ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 205 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 204 (99.51%)
ครู/บุคลากร
1
62010001
บ้านเทพนคร
ยืนยันแล้ว
2019-07-18 12:22:27
18 
2
62010002
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:10:59
11 
3
62010003
บ้านท่าตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:59:30
4
62010004
ปราสาทอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:41:05
10 
5
62010005
บ้านท่าเสลี่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:22:49
6
62010006
บ้านโพธิ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:11:51
20 
7
62010007
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:43:35
16 
8
62010008
บ้านหงษ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:32:27
11 
9
62010009
บ้านเทียมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-18 09:14:42
10
62010010
ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 10:24:50
10 
11
62010011
บ้านเขาน้ำเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:57:05
10 
12
62010012
บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:56:28
13
62010013
อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:00:18
15 
14
62010015
ประชารัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:30:26
14 
15
62010016
บ้านไตรตรึงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 15:58:54
11 
16
62010017
บ้านวังประดา
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 14:04:13
17
62010018
บ้านดงตาจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:54:04
11 
18
62010019
บ้านโนนโก
ยืนยันแล้ว
2019-07-18 13:48:20
11 
19
62010020
บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 09:15:59
11 
20
62010021
สหวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 10:37:06
18 
21
62010022
บ้านทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-07-16 11:31:33
21 
22
62010023
วัดราษฎร์เจริญพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:20:51
11 
23
62010024
บ้านไทรย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 15:22:35
24
62010025
บ้านสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:47:20
20 
25
62010026
หนองบัวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-07-15 09:54:46
10 
26
62010028
บ้านน้ำโท้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:21:17
27
62010029
บ้านโนนสมอ
ยืนยันแล้ว
2019-08-05 18:58:54
28
62010030
บ้านบ่อตาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 08:34:45
29
62010031
บ้านตลุกงาม
ยังไม่ยืนยัน
30
62010032
บ้านคลองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 12:23:45
31
62010033
บ้านโขมงหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:20:19
15 
32
62010034
บ้านวังโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:01:13
11 
33
62010035
บ้านสระสิงห์โต
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 13:53:01
34
62010036
ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:43:39
10 
35
62010037
บ้านหนองเต่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:24:16
36
62010038
บ้านคลองสีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 13:23:23
37
62010039
บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:36:32
15 
38
62010042
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:53:09
19 
39
62010043
สาธิตวัดพระบรมธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 09:05:55
12 
40
62010044
สาธิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:22:23
21 
41
62010045
บ้านทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 12:53:52
42
62010046
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:49:49
43
62010047
บ้านทุ่งสวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:32:28
44
62010048
บ้านศรีไกรลาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:00:14
45
62010049
บ้านปางขนุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:16:20
13 
46
62010050
บ้านนาบ่อคำ
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 18:14:14
47
62010051
นารีราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:03:07
13 
48
62010052
บ้านชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:10:47
15 
49
62010054
ผินสหราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:09:04
22 
50
62010055
บ้านเขาวังเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:34:50
11 
51
62010056
นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:08:18
10 
52
62010057
นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 13:08:41
53
62010058
นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:28:43
14 
54
62010059
นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:28:18
11 
55
62010060
นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 14:42:16
56
62010062
วัดคูยาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 10:33:15
72 
57
62010063
วัดอรัญญิกาวาสน์
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 12:56:10
58
62010064
บ้านเกาะน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:08:51
20 
59
62010065
บ้านลานหิน
ยืนยันแล้ว
2019-08-05 14:04:26
19 
60
62010066
วัดกัลปพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-15 10:55:00
18 
61
62010067
คลองใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:56:23
11 
62
62010068
บ้านหนองรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:52:28
11 
63
62010069
นิยมราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-20 23:06:22
64
62010070
จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:09:43
65
62010071
บ้านมอสมบัติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 11:17:02
11 
66
62010072
บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 12:45:21
19 
67
62010073
บ้านหนองหญ้ามุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:52:19
68
62010074
บ้านคลองใหญ่ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 11:15:52
69
62010075
บ้านโพธิ์สวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-22 17:25:40
12 
70
62010076
อนุบาลกำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 16:49:39
117 
71
62010077
บ้านหนองกรด
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:48:33
72
62010078
บ้านลำมะโกรก
ยืนยันแล้ว
2019-08-06 12:11:53
25 
73
62010079
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:00:22
10 
74
62010080
ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:32:07
18 
75
62010081
บ้านบ่อสามแสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:40:48
15 
76
62010082
ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-08-06 11:59:32
18 
77
62010083
บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 12:24:20
10 
78
62010084
บ้านคลองห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 14:07:01
79
62010085
บ้านเกาะสะบ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:05:31
80
62010086
บ้านท่าเสากระโดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:24:53
12 
81
62010087
บ้านทุ่งตาพุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:04:53
15 
82
62010089
บ้านดาดทองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 14:54:18
13 
83
62010090
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 10:58:18
17 
84
62010091
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 10:29:22
16 
85
62010092
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:23:40
12 
86
62010093
อนุบาลไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:34:08
32 
87
62010094
บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 12:58:56
88
62010096
บ้านหนองหัวควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:59:22
13 
89
62010097
บ้านพานทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:30:50
90
62010098
บ้านโนนจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 13:40:29
16 
91
62010099
บ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:59:53
18 
92
62010100
ห้วยใหญ่ยางงาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 17:02:06
93
62010101
บ้านทุ่งมหาศาล
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 13:10:26
12 
94
62010102
บ้านแก้วสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:18:51
95
62010103
บ้านทุ่งมหาชัย
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 15:09:53
21 
96
62010104
บ้านป่าถั่ว
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 14:16:14
11 
97
62010105
บ้านแม่บัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:41:13
98
62010106
บ้านหัวยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:55:54
99
62010107
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:10:12
100
62010108
บ้านวังโขน
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 14:07:48
101
62010109
บ้านจิกคันช้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:31:19
102
62010110
บ้านโนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-07-14 12:54:54
18 
103
62010111
บ้านเนินกรอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:53:12
16 
104
62010112
บ้านหนองทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-22 09:06:07
105
62010113
บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
106
62010114
บ้านหนองไม้กอง
ยืนยันแล้ว
2019-08-06 15:45:29
11 
107
62010115
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 10:31:56
17 
108
62010116
ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:19:31
109
62010117
บ้านจิกลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:55:13
110
62010118
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:49:28
17 
111
62010119
บ้านตอรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:46:53
15 
112
62010120
บ้านไผ่ตาสุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:37:14
113
62010121
หนองลวกราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 13:55:17
16 
114
62010122
สิริแก้วเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 18:27:23
16 
115
62010123
บ้านคุยป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:09:57
11 
116
62010124
บ้านเขาคีริส
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 10:29:54
117
62010125
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:04:06
17 
118
62010126
บ้านเมืองพาน
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 13:41:53
119
62010127
บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 14:19:33
120
62010128
บ้านบึงลูกนก
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:18:36
121
62010129
บ้านบึงพิไกร
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 10:17:56
26 
122
62010131
บ้านวังเฉลียง
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 14:08:25
123
62010132
บ้านไร่ดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:14:08
124
62010133
บ้านคุยบ้านโอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:18:18
125
62010134
บ้านนาป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-08-05 15:00:43
10 
126
62010135
บ้านคุยแขวน
ยืนยันแล้ว
2019-07-15 20:43:14
12 
127
62010136
วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 21:47:43
128
62010137
บ้านหนองตากล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:00:05
129
62010138
บ้านท่าไม้
ยืนยันแล้ว
2019-08-06 12:58:43
17 
130
62010139
บ้านวังชะโอน
ยืนยันแล้ว
2019-07-20 10:15:57
20 
131
62010140
บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:18:41
132
62010141
บ้านวังไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 12:27:53
133
62010142
บ้านสมอโคน
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 08:22:23
134
62010143
บ้านน้ำดิบมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 11:43:42
11 
135
62010144
บ้านเขาสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:16:00
22 
136
62010145
ชุมชนบ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:05:50
24 
137
62010146
บ้านใหม่เขานิยม
ยืนยันแล้ว
2019-08-05 16:17:12
138
62010147
อนุบาลพรานกระต่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:15:42
14 
139
62010148
บ้านพรานกระต่าย
ยืนยันแล้ว
2019-08-05 14:38:04
35 
140
62010149
บ้านลานสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 09:22:09
12 
141
62010150
บ้านนานอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:58:43
142
62010151
บ้านลานทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:47:43
143
62010152
บ้านลานกระทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:15:19
12 
144
62010153
บ้านคุยป่ารัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:06:16
145
62010154
บ้านหนองทราย
ยืนยันแล้ว
2019-08-07 09:58:02
146
62010155
บ้านวังมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 12:46:50
147
62010156
บ้านวังตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 14:28:41
148
62010157
บ้านคุยประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-07-30 00:07:30
10 
149
62010158
หนองแขมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-07-15 10:27:50
11 
150
62010159
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:26:39
151
62010160
บ้านหนองหัววัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:17:28
13 
152
62010162
บ้านทุ่งน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:04:47
153
62010163
บ้านบางลาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-30 14:25:12
18 
154
62010164
บ้านลานไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 14:50:01
18 
155
62010165
บ้านคลองห้วยยั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:57:51
156
62010167
บ้านลานช้างท่าว
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 21:06:25
157
62010168
บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:30:58
158
62010169
บ้านแคทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 10:38:07
159
62010170
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-07-18 14:00:38
160
62010171
บ้านจันทิมา
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 16:32:21
14 
161
62010172
บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:39:08
162
62010173
บ้านเกศกาสร
ยืนยันแล้ว
2019-07-20 15:54:34
18 
163
62010174
บ้านปรือพันไถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:49:45
164
62010175
บ้านบึงกระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:12:09
165
62010176
ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
ยืนยันแล้ว
2019-07-15 11:48:40
166
62010177
บ้านอินทรานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:27:55
167
62010178
บ้านคุยมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:01:47
11 
168
62010179
บ้านเด่นพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:14:29
169
62010180
บ้านบึงทับแรต
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 15:32:30
18 
170
62010181
บ้านหนองละมั่งทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 17:41:41
171
62010182
บ้านลานตาบัว
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 10:33:50
16 
172
62010183
บ้านประชาสุขสันต์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:25:19
14 
173
62010184
บ้านหร่ายการ้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:44:33
174
62010185
วัฒนราษฎร์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:38:34
16 
175
62010186
บ้านอาชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 10:32:55
176
62010187
อนุบาลลานกระบือ
ยืนยันแล้ว
2019-07-20 13:33:55
18 
177
62010188
บ้านปลักไม้ดำ
ยืนยันแล้ว
2019-07-20 13:46:33
12 
178
62010189
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:25:45
179
62010190
นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:21:39
180
62010191
บ้านหนองปากดง
ยืนยันแล้ว
2019-08-05 13:34:10
10 
181
62010192
บ้านประดาเจ็ดรัง
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:22:44
10 
182
62010193
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:44:19
183
62010194
บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-07-20 11:24:36
21 
184
62010195
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 10:56:39
185
62010196
บ้านหนองมะเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:48:57
186
62010197
บ้านบึงมาลย์
ยืนยันแล้ว
2019-07-20 10:55:53
18 
187
62010198
บ้านสุรเดชสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 06:39:45
188
62010199
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:15:26
189
62010200
บ้านมะเดื่อชุมพร
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 14:30:02
190
62010201
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 15:05:35
16 
191
62010202
บ้านไร่ลำปาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 10:31:40
192
62010203
บ้านไทยทวี
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 11:56:33
193
62010204
บ้านดงซ่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 16:12:38
19 
194
62010205
บ้านคลองเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 20:09:16
195
62010206
บ้านหนองวัวดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:56:23
196
62010207
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 00:52:25
15 
197
62010208
บ้านหนองแดน
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 13:39:12
17 
198
62010209
บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 18:16:20
199
62010210
บ้านเกาะรากเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:54:48
16 
200
62010211
บ้านวังชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-07-31 10:24:55
201
62010212
บ้านท่านา
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 15:59:57
202
62010213
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-25 08:49:21
11 
203
62010214
ยอดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:12:45
204
62010215
บ้านลานดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 10:45:32
205
62010216
บ้านเกาะพิมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:40:03
     
204 (99.51%)