ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 123 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
66020001
วัดวังไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:23:28
2
66020003
วัดคลองคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:37:59
17 
3
66020004
วัดต้นชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:58:34
10 
4
66020007
วัดหนองคล่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:46:07
5
66020008
วัดใหม่สำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:46:21
6
66020009
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:27:17
17 
7
66020011
วัดทับปรู
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:25:02
8
66020012
บ้านบึงประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:17:16
9
66020013
วัดทับหมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:40:53
25 
10
66020015
วัดคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:54:18
11
66020018
บ้านสามบึงบาตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:02:22
12
66020019
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:11:38
13
66020020
อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:38:13
19 
14
66020021
วัดบึงน้ำกลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:06:51
15 
15
66020022
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:38:29
18 
16
66020023
วัดสัตตวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:53:55
10 
17
66020025
วัดเขารวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:41:46
15 
18
66020026
บ้านเนินทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:17:58
19
66020027
วัดวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:57:37
13 
20
66020028
วัดท่าปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:18:33
21
66020030
เขาพนมกาวหนองนกยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:45:55
22
66020033
วัดป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:04:38
19 
23
66020035
วัดโพธิ์ลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:16:09
24
66020036
วัดคลองทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:00:46
25
66020039
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:43:33
10 
26
66020041
บำรุงราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:42:17
11 
27
66020044
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:54:16
18 
28
66020046
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:19:18
19 
29
66020050
ศรีประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:20:30
17 
30
66020051
อนุบาลบางมูลนาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:57:55
68 
31
66020052
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:42:41
30 
32
66020054
วัดลำประดาใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:15:33
14 
33
66020057
วัดลำประดากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:27:17
34
66020061
วัดห้วยเรียงกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:20:21
35
66020062
วัดวังตะกู
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:04:38
11 
36
66020063
วัดมะกอกงอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:17:02
37
66020064
วัดลำประดาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:30:40
38
66020068
วัดหนองกอไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:53:09
14 
39
66020069
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:57:05
20 
40
66020070
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:26:03
17 
41
66020073
บ้านน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:34:04
42
66020074
ชุมชนทะนงบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:24:08
20 
43
66020075
บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:13:40
44
66020076
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:03:11
45
66020077
วัดบ้านท่าขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:19:14
46
66020078
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:06:26
47
66020080
วัดบ้านห้วยยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:09:09
15 
48
66020081
บ้านวังแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 18:48:23
49
66020082
บ้านเนินแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:22:48
50
66020083
วัดบ้านท่านั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:31:13
17 
51
66020084
บ้านท่าบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:52:05
12 
52
66020087
บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:15:14
53
66020088
บ้านเนินโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:21:05
54
66020089
วัดบ้านท้ายน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:09:37
18 
55
66020090
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:28:11
56
66020091
วัดบ้านท่ามะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:28:21
57
66020092
วัดบ้านหนองดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:40:11
58
66020093
วัดบ้านพังน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:16:56
59
66020094
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 16:38:37
60
66020095
บ้านยี่มุ่ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:41:00
12 
61
66020096
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:30:34
22 
62
66020097
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:00:48
63
66020098
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:02:23
11 
64
66020099
วัดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:39:28
10 
65
66020100
บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 17:45:08
19 
66
66020101
บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 00:43:54
67
66020102
อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:54:34
38 
68
66020103
วัดโพทะเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 23:40:10
20 
69
66020104
วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 07:58:10
70
66020105
บ้านคลองตางาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:10:58
71
66020106
วัดขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:19:38
12 
72
66020107
วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:48:42
21 
73
66020111
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:42:00
10 
74
66020112
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 19:58:30
12 
75
66020113
วัดสัตตศิลาอาสน์
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:07:25
76
66020114
บ้านเขาโล้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:53:51
77
66020115
บ้านคีรีเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 21:34:15
10 
78
66020118
วัดเขาทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:59:19
13 
79
66020119
วัดวังหินเพลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:54:49
80
66020120
วัดวังแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:45:37
21 
81
66020122
บ้านเขานกยูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:31:57
13 
82
66020123
บ้านเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:32:28
83
66020124
วัดหนองน้ำเต้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:35:28
84
66020125
วัดชัยศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:00:58
13 
85
66020126
บุรพรัตน์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:24:39
21 
86
66020127
ชุมชนวัดสายดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:52:50
13 
87
66020128
อนุบาลทับคล้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:57:09
18 
88
66020129
วัดป่าเรไร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:53:45
17 
89
66020130
วัดศรีรัตนวราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:31:55
10 
90
66020132
วัดไดอีเผือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:33:24
13 
91
66020136
วัดบางเบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:30:06
92
66020137
วัดวังกระชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:27:36
93
66020138
สี่แยกเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:57:08
17 
94
66020139
วัดเขาส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:07:01
95
66020143
วัดบ้านบางลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:18:32
12 
96
66020144
บ้านทุ่งพรหมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:54:39
16 
97
66020146
วัดบ้านบางลายใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:21:32
12 
98
66020147
วัดบ้านคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 20:12:43
99
66020148
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 20:15:38
17 
100
66020149
วัดบ้านบึงนาราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:44:22
101
66020150
บ้านห้วงปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:34:51
102
66020151
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:49:39
20 
103
66020152
บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:27:09
13 
104
66020153
บ้านบึงลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:41:37
10 
105
66020154
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:30:04
21 
106
66020155
บ้านวังพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:42:52
12 
107
66020156
บ้านแหลมรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:04:14
21 
108
66020157
บ้านบึงทับจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:47:49
22 
109
66020158
บ้านโป่งวัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 03:37:46
27 
110
66020159
วังก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:33:04
19 
111
66020161
วัดใหม่ดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:49:29
15 
112
66020162
บ้านวังกะทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:56:58
113
66020163
อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:35:25
13 
114
66020164
วัดวังเรือน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:48:53
11 
115
66020166
วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:35:15
116
66020167
สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 15:54:15
23 
117
66020168
บ้านวังบงค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:59:08
118
66020169
บ้านไดลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:42:57
119
66020170
วัดใหม่วังหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 17:34:31
120
66020172
ห้วยพุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:57:03
121
66020173
วัดหนองสนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:26:35
122
66020174
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:08:14
15 
123
66020175
วัดหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:36:51
     
123 (100.00%)