ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 151 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 58 (38.41%)
1
67010001
บ้านชอนไพร
ยังไม่ยืนยัน
2
67010002
บ้านคลองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
3
67010003
บ้านคลองขุด
ยังไม่ยืนยัน
4
67010004
บ้านสักแห้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:19:32
5
67010005
บ้านดงมูลเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-05-17 15:37:56
6
67010006
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 18:24:40
7
67010007
บ้านลำป่าสักมูล
ยืนยันแล้ว
2018-05-17 14:30:36
8
67010008
บ้านคลองบง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:03:51
9
67010009
บ้านโนนตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
10
67010010
บ้านท่ากกตาล
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 13:33:33
11
67010011
บ้านวังโค้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:44:43
12
67010012
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 08:39:05
13
67010013
บ้านตะเบาะ
ยังไม่ยืนยัน
14
67010014
บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
15
67010015
บ้านเขาขาด
ยังไม่ยืนยัน
16
67010016
บ้านอมกง
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 13:45:43
17
67010017
บ้านโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
18
67010018
บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-03-15 13:29:38
19
67010020
บ้านท่าพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 22:23:19
20
67010021
บ้านวังซอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:44:23
21
67010022
บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
22
67010023
บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 22:14:34
23
67010026
บ้านคลองสาร
ยังไม่ยืนยัน
24
67010028
บ้านนางั่ว
ยังไม่ยืนยัน
25
67010029
บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
26
67010030
บ้านเฉลียงลับ
ยังไม่ยืนยัน
27
67010031
บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 08:20:57
28
67010032
บ้านบง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:16:52
29
67010034
บ้านกกไทร
ยังไม่ยืนยัน
30
67010035
บ้านนาป่า
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 08:21:41
31
67010036
ตาดหมอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32
67010037
บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:14:52
33
67010038
บ้านขมวด
ยังไม่ยืนยัน
34
67010039
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:18:50
35
67010040
บ้านถ้ำน้ำบัง
ยังไม่ยืนยัน
36
67010041
บ้านบุฉนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:41:23
37
67010042
ชุมชนบ้านน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
38
67010043
บ้านทุ่งหินปูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:26:14
39
67010044
เมืองเพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:11:47
40
67010045
บ้านสะเดียง
ยังไม่ยืนยัน
41
67010048
อนุบาลเพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
42
67010049
บ้านน้ำเลา
ยังไม่ยืนยัน
43
67010050
บ้านห้วยผักไล
ยังไม่ยืนยัน
44
67010051
บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
45
67010053
บ้านกงกะยาง
ยังไม่ยืนยัน
46
67010054
บ้านทุ่งแค
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 10:37:15
47
67010055
บ้านวังจาน
ยังไม่ยืนยัน
48
67010056
บ้านโตก
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 11:04:40
49
67010057
บ้านโตกใต้
ยังไม่ยืนยัน
50
67010058
บ้านพี้
ยังไม่ยืนยัน
51
67010059
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)
ยืนยันแล้ว
2018-10-28 07:28:39
52
67010060
บ้านป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
53
67010061
บ้านพลำ
ยังไม่ยืนยัน
54
67010062
บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 09:16:52
55
67010063
บ้านยางลาด
ยังไม่ยืนยัน
56
67010064
บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137
ยังไม่ยืนยัน
57
67010065
บ้านยางกุด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:47:41
58
67010067
บ้านระวิง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:16:33
59
67010068
บ้านยางหัวลม
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 09:28:48
60
67010069
บ้าน กม.2
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 15:47:59
61
67010070
บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
62
67010071
บ้านสามแยกวังชมภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:00:25
63
67010072
บ้านคลองห้วยนา
ยังไม่ยืนยัน
64
67010073
บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:29:09
65
67010074
บ้านซับข่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:23:27
66
67010075
บ้านหลุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 15:12:21
67
67010076
บ้านไร่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:46:51
68
67010077
บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
69
67010078
บ้านหนองแหวน
ยังไม่ยืนยัน
70
67010079
บ้านชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 08:52:50
71
67010080
บ้านห้วยสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 09:49:48
72
67010081
บ้านห้วยนาค
ยังไม่ยืนยัน
73
67010083
บ้านเนินสง่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-17 14:02:59
74
67010084
บ้านบุ่งกกเรียง
ยังไม่ยืนยัน
75
67010085
บ้านห้วยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
76
67010086
บ้านสะแกงาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 19:47:45
77
67010087
บ้านน้ำเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:01:00
78
67010088
บ้านโป่งหว้า
ยังไม่ยืนยัน
79
67010089
บ้านห้วยแหน
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:42:28
80
67010090
บ้านน้ำเดื่อใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:41:22
81
67010091
บ้านศาลาลาย
ยังไม่ยืนยัน
82
67010092
บ้านหนองแดง
ยังไม่ยืนยัน
83
67010093
บ้านโป่งตาเบ้า
ยังไม่ยืนยัน
84
67010094
อนุบาลชนแดน
ยังไม่ยืนยัน
85
67010095
คลองห้วยนาพัฒนาการ
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 18:16:55
86
67010096
บ้านโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
87
67010098
บ้านซับเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
88
67010099
บ้านทรัพย์พุทรา
ยังไม่ยืนยัน
89
67010102
บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 18:41:07
90
67010103
บ้านหนองระมาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:12:27
91
67010104
บ้านบุ่งคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:01:22
92
67010105
บ้านดงขุยใต้
ยังไม่ยืนยัน
93
67010107
บ้าน กม.28
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:02:17
94
67010111
บ้านเขาสัก
ยังไม่ยืนยัน
95
67010112
บ้านเนินสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
96
67010113
บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
97
67010114
บ้านโป่งนกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
98
67010115
บ้านหนองกลอย
ยืนยันแล้ว
2018-07-28 11:26:39
99
67010116
บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
100
67010117
บ้านกุฏิพระ
ยังไม่ยืนยัน
101
67010118
บ้านดงแขวน
ยังไม่ยืนยัน
102
67010119
บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
103
67010120
บ้านเขาบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
104
67010121
บ้านตะกุดจั่น
ยังไม่ยืนยัน
105
67010122
บ้านตะกุดเป้า
ยังไม่ยืนยัน
106
67010123
บ้านวังปลาช่อน
ยังไม่ยืนยัน
107
67010124
บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
108
67010125
บ้านเขาชะโงก
ยังไม่ยืนยัน
109
67010126
บ้านโคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
110
67010127
บ้านวังรวก
ยังไม่ยืนยัน
111
67010128
บ้านเขาคณฑา
ยังไม่ยืนยัน
112
67010130
บ้านห้วยงาช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:53:51
113
67010131
บ้านห้วยตูม
ยังไม่ยืนยัน
114
67010133
บ้านลาดน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:46:24
115
67010134
บ้านหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
116
67010135
บ้านน้ำลัด
ยังไม่ยืนยัน
117
67010136
บ้านกกจั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:24:09
118
67010138
บ้านผาทอง
ยังไม่ยืนยัน
119
67010139
บ้านซับสีทอง
ยังไม่ยืนยัน
120
67010140
บ้านลาดแค
ยังไม่ยืนยัน
121
67010141
บ้านโคกยาว
ยังไม่ยืนยัน
122
67010143
ธาราคีรี
ยังไม่ยืนยัน
123
67010144
บ้านโคกหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
124
67010145
ลูกจันทน์ปิยะอุย
ยังไม่ยืนยัน
125
67010146
บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
126
67010147
บ้านถ้ำแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
127
67010148
บ้านดงลาน
ยังไม่ยืนยัน
128
67010149
สายสมร
ยังไม่ยืนยัน
129
67010150
บ้านคลองปลาหมอ
ยังไม่ยืนยัน
130
67010151
บ้านซับขลุง
ยังไม่ยืนยัน
131
67010153
บ้านคลองน้ำคัน
ยังไม่ยืนยัน
132
67010154
บ้านซับเปิบ
ยังไม่ยืนยัน
133
67010155
บ้านเชิงชาย
ยังไม่ยืนยัน
134
67010156
ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-03-08 11:10:22
135
67010157
บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 13:25:01
136
67010158
บ้านวังชะนาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:39:27
137
67010159
บ้านดงหลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:21:44
138
67010160
บ้านด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:41:06
139
67010161
อนุบาลวังโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
140
67010162
บ้านไร่ฝาย
ยังไม่ยืนยัน
141
67010163
บ้านโนนตูม
ยังไม่ยืนยัน
142
67010164
บ้านทางข้าม
ยังไม่ยืนยัน
143
67010165
บ้านวังแช่กลอย
ยังไม่ยืนยัน
144
67010166
บ้านวังศาล
ยังไม่ยืนยัน
145
67010167
บ้านดงลึก
ยังไม่ยืนยัน
146
67010168
บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
147
67010169
บ้านใหม่วังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
148
67010170
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:40:56
149
67010171
บ้านวังพลับ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:43:44
150
67010172
น้ำอ้อมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
151
67010173
บ้านวังหินซอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 10:26:23
     
58 (38.41%)