ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 154 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 24 (15.58%)
1
66020001
วัดวังไคร้
ยังไม่ยืนยัน
2
66020002
วัดคลองแขก
ยังไม่ยืนยัน
3
66020003
วัดคลองคูณ
ยังไม่ยืนยัน
4
66020004
วัดต้นชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
5
66020006
วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
6
66020007
วัดหนองคล่อ
ยังไม่ยืนยัน
7
66020008
วัดใหม่สำราญ
ยังไม่ยืนยัน
8
66020009
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 12:15:26
9
66020010
วัดพฤกษะวันโชติการาม
ยังไม่ยืนยัน
10
66020011
วัดทับปรู
ยังไม่ยืนยัน
11
66020012
บ้านบึงประดู่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:56:34
12
66020013
วัดทับหมัน
ยืนยันแล้ว
2016-11-08 09:18:23
13
66020014
วัดไทรโรงโขน
ยังไม่ยืนยัน
14
66020015
วัดคลองข่อย
ยังไม่ยืนยัน
15
66020017
บ้านไดกระพังปลา
ยังไม่ยืนยัน
16
66020018
บ้านสามบึงบาตร
ยังไม่ยืนยัน
17
66020019
บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
18
66020020
วัดวังสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
19
66020021
วัดบึงน้ำกลัด
ยังไม่ยืนยัน
20
66020022
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-02-02 15:29:55
21
66020023
วัดสัตตวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
22
66020025
วัดเขารวก
ยังไม่ยืนยัน
23
66020026
บ้านเนินทราย
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 22:52:13
24
66020027
วัดวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:18:50
25
66020028
วัดท่าปอ
ยังไม่ยืนยัน
26
66020029
วัดยางคลี
ยังไม่ยืนยัน
27
66020030
เขาพนมกาวหนองนกยาง
ยังไม่ยืนยัน
28
66020031
วัดหนองแก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:07:20
29
66020032
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
ยืนยันแล้ว
2016-11-01 13:38:48
30
66020033
วัดป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:21:40
31
66020034
วัดพรหมประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
32
66020035
วัดโพธิ์ลอย
ยังไม่ยืนยัน
33
66020036
วัดคลองทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
34
66020037
บ้านห้วงสลิด
ยังไม่ยืนยัน
35
66020038
วัดเทวประสาท
ยังไม่ยืนยัน
36
66020039
วัดธงไทยยาราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:22:30
37
66020041
บำรุงราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-09-08 21:52:40
38
66020043
บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-07-28 09:15:07
39
66020044
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
40
66020046
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
41
66020049
วัดโพธิ์แดน
ยังไม่ยืนยัน
42
66020050
ศรีประสิทธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43
66020051
อนุบาลบางมูลนาก
ยังไม่ยืนยัน
44
66020052
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
45
66020053
ชุมชนภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 09:54:23
46
66020054
วัดลำประดาใต้
ยังไม่ยืนยัน
47
66020057
วัดลำประดากลาง
ยังไม่ยืนยัน
48
66020059
วัดห้วยเรียงใต้
ยังไม่ยืนยัน
49
66020060
วังกรดนุกูลศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
50
66020061
วัดห้วยเรียงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
51
66020062
วัดวังตะกู
ยังไม่ยืนยัน
52
66020063
วัดมะกอกงอ
ยังไม่ยืนยัน
53
66020064
วัดลำประดาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
54
66020067
วังสำโรงราษฎร์บำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
55
66020068
วัดหนองกอไผ่
ยังไม่ยืนยัน
56
66020069
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 16:30:12
57
66020070
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
ยังไม่ยืนยัน
58
66020071
วัดหอไกร
ยังไม่ยืนยัน
59
66020073
บ้านน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
60
66020074
ชุมชนทะนงบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
61
66020075
บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2017-04-20 18:36:20
62
66020076
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
ยังไม่ยืนยัน
63
66020077
วัดบ้านท่าขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 21:40:06
64
66020078
บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
65
66020080
วัดบ้านห้วยยาว
ยืนยันแล้ว
2016-07-10 12:43:27
66
66020081
บ้านวังแดง
ยังไม่ยืนยัน
67
66020082
บ้านเนินแค
ยังไม่ยืนยัน
68
66020083
วัดบ้านท่านั่ง
ยังไม่ยืนยัน
69
66020084
บ้านท่าบัว
ยังไม่ยืนยัน
70
66020085
วัดหลวง
ยังไม่ยืนยัน
71
66020086
วัดทับทิม
ยังไม่ยืนยัน
72
66020087
บ้านปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
73
66020088
บ้านเนินโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 02:30:24
74
66020089
วัดบ้านท้ายน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
75
66020090
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
76
66020091
วัดบ้านท่ามะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
77
66020092
วัดบ้านหนองดง
ยังไม่ยืนยัน
78
66020093
วัดบ้านพังน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:30:09
79
66020094
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
80
66020095
บ้านยี่มุ่ย
ยังไม่ยืนยัน
81
66020096
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
ยังไม่ยืนยัน
82
66020097
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2017-01-25 15:13:44
83
66020098
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
84
66020099
วัดคงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
85
66020100
บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
ยังไม่ยืนยัน
86
66020101
บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
ยังไม่ยืนยัน
87
66020102
อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
ยังไม่ยืนยัน
88
66020103
วัดโพทะเล
ยังไม่ยืนยัน
89
66020104
วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
ยังไม่ยืนยัน
90
66020105
บ้านคลองตางาว
ยังไม่ยืนยัน
91
66020106
วัดขวาง
ยังไม่ยืนยัน
92
66020107
วัดพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
93
66020110
วัดใดวน
ยังไม่ยืนยัน
94
66020111
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ยังไม่ยืนยัน
95
66020112
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
ยังไม่ยืนยัน
96
66020113
วัดสัตตศิลาอาสน์
ยังไม่ยืนยัน
97
66020114
บ้านเขาโล้น
ยังไม่ยืนยัน
98
66020115
บ้านคีรีเทพนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
99
66020117
วัดลำประดา
ยังไม่ยืนยัน
100
66020118
วัดเขาทราย
ยังไม่ยืนยัน
101
66020119
วัดวังหินเพลิง
ยังไม่ยืนยัน
102
66020120
วัดวังแดง
ยังไม่ยืนยัน
103
66020121
บ้านหนองจะปราบ
ยังไม่ยืนยัน
104
66020122
บ้านเขานกยูง
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 11:00:54
105
66020123
บ้านเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
106
66020124
วัดหนองน้ำเต้า
ยังไม่ยืนยัน
107
66020125
วัดชัยศรี
ยังไม่ยืนยัน
108
66020126
บุรพรัตน์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
109
66020127
ชุมชนวัดสายดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
110
66020128
อนุบาลทับคล้อ
ยังไม่ยืนยัน
111
66020129
วัดป่าเรไร
ยังไม่ยืนยัน
112
66020130
วัดศรีรัตนวราราม
ยังไม่ยืนยัน
113
66020132
วัดไดอีเผือก
ยังไม่ยืนยัน
114
66020133
บ้านคลองห้วยหลัว
ยังไม่ยืนยัน
115
66020134
วัดน้ำเคือง
ยังไม่ยืนยัน
116
66020135
ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
117
66020136
วัดบางเบน
ยังไม่ยืนยัน
118
66020137
วัดวังกระชัน
ยังไม่ยืนยัน
119
66020138
สี่แยกเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
120
66020139
วัดเขาส้าน
ยังไม่ยืนยัน
121
66020140
บ้านเนินม่วง
ยังไม่ยืนยัน
122
66020141
บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
123
66020143
วัดบ้านบางลายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
124
66020144
บ้านทุ่งพรหมทอง
ยังไม่ยืนยัน
125
66020146
วัดบ้านบางลายใต้
ยังไม่ยืนยัน
126
66020147
วัดบ้านคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:26:39
127
66020148
บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
128
66020149
วัดบ้านบึงนาราง
ยังไม่ยืนยัน
129
66020150
บ้านห้วงปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
130
66020151
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
ยังไม่ยืนยัน
131
66020152
บ้านทุ่งทอง
ยังไม่ยืนยัน
132
66020153
บ้านบึงลี
ยังไม่ยืนยัน
133
66020154
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ยืนยันแล้ว
2016-07-14 22:48:47
134
66020155
บ้านวังพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
135
66020156
บ้านแหลมรัง
ยังไม่ยืนยัน
136
66020157
บ้านบึงทับจั่น
ยังไม่ยืนยัน
137
66020158
บ้านโป่งวัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
138
66020159
วังก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:06:07
139
66020161
วัดใหม่ดงเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
140
66020162
บ้านวังกะทะ
ยังไม่ยืนยัน
141
66020163
อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
ยังไม่ยืนยัน
142
66020164
วัดวังเรือน
ยังไม่ยืนยัน
143
66020165
วัดวังหินแรง
ยังไม่ยืนยัน
144
66020166
วัดหนองง้าว
ยังไม่ยืนยัน
145
66020167
สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
146
66020168
บ้านวังบงค์
ยังไม่ยืนยัน
147
66020169
บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"
ยังไม่ยืนยัน
148
66020170
วัดใหม่วังหว้า
ยังไม่ยืนยัน
149
66020171
บ้านห้วยตาดำ
ยังไม่ยืนยัน
150
66020172
ห้วยพุกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
151
66020173
วัดหนองสนวน
ยังไม่ยืนยัน
152
66020174
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
153
66020175
วัดหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
154
66020176
บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
     
24 (15.58%)