ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 88 (65.19%)
1
64010001
วัดยางเอน
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 13:08:52
2
64010002
วัดตาลเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
3
64010003
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
ยังไม่ยืนยัน
4
64010004
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
5
64010005
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 02:54:21
6
64010006
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
7
64010007
บ้านเพชรไฝ
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 08:51:01
8
64010009
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-11-11 03:20:04
9
64010010
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 17:33:00
10
64010011
บ้านเหมืองตามุก
ยืนยันแล้ว
2018-01-15 14:14:02
11
64010012
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 06:48:58
12
64010013
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 17:30:31
13
64010014
วัดคุ้งยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 06:48:24
14
64010016
บ้านคลองปลายนา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 17:34:17
15
64010019
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 00:43:02
16
64010020
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
17
64010021
อนุบาลสุโขทัย
ยังไม่ยืนยัน
18
64010022
บ้านปากแคว
ยังไม่ยืนยัน
19
64010023
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
20
64010024
วัดปากพระ
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:29:27
21
64010025
วัดลัดทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 09:15:14
22
64010026
บ้านวังขวาก
ยังไม่ยืนยัน
23
64010027
บ้านหนองพยอม
ยังไม่ยืนยัน
24
64010028
บ้านจอมสังข์
ยังไม่ยืนยัน
25
64010029
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ยังไม่ยืนยัน
26
64010030
วัดเชตุพน
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 08:04:20
27
64010031
บ้านมนต์คีรี
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 02:35:53
28
64010032
บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:01:37
29
64010033
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ยังไม่ยืนยัน
30
64010034
บ้านวังวน
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 06:02:02
31
64010035
อนุบาลเมืองสุโขทัย
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 02:32:45
32
64010036
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-12-27 12:11:08
33
64010039
บ้านวังทองแดง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 05:49:20
34
64010040
บ้านสำนัก
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 05:54:51
35
64010041
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
36
64010042
วัดหนองตาโชติ
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 03:51:38
37
64010043
บ้านราวรังงาม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 05:52:14
38
64010045
บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 16:06:49
39
64010046
บ้านวังหาด
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 08:43:18
40
64010047
บ้านคลองไผ่งาม
ยังไม่ยืนยัน
41
64010048
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2017-11-11 05:09:15
42
64010049
บ้านลานกระบือ
ยืนยันแล้ว
2017-11-12 07:51:16
43
64010050
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 06:54:30
44
64010051
บ้านวังแดด
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 06:48:31
45
64010053
บ้านหนองจัง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 12:42:31
46
64010054
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 12:35:39
47
64010055
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 13:39:08
48
64010056
บ้านหนองเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
49
64010057
บ้านวังโคนเปือย
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 12:17:59
50
64010058
บ้านวังไทร
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 11:01:46
51
64010059
บ้านปากคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 04:25:33
52
64010060
บ้านวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
53
64010061
บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
54
64010062
บ้านลานทอง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:02:16
55
64010063
บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 01:18:22
56
64010064
บ้านหนองสองตอน
ยังไม่ยืนยัน
57
64010065
บ้านหนองตม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 13:25:16
58
64010066
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ยังไม่ยืนยัน
59
64010067
บ้านหนองจิกตีนเนิน
ยังไม่ยืนยัน
60
64010068
บ้านหนองไม้กอง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 04:05:30
61
64010069
บ้านวังตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 04:37:01
62
64010071
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 08:01:45
63
64010072
บ้านยางแหลม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:54:15
64
64010073
บ้านเนินประดู่
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 08:00:57
65
64010074
วัดหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
66
64010075
บ้านวังกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
67
64010076
บ้านยางเมือง
ยังไม่ยืนยัน
68
64010077
บ้านคลองน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-11-11 00:08:34
69
64010079
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:38:05
70
64010082
บ้านนาเชิงคีรี
ยังไม่ยืนยัน
71
64010083
บ้านขุนนาวัง
ยังไม่ยืนยัน
72
64010084
บ้านโว้งบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
73
64010085
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 09:14:18
74
64010086
บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:36:10
75
64010087
บ้านเขาทองผางับ
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:12:33
76
64010088
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 03:55:51
77
64010089
บ้านลานเอื้อง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:58:11
78
64010090
มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
ยังไม่ยืนยัน
79
64010091
บ้านเนินยาง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:39:01
80
64010092
บ้านนากาหลง
ยังไม่ยืนยัน
81
64010093
บ้านป้อมประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:47:49
82
64010094
บ้านนาไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2017-11-12 06:44:23
83
64010095
บ้านนาสระลอย
ยังไม่ยืนยัน
84
64010096
บ้านหนองตลับ
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 07:59:40
85
64010097
ศรีคีรีมาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:31:25
86
64010099
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 07:22:48
87
64010100
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
88
64010102
บ้านหนองกระดิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
89
64010103
บ้านลำคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
90
64010104
บ้านเนินพยอม
ยังไม่ยืนยัน
91
64010105
บ้านใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 08:23:17
92
64010106
บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
93
64010107
หนองบัวเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 07:54:35
94
64010108
วัดมุจลินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
95
64010109
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 04:12:49
96
64010110
บ้านบึงหญ้า
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 09:31:53
97
64010111
วัดปรักรัก
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 12:53:51
98
64010112
วัดกกแรต
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 03:47:39
99
64010113
บ้านคลองตะเข้
ยังไม่ยืนยัน
100
64010114
บ้านประดู่เฒ่า
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:24:47
101
64010115
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 13:08:59
102
64010116
วัดสงฆาราม
ยังไม่ยืนยัน
103
64010119
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 01:46:32
104
64010120
บ้านหนองสามพญา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:40:36
105
64010121
วัดศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-11-21 03:09:55
106
64010122
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 11:30:38
107
64010123
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 11:19:10
108
64010124
วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
2017-11-27 05:14:07
109
64010125
บ้านโป่งแค
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 15:35:39
110
64010126
วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
111
64010127
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 06:21:52
112
64010128
บ้านหนองมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:57:11
113
64010129
วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 10:20:12
114
64010130
บ้านวังขวัญ
ยืนยันแล้ว
2017-11-20 06:57:50
115
64010131
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
116
64010132
บ้านหนองเสาเถียร
ยังไม่ยืนยัน
117
64010133
บ้านป่ามะม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 09:29:05
118
64010134
บ้านดงเดือย
ยังไม่ยืนยัน
119
64010135
บ้านโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 08:05:46
120
64010136
วัดดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
121
64010137
บ้านยางแดน
ยังไม่ยืนยัน
122
64010138
บ้านดอนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 06:46:38
123
64010139
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 08:59:18
124
64010140
วัดท่าฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
125
64010141
วัดหางตลาด
ยืนยันแล้ว
2017-11-11 13:01:34
126
64010143
บ้านน้ำเรื่อง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 06:32:14
127
64010144
อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
ยังไม่ยืนยัน
128
64010145
บ้านใหม่สุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 13:22:07
129
64010146
บ้านใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 21:53:14
130
64010147
บ้านข่อยสองนาง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 21:52:22
131
64010148
วัดทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
132
64010149
วัดเต่าทอง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 09:26:17
133
64010150
วัดใหม่ไทยบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 16:11:48
134
64010151
บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 11:44:06
135
64010152
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 11:43:36
     
88 (65.19%)