ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 205 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 169 (82.44%)
1
62010001
บ้านเทพนคร
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:54:29
2
62010002
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 15:07:12
3
62010003
บ้านท่าตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 15:31:32
4
62010004
ปราสาทอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 11:17:46
5
62010005
บ้านท่าเสลี่ยง
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 10:09:53
6
62010006
บ้านโพธิ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 16:11:06
7
62010007
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 18:46:49
8
62010008
บ้านหงษ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
9
62010009
บ้านเทียมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:07:56
10
62010010
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
11
62010011
บ้านเขาน้ำเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 12:43:33
12
62010012
บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
13
62010013
อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:55:29
14
62010015
ประชารัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 09:39:09
15
62010016
บ้านไตรตรึงษ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:04:24
16
62010017
บ้านวังประดา
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 05:51:56
17
62010018
บ้านดงตาจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 13:23:35
18
62010019
บ้านโนนโก
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:43:58
19
62010020
บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 19:49:06
20
62010021
สหวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 12:53:09
21
62010022
บ้านทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:18:19
22
62010023
วัดราษฎร์เจริญพร
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:03:22
23
62010024
บ้านไทรย้อย
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:45:48
24
62010025
บ้านสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:19:51
25
62010026
หนองบัวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 11:40:44
26
62010028
บ้านน้ำโท้ง
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 13:31:29
27
62010029
บ้านโนนสมอ
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 23:20:36
28
62010030
บ้านบ่อตาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 17:25:54
29
62010031
บ้านตลุกงาม
ยังไม่ยืนยัน
30
62010032
บ้านคลองเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:18:22
31
62010033
บ้านโขมงหัก
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 17:41:19
32
62010034
บ้านวังโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 16:43:59
33
62010035
บ้านสระสิงห์โต
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:09:59
34
62010036
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:39:59
35
62010037
บ้านหนองเต่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:35:02
36
62010038
บ้านคลองสีนวล
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 15:43:29
37
62010039
บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 10:58:16
38
62010042
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
ยืนยันแล้ว
2018-05-27 06:19:17
39
62010043
สาธิตวัดพระบรมธาตุ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 18:08:37
40
62010044
สาธิต
ยังไม่ยืนยัน
41
62010045
บ้านทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:22:20
42
62010046
บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
43
62010047
บ้านทุ่งสวน
ยังไม่ยืนยัน
44
62010048
บ้านศรีไกรลาศ
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 09:53:03
45
62010049
บ้านปางขนุน
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:27:41
46
62010050
บ้านนาบ่อคำ
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 11:29:36
47
62010051
นารีราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 08:34:43
48
62010052
บ้านชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:24:19
49
62010054
ผินสหราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 10:52:42
50
62010055
บ้านเขาวังเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 14:26:38
51
62010056
นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 10:48:00
52
62010057
นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
ยังไม่ยืนยัน
53
62010058
นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 11:45:57
54
62010059
นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 19:14:18
55
62010060
นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:14:53
56
62010062
วัดคูยาง
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 14:56:14
57
62010063
วัดอรัญญิกาวาสน์
ยังไม่ยืนยัน
58
62010064
บ้านเกาะน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 12:04:29
59
62010065
บ้านลานหิน
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 09:56:19
60
62010066
วัดกัลปพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 13:07:21
61
62010067
คลองใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:32:44
62
62010068
บ้านหนองรี
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 11:37:13
63
62010069
นิยมราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:27:11
64
62010070
จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 19:50:00
65
62010071
บ้านมอสมบัติ
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 15:26:30
66
62010072
บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 10:59:39
67
62010073
บ้านหนองหญ้ามุ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 19:35:44
68
62010074
บ้านคลองใหญ่ใต้
ยืนยันแล้ว
2018-10-09 21:25:11
69
62010075
บ้านโพธิ์สวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 16:07:53
70
62010076
อนุบาลกำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 08:37:27
71
62010077
บ้านหนองกรด
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 08:38:32
72
62010078
บ้านลำมะโกรก
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 13:06:21
73
62010079
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 08:55:26
74
62010080
ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 14:19:45
75
62010081
บ้านบ่อสามแสน
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 13:56:40
76
62010082
ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-13 14:48:36
77
62010083
บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 10:38:15
78
62010084
บ้านคลองห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 13:49:42
79
62010085
บ้านเกาะสะบ้า
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 14:31:28
80
62010086
บ้านท่าเสากระโดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:29:40
81
62010087
บ้านทุ่งตาพุก
ยืนยันแล้ว
2018-09-10 13:58:30
82
62010089
บ้านดาดทองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 08:40:03
83
62010090
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-09-20 10:15:36
84
62010091
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:45:12
85
62010092
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:42:52
86
62010093
อนุบาลไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 16:13:58
87
62010094
บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-10-10 10:01:26
88
62010096
บ้านหนองหัวควาย
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:05:20
89
62010097
บ้านพานทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 22:37:17
90
62010098
บ้านโนนจั่น
ยังไม่ยืนยัน
91
62010099
บ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:15:04
92
62010100
ห้วยใหญ่ยางงาม
ยืนยันแล้ว
2018-09-10 09:31:04
93
62010101
บ้านทุ่งมหาศาล
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 10:11:43
94
62010102
บ้านแก้วสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:43:40
95
62010103
บ้านทุ่งมหาชัย
ยังไม่ยืนยัน
96
62010104
บ้านป่าถั่ว
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 20:17:42
97
62010105
บ้านแม่บัว
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:44:29
98
62010106
บ้านหัวยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 12:18:45
99
62010107
บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
100
62010108
บ้านวังโขน
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:46:25
101
62010109
บ้านจิกคันช้อน
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 10:03:34
102
62010110
บ้านโนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 11:04:28
103
62010111
บ้านเนินกรอย
ยืนยันแล้ว
2018-10-09 10:46:26
104
62010112
บ้านหนองทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:32:54
105
62010113
บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
106
62010114
บ้านหนองไม้กอง
ยังไม่ยืนยัน
107
62010115
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
108
62010116
ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:47:47
109
62010117
บ้านจิกลาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-27 08:58:06
110
62010118
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
ยืนยันแล้ว
2018-10-05 08:30:34
111
62010119
บ้านตอรัง
ยังไม่ยืนยัน
112
62010120
บ้านไผ่ตาสุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 08:51:57
113
62010121
หนองลวกราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
114
62010122
สิริแก้วเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-09-12 14:11:42
115
62010123
บ้านคุยป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 16:17:12
116
62010124
บ้านเขาคีริส
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 15:23:16
117
62010125
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 13:15:56
118
62010126
บ้านเมืองพาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 16:42:54
119
62010127
บ้านทุ่งรวงทอง
ยังไม่ยืนยัน
120
62010128
บ้านบึงลูกนก
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 13:13:45
121
62010129
บ้านบึงพิไกร
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 15:03:04
122
62010131
บ้านวังเฉลียง
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 22:49:12
123
62010132
บ้านไร่ดง
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 10:13:56
124
62010133
บ้านคุยบ้านโอง
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 09:07:32
125
62010134
บ้านนาป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 08:18:13
126
62010135
บ้านคุยแขวน
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 11:19:46
127
62010136
วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 22:00:07
128
62010137
บ้านหนองตากล้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:59:35
129
62010138
บ้านท่าไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:45:35
130
62010139
บ้านวังชะโอน
ยังไม่ยืนยัน
131
62010140
บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 15:06:06
132
62010141
บ้านวังไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:00:25
133
62010142
บ้านสมอโคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:57:48
134
62010143
บ้านน้ำดิบมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:40:25
135
62010144
บ้านเขาสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:41:15
136
62010145
ชุมชนบ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:38:52
137
62010146
บ้านใหม่เขานิยม
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 11:28:09
138
62010147
อนุบาลพรานกระต่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:15:37
139
62010148
บ้านพรานกระต่าย
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:24:17
140
62010149
บ้านลานสะเดา
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 11:27:52
141
62010150
บ้านนานอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:09:36
142
62010151
บ้านลานทอง
ยังไม่ยืนยัน
143
62010152
บ้านลานกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
144
62010153
บ้านคุยป่ารัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:18:38
145
62010154
บ้านหนองทราย
ยังไม่ยืนยัน
146
62010155
บ้านวังมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-10-18 12:37:02
147
62010156
บ้านวังตะแบก
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 14:55:20
148
62010157
บ้านคุยประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:47:00
149
62010158
หนองแขมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
150
62010159
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-10-10 10:01:48
151
62010160
บ้านหนองหัววัว
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 11:04:16
152
62010162
บ้านทุ่งน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 07:52:34
153
62010163
บ้านบางลาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-27 11:14:03
154
62010164
บ้านลานไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 11:39:44
155
62010165
บ้านคลองห้วยยั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 10:27:37
156
62010167
บ้านลานช้างท่าว
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:03:46
157
62010168
บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 10:16:26
158
62010169
บ้านแคทอง
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 11:11:44
159
62010170
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:18:47
160
62010171
บ้านจันทิมา
ยังไม่ยืนยัน
161
62010172
บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 14:35:59
162
62010173
บ้านเกศกาสร
ยังไม่ยืนยัน
163
62010174
บ้านปรือพันไถ
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 09:23:27
164
62010175
บ้านบึงกระดาน
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 09:46:31
165
62010176
ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 10:17:10
166
62010177
บ้านอินทรานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:59:02
167
62010178
บ้านคุยมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:15:24
168
62010179
บ้านเด่นพระ
ยังไม่ยืนยัน
169
62010180
บ้านบึงทับแรต
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 10:48:58
170
62010181
บ้านหนองละมั่งทอง
ยังไม่ยืนยัน
171
62010182
บ้านลานตาบัว
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 15:40:25
172
62010183
บ้านประชาสุขสันต์
ยืนยันแล้ว
2018-09-13 10:47:24
173
62010184
บ้านหร่ายการ้อง
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 09:13:52
174
62010185
วัฒนราษฎร์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:19:57
175
62010186
บ้านอาชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
176
62010187
อนุบาลลานกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
177
62010188
บ้านปลักไม้ดำ
ยังไม่ยืนยัน
178
62010189
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2018-09-13 10:05:05
179
62010190
นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
ยืนยันแล้ว
2018-09-26 15:25:49
180
62010191
บ้านหนองปากดง
ยังไม่ยืนยัน
181
62010192
บ้านประดาเจ็ดรัง
ยังไม่ยืนยัน
182
62010193
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:42:00
183
62010194
บ้านหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
184
62010195
บ้านทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
185
62010196
บ้านหนองมะเกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 11:34:40
186
62010197
บ้านบึงมาลย์
ยืนยันแล้ว
2018-09-10 15:46:23
187
62010198
บ้านสุรเดชสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 17:36:59
188
62010199
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 13:38:23
189
62010200
บ้านมะเดื่อชุมพร
ยังไม่ยืนยัน
190
62010201
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
ยืนยันแล้ว
2018-10-18 12:35:45
191
62010202
บ้านไร่ลำปาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:10:30
192
62010203
บ้านไทยทวี
ยืนยันแล้ว
2018-10-08 13:55:40
193
62010204
บ้านดงซ่อม
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 17:39:12
194
62010205
บ้านคลองเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 08:19:39
195
62010206
บ้านหนองวัวดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:00:37
196
62010207
บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
197
62010208
บ้านหนองแดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:15:25
198
62010209
บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 20:07:08
199
62010210
บ้านเกาะรากเสียด
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 13:03:11
200
62010211
บ้านวังชมภู
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 12:35:04
201
62010212
บ้านท่านา
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 17:38:00
202
62010213
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-10-18 12:35:14
203
62010214
ยอดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 14:23:59
204
62010215
บ้านลานดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 13:59:03
205
62010216
บ้านเกาะพิมูล
ยืนยันแล้ว
2018-09-09 14:31:46
     
169 (82.44%)