ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 135 (100.00%)
1
64010001
วัดยางเอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:19:13
2
64010002
วัดตาลเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:56:03
3
64010003
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:04:49
4
64010004
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 22:56:37
5
64010005
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:01:09
6
64010006
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 19:26:22
7
64010007
บ้านเพชรไฝ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 19:21:46
8
64010009
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:21:58
9
64010010
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:24:47
10
64010011
บ้านเหมืองตามุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:59:48
11
64010012
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:22:41
12
64010013
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:01:41
13
64010014
วัดคุ้งยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:47:31
14
64010016
บ้านคลองปลายนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:22:49
15
64010019
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:08:49
16
64010020
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:08:39
17
64010021
อนุบาลสุโขทัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:52:07
18
64010022
บ้านปากแคว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:51:04
19
64010023
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:20:03
20
64010024
วัดปากพระ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:44:56
21
64010025
วัดลัดทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:36:27
22
64010026
บ้านวังขวาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:33:39
23
64010027
บ้านหนองพยอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:01:12
24
64010028
บ้านจอมสังข์
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:13:36
25
64010029
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:40:43
26
64010030
วัดเชตุพน
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:00:24
27
64010031
บ้านมนต์คีรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:31:26
28
64010032
บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:36:15
29
64010033
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:04:28
30
64010034
บ้านวังวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:20:55
31
64010035
อนุบาลเมืองสุโขทัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:23:42
32
64010036
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:26:11
33
64010039
บ้านวังทองแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:50:04
34
64010040
บ้านสำนัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:42:44
35
64010041
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:31:02
36
64010042
วัดหนองตาโชติ
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 12:43:06
37
64010043
บ้านราวรังงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:47:01
38
64010045
บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 20:14:29
39
64010046
บ้านวังหาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:11:09
40
64010047
บ้านคลองไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:19:13
41
64010048
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 19:15:36
42
64010049
บ้านลานกระบือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:37:47
43
64010050
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 08:36:52
44
64010051
บ้านวังแดด
ยืนยันแล้ว
2017-06-17 08:11:43
45
64010053
บ้านหนองจัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:47:25
46
64010054
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:55:31
47
64010055
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 08:41:49
48
64010056
บ้านหนองเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:40:30
49
64010057
บ้านวังโคนเปือย
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 21:07:41
50
64010058
บ้านวังไทร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:26:30
51
64010059
บ้านปากคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 11:14:02
52
64010060
บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:25:30
53
64010061
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:05:53
54
64010062
บ้านลานทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:50:27
55
64010063
บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:47:57
56
64010064
บ้านหนองสองตอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:55:31
57
64010065
บ้านหนองตม
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:38:20
58
64010066
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:33:45
59
64010067
บ้านหนองจิกตีนเนิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:11:21
60
64010068
บ้านหนองไม้กอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:33:05
61
64010069
บ้านวังตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:20:04
62
64010071
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 08:31:07
63
64010072
บ้านยางแหลม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:24:39
64
64010073
บ้านเนินประดู่
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 08:17:49
65
64010074
วัดหนองกก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:05:46
66
64010075
บ้านวังกร่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:24:02
67
64010076
บ้านยางเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:00:13
68
64010077
บ้านคลองน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:30:46
69
64010079
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 05:05:29
70
64010082
บ้านนาเชิงคีรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 04:56:41
71
64010083
บ้านขุนนาวัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:15:16
72
64010084
บ้านโว้งบ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:11:23
73
64010085
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:19:49
74
64010086
บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:11:19
75
64010087
บ้านเขาทองผางับ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:45:26
76
64010088
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 18:04:56
77
64010089
บ้านลานเอื้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 18:54:51
78
64010090
มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:06:45
79
64010091
บ้านเนินยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:44:36
80
64010092
บ้านนากาหลง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 05:13:42
81
64010093
บ้านป้อมประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 20:58:00
82
64010094
บ้านนาไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:18:50
83
64010095
บ้านนาสระลอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 22:24:25
84
64010096
บ้านหนองตลับ
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 14:26:53
85
64010097
ศรีคีรีมาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 09:43:37
86
64010099
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:00:23
87
64010100
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 10:27:42
88
64010102
บ้านหนองกระดิ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:53:32
89
64010103
บ้านลำคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 08:36:42
90
64010104
บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:12:01
91
64010105
บ้านใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:39:28
92
64010106
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:20:58
93
64010107
หนองบัวเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 14:15:47
94
64010108
วัดมุจลินทาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:52:51
95
64010109
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:20:19
96
64010110
บ้านบึงหญ้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 13:34:18
97
64010111
วัดปรักรัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 11:22:44
98
64010112
วัดกกแรต
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 18:10:02
99
64010113
บ้านคลองตะเข้
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:50:51
100
64010114
บ้านประดู่เฒ่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:00:31
101
64010115
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:12:05
102
64010116
วัดสงฆาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:58:07
103
64010119
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:17:25
104
64010120
บ้านหนองสามพญา
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 10:10:11
105
64010121
วัดศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:07:19
106
64010122
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 08:32:19
107
64010123
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 17:34:55
108
64010124
วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 15:02:10
109
64010125
บ้านโป่งแค
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 15:36:13
110
64010126
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:19:25
111
64010127
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 13:29:05
112
64010128
บ้านหนองมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:28:40
113
64010129
วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 22:52:57
114
64010130
บ้านวังขวัญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:36:11
115
64010131
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:17:39
116
64010132
บ้านหนองเสาเถียร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:19:00
117
64010133
บ้านป่ามะม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 17:37:19
118
64010134
บ้านดงเดือย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:23:13
119
64010135
บ้านโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 22:43:16
120
64010136
วัดดงยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:08:08
121
64010137
บ้านยางแดน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:28:27
122
64010138
บ้านดอนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:15:34
123
64010139
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 21:24:45
124
64010140
วัดท่าฉนวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 10:02:41
125
64010141
วัดหางตลาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:23:03
126
64010143
บ้านน้ำเรื่อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:42:28
127
64010144
อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 09:00:31
128
64010145
บ้านใหม่สุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:06:48
129
64010146
บ้านใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:09:10
130
64010147
บ้านข่อยสองนาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:04:29
131
64010148
วัดทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:48:17
132
64010149
วัดเต่าทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:15:11
133
64010150
วัดใหม่ไทยบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:39:40
134
64010151
บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 07:52:33
135
64010152
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 21:01:15
     
135 (100.00%)