้านวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:59:58
17
60020018
วัดบ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:27:43
13 
18
60020019
วัดคลองสองหน่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:39:47
12 
19
60020020
วัดจันทร์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:56:25
20
60020021
วัดตาสังใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 00:48:38
21
60020022
วัดท่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:11:28
13 
22
60020023
บ้านหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:49:36
10 
23
60020024
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:26:52
25 
24
60020025
วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:40:56
16 
25
60020028
วัดประสาทวิถี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:00:34
10 
26
60020030
วัดวิวิตตาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 10:44:59
27
60020031
วัดมงคลสถิตย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:50:09
19 
28
60020032
บ้านบึงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:06:33
17 
29
60020033
วัดเทพสถาพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:09:49
12 
30
60020034
วัดบ้านแดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:59:08
31
60020036
วัดเขาห้วยลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:45:53
32
60020037
ราษฎร์ร่วมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:32:57
15 
33
60020038
วัดหนองมะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:47:17
10 
34
60020040
บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:35:31
35
60020041
วัดบ้านพลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:17:55
15 
36
60020042
วัดหนองกรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:03:25
15 
37
60020043
วัดคลองธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:48:23
15 
38
60020044
วัดธรรมจริยาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:17:28
11 
39
60020045
ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:49:26
11 
40
60020046
บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:58:02
41
60020047
วัดหนองตางู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:06:57
32 
42
60020048
บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:53:03
43
60020049
วัดจิกลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:00:19
16 
44
60020050
วัดคลองจินดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:02:06
11 
45
60020051
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:53:58
13 
46
60020052
หัดไทยวิทยาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:42:39
47
60020053
วัดท่าแรต
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:08:56
48
60020054
วัดวิมลประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:53:30
49
60020055
วัดบ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:42:24
17 
50
60020057
วัดอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:11:57
51
60020058
บ้านดอนจังหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:38:43
17 
52
60020060
จันทราราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:41:14
53
60020061
วัดหนองไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:53:32
54
60020062
วัดสังฆวิถี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:57:55
14 
55
60020063
บ้านหนองบอนใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:14:10
56
60020064
บ้านทุ่งตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:52:36
57
60020065
บ้านบึงหล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:30:49
17 
58
60020067
บ้านบ่อกะปุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:51:21
19 
59
60020068
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:36:21
23 
60
60020069
ชุมชนวัดเนินม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:57:58
61
60020070
วัดสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:45:35
18 
62
60020071
บ้านหนองแฟบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:20:50
63
60020072
บ้านไทรทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:29:06
64
60020073
บ้านหนองน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:11:53
65
60020074
ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:38:14
66
60020076
บ้านมาบแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:26:45
10 
67
60020077
บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:07:37
68
60020078
วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:57:48
69
60020079
วัดแหลมทองธรรมจักร
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:05:38
70
60020080
อนุบาลลาดยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:24:07
64 
71
60020082
วัดคลองสาลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:53:12
72
60020083
วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:33:59
12 
73
60020084
ไตรประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:52:15
15 
74
60020085
วัดเกาะเปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:18:55
10 
75
60020086
บ้านวังสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:28:25
10 
76
60020089
บ้านดอนพลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:28:51
12 
77
60020091
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:48:18
30 
78
60020093
วัดใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:50:28
79
60020094
บ้านท่าตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:45:15
80
60020095
บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:43:34
18 
81
60020096
บ้านบุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:46:52
17 
82
60020097
บ้านหนองชำนาญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:30:58
10 
83
60020099
บ้านหนองจิกรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:14:56
13 
84
60020100
บ้านดงสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:39:48
13 
85
60020101
ชุมชนบ้านดอนโม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:25:17
10 
86
60020102
วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 07:53:55
87
60020103
วัดสวนขวัญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:10:45
88
60020106
บ้านดอนกระดูกเนื้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:06:29
89
60020107
วัดเขาสมุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:40:05
90
60020108
บ้านหนองนมวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:16:10
91
60020109
บ้านวังยิ้มแย้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:25:51
92
60020110
วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 14:51:22
93
60020112
วัดดงหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:17:25
94
60020113
วัดหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:28:51
21 
95
60020114
บ้านศรีไกรลาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:40:02
17 
96
60020116
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:32:22
11 
97
60020117
บ้านสะเดาซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:37:45
98
60020118
บ้านศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:17:28
11 
99
60020119
บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:50:43
17 
100
60020120
บ้านตลุกข่อยน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:14:21
21 
101
60020121
บ้านวังชุมพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:44:54
27 
102
60020122
บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:03:41
103
60020123
บ้านเนินใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:46:20
104
60020124
บ้านคลองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:30:08
26 
105
60020125
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:17:06
19 
106
60020126
บ้านปางสุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:17:39
34 
107
60020127
อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:56:47
18 
108
60020128
บ้านใหม่ศรีนคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:38:43
17 
109
60020129
บ้านปางขนุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 18:04:55
18 
110
60020130
สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:27:51
11 
111
60020131
บ้านยุบใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:05:27
112
60020132
บ้านยอดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:46:47
113
60020133
บ้านหนองไม้
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 06:08:08
114
60020137
บ้านคลองน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:56:47
13 
115
60020138
บ้านเทพมงคลทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:22:59
116
60020139
บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 16:13:20
117
60020140
บ้านลานตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:39:15
118
60020141
บ้านเขาแม่กระทู้
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:09:37
14 
119
60020142
บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:49:02
120
60020143
บ้านเปราะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:05:26
121
60020144
บ้านตะแบกงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:57:46
16 
122
60020145
บ้านตะกรุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:17:01
16 
123
60020146
บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:38:36
13 
124
60020147
บ้านคลองสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:12:38
125
60020148
บ้านวังซ่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:16:18
12 
126
60020149
บ้านคลองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:18:33
127
60020150
วัดศรีกัลยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:01:09
128
60020151
อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 20:18:47
47 
129
60020152
สวนป่าแม่กะสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:17:32
25 
130
60020153
บ้านท่ามะกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:15:47
16 
131
60020154
บ้านคลองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 06:52:41
35 
132
60020155
บ้านพนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:46:00
17 
133
60020157
บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 18:54:55
134
60020159
บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:22:13
11 
135
60020160
บ้านชุมม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:51:09
12 
136
60020161
อนุบาลชุมตาบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:15:12
26 
137
60020162
บ้านเขาจั๊กจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:52:16
13 
138
60020163
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:54:00
139
60020164
บ้านปางงู
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 20:57:19
10 
140
60020165
บ้านปางสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:16:53
18 
141
60020166
เขาหินกราวประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:43:04
16 
142
60020167
โรงเรียนบ้านปางชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:26:16
143
60020168
บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:31:30
10 
144
60020169
บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:36:11
145
60020170
บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:39:00
     
145 (100.00%)