ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 26 (21.31%)
1
65010001
วัดงิ้วงาม
ยังไม่ยืนยัน
2
65010002
วัดจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-04 14:34:08
3
65010003
วัดท่าตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
4
65010006
บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
5
65010008
ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
6
65010009
บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:40:31
7
65010010
บ้านร้องยุ้งข้าว
ยังไม่ยืนยัน
8
65010011
บ้านน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
2017-09-14 00:52:02
9
65010012
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2017-09-14 00:38:20
10
65010014
วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
11
65010015
วัดจุฬามณี
ยืนยันแล้ว
2017-08-06 10:15:00
12
65010016
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
13
65010017
บ้านหนองหัวยาง
ยังไม่ยืนยัน
14
65010018
วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
15
65010019
ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
ยังไม่ยืนยัน
16
65010020
วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
17
65010021
วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
18
65010022
จ่าการบุญ
ยังไม่ยืนยัน
19
65010023
วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 14:51:37
20
65010024
วัดอรัญญิก
ยังไม่ยืนยัน
21
65010025
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
22
65010026
วัดจันทร์ตะวันออก
ยังไม่ยืนยัน
23
65010027
นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห)
ยังไม่ยืนยัน
24
65010028
บ้านแม่ระหัน
ยังไม่ยืนยัน
25
65010029
บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 15:15:05
26
65010030
วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 15:12:03
27
65010031
วัดแหลมโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
28
65010032
วัดยาง(มีมานะวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
29
65010033
บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
30
65010034
บ้านดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31
65010035
บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
32
65010036
วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
33
65010038
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
34
65010039
วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
35
65010041
วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
36
65010042
ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
37
65010043
บ้านพลายชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
38
65010045
บ้านหัววังกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
39
65010047
ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 16:51:17
40
65010050
วัดปากพิงตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
41
65010051
บ้านวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
42
65010052
วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
ยังไม่ยืนยัน
43
65010055
วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
44
65010057
วัดท่าโรงตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
45
65010058
วัดอินทรีย์
ยังไม่ยืนยัน
46
65010059
วัดเนินมะคึก
ยังไม่ยืนยัน
47
65010060
วัดกรมธรรม์
ยังไม่ยืนยัน
48
65010061
วัดศรีวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
49
65010062
วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
50
65010063
อนุบาลพิษณุโลก
ยังไม่ยืนยัน
51
65010064
วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-01-17 12:01:34
52
65010065
วัดมหาวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
53
65010066
วัดตาปะขาวหาย
ยังไม่ยืนยัน
54
65010068
วัดสระโคล่
ยังไม่ยืนยัน
55
65010069
สะพานที่ 3
ยังไม่ยืนยัน
56
65010070
วัดคุยม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 11:47:40
57
65010071
วัดหนองขานาง
ยังไม่ยืนยัน
58
65010072
วัดคุยขวาง
ยังไม่ยืนยัน
59
65010073
วัดบ้านดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:38:34
60
65010074
บ้านเรียงกระดก
ยังไม่ยืนยัน
61
65010075
นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
ยังไม่ยืนยัน
62
65010076
บ้านหนองแพงพวย
ยังไม่ยืนยัน
63
65010077
วัดพรหมเกษร
ยังไม่ยืนยัน
64
65010078
บ้านตระแบกงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 21:37:52
65
65010079
วัดวังแร่
ยังไม่ยืนยัน
66
65010080
วัดห้วงกระได
ยังไม่ยืนยัน
67
65010081
วัดหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 14:28:23
68
65010082
วัดแตน
ยังไม่ยืนยัน
69
65010083
วัดหนองพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
70
65010084
บ้านห้วยชัน
ยังไม่ยืนยัน
71
65010085
บ้านบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
72
65010086
บ้านย่านใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-05-20 11:51:54
73
65010087
วัดโป่งหม้อข้าว
ยังไม่ยืนยัน
74
65010088
บ้านนาชักหวาย
ยังไม่ยืนยัน
75
65010089
บ้านท่านางงาม
ยังไม่ยืนยัน
76
65010090
บ้านกรุงกรัก
ยังไม่ยืนยัน
77
65010091
นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)
ยืนยันแล้ว
2018-01-18 15:41:53
78
65010092
บ้านคลองน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
79
65010093
รัฐราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
80
65010094
นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
81
65010096
บ้านใหม่เจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
82
65010097
นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
83
65010098
บ้านหนองนากวางอั้น
ยังไม่ยืนยัน
84
65010099
วัดดอนอภัย
ยังไม่ยืนยัน
85
65010100
บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
86
65010102
วัดวังเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
87
65010103
วัดแหลมเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
88
65010104
บ้านคุยยาง
ยังไม่ยืนยัน
89
65010105
วัดยางแขวนอู่
ยังไม่ยืนยัน
90
65010106
บ่อวิทยบางระกำ
ยังไม่ยืนยัน
91
65010107
คลองวัดไร่
ยังไม่ยืนยัน
92
65010108
บางระกำ
ยังไม่ยืนยัน
93
65010109
บ้านตะโม่ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
94
65010110
วัดโพธิ์ทองเจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
95
65010112
บ้านคุยมะตูม
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 12:19:33
96
65010113
บ้านบัวจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
97
65010114
บ้านประดาประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 13:06:29
98
65010115
บ้านคลองเตย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:48:09
99
65010116
วัดบึงกอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 15:20:17
100
65010117
วัดปรือกระเทียม
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 15:00:44
101
65010118
บ้านเสวยซุง
ยังไม่ยืนยัน
102
65010119
บ้านปลักแรด
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:58:57
103
65010121
บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
104
65010122
วัดทุ่งชา
ยังไม่ยืนยัน
105
65010123
วัดดงโคกขาม
ยังไม่ยืนยัน
106
65010124
บ้านพันเสา
ยืนยันแล้ว
2017-05-20 11:03:09
107
65010125
ประดู่มะค่าประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
108
65010126
บ้านหล่ายขานาง
ยังไม่ยืนยัน
109
65010127
วัดโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
110
65010128
วัดกรับพวง
ยังไม่ยืนยัน
111
65010130
วัดวังอิทก
ยังไม่ยืนยัน
112
65010131
วัดกลางสุริยวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
113
65010132
นิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)
ยังไม่ยืนยัน
114
65010133
วัดหนองนาดงกวาง
ยังไม่ยืนยัน
115
65010134
บ้านหนองกรับ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:24:56
116
65010135
บ้านหนองตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
117
65010136
บ้านหนองกุลา
ยังไม่ยืนยัน
118
65010137
วัดบึงบอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 14:12:22
119
65010138
บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
120
65010139
บ้านท่าไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2017-05-20 09:33:37
121
65010140
บ้านใหม่คลองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
122
65010141
บ้านคลองหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
     
26 (21.31%)