ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 1 (0.74%)
1
64010001
วัดยางเอน
ยังไม่ยืนยัน
2
64010002
วัดตาลเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
3
64010003
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
ยังไม่ยืนยัน
4
64010004
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
5
64010005
บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
6
64010006
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
7
64010007
บ้านเพชรไฝ
ยังไม่ยืนยัน
8
64010009
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
9
64010010
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
ยังไม่ยืนยัน
10
64010011
บ้านเหมืองตามุก
ยังไม่ยืนยัน
11
64010012
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
12
64010013
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
ยังไม่ยืนยัน
13
64010014
วัดคุ้งยางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
14
64010016
บ้านคลองปลายนา
ยังไม่ยืนยัน
15
64010019
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
16
64010020
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
17
64010021
อนุบาลสุโขทัย
ยังไม่ยืนยัน
18
64010022
บ้านปากแคว
ยังไม่ยืนยัน
19
64010023
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
20
64010024
วัดปากพระ
ยังไม่ยืนยัน
21
64010025
วัดลัดทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
22
64010026
บ้านวังขวาก
ยังไม่ยืนยัน
23
64010027
บ้านหนองพยอม
ยังไม่ยืนยัน
24
64010028
บ้านจอมสังข์
ยังไม่ยืนยัน
25
64010029
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ยังไม่ยืนยัน
26
64010030
วัดเชตุพน
ยังไม่ยืนยัน
27
64010031
บ้านมนต์คีรี
ยังไม่ยืนยัน
28
64010032
บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
29
64010033
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ยังไม่ยืนยัน
30
64010034
บ้านวังวน
ยังไม่ยืนยัน
31
64010035
อนุบาลเมืองสุโขทัย
ยังไม่ยืนยัน
32
64010036
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
33
64010039
บ้านวังทองแดง
ยังไม่ยืนยัน
34
64010040
บ้านสำนัก
ยังไม่ยืนยัน
35
64010041
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
36
64010042
วัดหนองตาโชติ
ยังไม่ยืนยัน
37
64010043
บ้านราวรังงาม
ยังไม่ยืนยัน
38
64010045
บ้านตลิ่งชัน
ยังไม่ยืนยัน
39
64010046
บ้านวังหาด
ยังไม่ยืนยัน
40
64010047
บ้านคลองไผ่งาม
ยังไม่ยืนยัน
41
64010048
บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
42
64010049
บ้านลานกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
43
64010050
บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
44
64010051
บ้านวังแดด
ยังไม่ยืนยัน
45
64010053
บ้านหนองจัง
ยังไม่ยืนยัน
46
64010054
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
ยังไม่ยืนยัน
47
64010055
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
ยังไม่ยืนยัน
48
64010056
บ้านหนองเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
49
64010057
บ้านวังโคนเปือย
ยังไม่ยืนยัน
50
64010058
บ้านวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
51
64010059
บ้านปากคลองร่วม
ยังไม่ยืนยัน
52
64010060
บ้านวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
53
64010061
บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
54
64010062
บ้านลานทอง
ยังไม่ยืนยัน
55
64010063
บ้านวังลึก
ยังไม่ยืนยัน
56
64010064
บ้านหนองสองตอน
ยังไม่ยืนยัน
57
64010065
บ้านหนองตม
ยังไม่ยืนยัน
58
64010066
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ยังไม่ยืนยัน
59
64010067
บ้านหนองจิกตีนเนิน
ยังไม่ยืนยัน
60
64010068
บ้านหนองไม้กอง
ยังไม่ยืนยัน
61
64010069
บ้านวังตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
62
64010071
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
ยังไม่ยืนยัน
63
64010072
บ้านยางแหลม
ยังไม่ยืนยัน
64
64010073
บ้านเนินประดู่
ยังไม่ยืนยัน
65
64010074
วัดหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
66
64010075
บ้านวังกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
67
64010076
บ้านยางเมือง
ยังไม่ยืนยัน
68
64010077
บ้านคลองน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
69
64010079
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ยังไม่ยืนยัน
70
64010082
บ้านนาเชิงคีรี
ยังไม่ยืนยัน
71
64010083
บ้านขุนนาวัง
ยังไม่ยืนยัน
72
64010084
บ้านโว้งบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
73
64010085
บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
74
64010086
บ้านน้ำลาด
ยังไม่ยืนยัน
75
64010087
บ้านเขาทองผางับ
ยังไม่ยืนยัน
76
64010088
บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
77
64010089
บ้านลานเอื้อง
ยังไม่ยืนยัน
78
64010090
มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
ยังไม่ยืนยัน
79
64010091
บ้านเนินยาง
ยังไม่ยืนยัน
80
64010092
บ้านนากาหลง
ยังไม่ยืนยัน
81
64010093
บ้านป้อมประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
82
64010094
บ้านนาไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
83
64010095
บ้านนาสระลอย
ยังไม่ยืนยัน
84
64010096
บ้านหนองตลับ
ยังไม่ยืนยัน
85
64010097
ศรีคีรีมาศวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
86
64010099
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
87
64010100
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
88
64010102
บ้านหนองกระดิ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-17 13:09:31
89
64010103
บ้านลำคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
90
64010104
บ้านเนินพยอม
ยังไม่ยืนยัน
91
64010105
บ้านใหม่เจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
92
64010106
บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
93
64010107
หนองบัวเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
94
64010108
วัดมุจลินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
95
64010109
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
96
64010110
บ้านบึงหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
97
64010111
วัดปรักรัก
ยังไม่ยืนยัน
98
64010112
วัดกกแรต
ยังไม่ยืนยัน
99
64010113
บ้านคลองตะเข้
ยังไม่ยืนยัน
100
64010114
บ้านประดู่เฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
101
64010115
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
102
64010116
วัดสงฆาราม
ยังไม่ยืนยัน
103
64010119
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
104
64010120
บ้านหนองสามพญา
ยังไม่ยืนยัน
105
64010121
วัดศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
106
64010122
บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
107
64010123
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ยังไม่ยืนยัน
108
64010124
วัดคุ้งยาง
ยังไม่ยืนยัน
109
64010125
บ้านโป่งแค
ยังไม่ยืนยัน
110
64010126
วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
111
64010127
บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
112
64010128
บ้านหนองมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
113
64010129
วัดเสาหิน
ยังไม่ยืนยัน
114
64010130
บ้านวังขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
115
64010131
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
116
64010132
บ้านหนองเสาเถียร
ยังไม่ยืนยัน
117
64010133
บ้านป่ามะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
118
64010134
บ้านดงเดือย
ยังไม่ยืนยัน
119
64010135
บ้านโพธิ์หอม
ยังไม่ยืนยัน
120
64010136
วัดดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
121
64010137
บ้านยางแดน
ยังไม่ยืนยัน
122
64010138
บ้านดอนสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
123
64010139
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
124
64010140
วัดท่าฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
125
64010141
วัดหางตลาด
ยังไม่ยืนยัน
126
64010143
บ้านน้ำเรื่อง
ยังไม่ยืนยัน
127
64010144
อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
ยังไม่ยืนยัน
128
64010145
บ้านใหม่สุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
129
64010146
บ้านใหม่โพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
130
64010147
บ้านข่อยสองนาง
ยังไม่ยืนยัน
131
64010148
วัดทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
132
64010149
วัดเต่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
133
64010150
วัดใหม่ไทยบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
134
64010151
บ้านหนองตูม
ยังไม่ยืนยัน
135
64010152
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
     
1 (0.74%)