ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 111 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 37 (33.33%)
1
63010000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ยังไม่ยืนยัน
2
63010001
บ้านตลุกกลางทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:37:37
3
63010002
บ้านเนินมะลื่น
ยังไม่ยืนยัน
4
63010003
บ้านลานมะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:36:15
5
63010004
บ้านคลองสัก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:02:39
6
63010005
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ยังไม่ยืนยัน
7
63010006
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
8
63010007
บ้านชะลาด
ยังไม่ยืนยัน
9
63010008
บ้านลานห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
10
63010009
บ้านตลุกป่าตาล
ยังไม่ยืนยัน
11
63010010
บ้านโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:45:57
12
63010011
บ้านหนองนกปีกกา
ยังไม่ยืนยัน
13
63010012
บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
14
63010013
บ้านโพรงตะเข้
ยังไม่ยืนยัน
15
63010014
บ้านชะลาดระฆัง
ยังไม่ยืนยัน
16
63010015
บ้านมูเซอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:17:22
17
63010016
บ้านลานสาง
ยังไม่ยืนยัน
18
63010017
บ้านห้วยเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
19
63010018
บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
20
63010019
บ้านห้วยนึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
21
63010020
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:04:34
22
63010021
บ้านหนองกระโห้
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 08:19:24
23
63010022
ชุมชนบ้านไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:07:58
24
63010023
ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:11:28
25
63010024
บ้านลานเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
26
63010025
บ้านหนองร่ม
ยังไม่ยืนยัน
27
63010026
บ้านวังประจบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 11:52:01
28
63010027
น้ำดิบพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-11-02 09:24:02
29
63010028
หนองเสือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30
63010029
บ้านสะแกเครือ
ยังไม่ยืนยัน
31
63010030
บ้านเกาะอ้ายด้วน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:14:56
32
63010031
บ้านน้ำด้วน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:06:42
33
63010033
ชุมชนบ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
34
63010034
บ้านท่าไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
35
63010036
บ้านหนองบัวใต้
ยังไม่ยืนยัน
36
63010037
บ้านคลองห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 12:52:57
37
63010038
บ้านท่าเล่
ยังไม่ยืนยัน
38
63010039
เด่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39
63010040
วัดปากห้วยไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:13:59
40
63010041
บ้านหนองบัวเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
41
63010042
ตากสินราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
42
63010043
อนุบาลตาก
ยังไม่ยืนยัน
43
63010044
ศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44
63010045
ชูวิชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 00:46:31
45
63010046
ชุมชนบ้านแม่ยะ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:50:13
46
63010047
บ้านแม่พะยวบ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:15:57
47
63010048
สว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48
63010049
บ้านตากประถมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49
63010050
บ้านหนองชะลาบ
ยังไม่ยืนยัน
50
63010051
วัดพระธาตุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
51
63010052
ชุมชนวัดสันป่าลาน
ยังไม่ยืนยัน
52
63010053
อนุบาลรอดบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:38:55
53
63010054
ประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
54
63010055
บ้านวังไม้ส้าน
ยังไม่ยืนยัน
55
63010056
บ้านปากวัง
ยังไม่ยืนยัน
56
63010057
บ้านฉลอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:19:57
57
63010058
บ้านห้วยพลู
ยังไม่ยืนยัน
58
63010059
บ้านท้องฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:42:29
59
63010060
ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
60
63010061
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:41:37
61
63010062
บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
62
63010063
บ้านทุ่งกระเชาะ
ยังไม่ยืนยัน
63
63010064
ยางโองน้ำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
64
63010065
เด่นไม้ซุงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
65
63010066
บ้านห้วยแม่บอน
ยังไม่ยืนยัน
66
63010067
บ้านแม่สลิด
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:28:20
67
63010068
บ้านสันกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 20:30:31
68
63010069
บ้านยางโองนอก
ยังไม่ยืนยัน
69
63010070
เสริมปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
70
63010071
บ้านเกาะลาน
ยังไม่ยืนยัน
71
63010072
บ้านน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
72
63010073
บ้านสันป่าป๋วย
ยังไม่ยืนยัน
73
63010074
บ้านโสมง
ยังไม่ยืนยัน
74
63010075
บ้านอูมวาบ
ยังไม่ยืนยัน
75
63010076
หินลาดนาไฮวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:53:43
76
63010077
บ้านหนองเชียงคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:17:51
77
63010078
ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
78
63010080
บ้านท่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
79
63010081
บ้านคลองไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-08-27 14:34:45
80
63010082
บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
81
63010083
บ้านวังโพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:22:22
82
63010084
บ้านดงลาน
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:19:41
83
63010085
หมู่บ้านตัวอย่าง
ยังไม่ยืนยัน
84
63010086
บ้านนาตาโพ
ยังไม่ยืนยัน
85
63010087
วังหวายวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
86
63010088
บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
ยังไม่ยืนยัน
87
63010089
บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
ยังไม่ยืนยัน
88
63010090
อนุบาลบ้านท่าปุย
ยังไม่ยืนยัน
89
63010091
เขื่อนภูมิพล
ยังไม่ยืนยัน
90
63010092
ชุมชนชลประทานรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-11-09 09:53:39
91
63010093
บ้านสามเงา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:25:21
92
63010094
บ้านป่ายางใต้
ยังไม่ยืนยัน
93
63010095
บ้านป่ายางตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
94
63010096
วัดสามเงา
ยังไม่ยืนยัน
95
63010097
บ้านท่าปุยตก
ยังไม่ยืนยัน
96
63010098
บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
97
63010099
อนุบาลวังเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
98
63010100
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
99
63010101
ดงซ่อมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
100
63010102
บ้านใหม่เสรีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
101
63010103
บ้านหนองปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
102
63010104
ผาผึ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:54:08
103
63010105
บ้านตะเคียนด้วน
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:59:12
104
63010106
บ้านวังตำลึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:34:20
105
63010107
บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
106
63010108
ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:41:49
107
63010109
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:44:42
108
63010110
บ้านทุ่งกง
ยังไม่ยืนยัน
109
63010111
บ้านท่าตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:17:01
110
63010112
บ้านวังน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
111
63010113
บ้านศรีคีรีรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
     
37 (33.33%)