ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 141 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 141 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
67010001
บ้านชอนไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:54:31
2
67010002
บ้านคลองสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 10:47:43
3
67010004
บ้านสักแห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:40:55
18 
4
67010005
บ้านดงมูลเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:18:42
5
67010006
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:58:56
25 
6
67010008
บ้านคลองบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:15:39
11 
7
67010009
บ้านโนนตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:19:44
10 
8
67010010
บ้านท่ากกตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:13:49
15 
9
67010011
บ้านวังโค้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:56:01
18 
10
67010012
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:25:14
11
67010013
บ้านตะเบาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:51:38
17 
12
67010014
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:14:58
13
67010015
บ้านเขาขาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:22:59
14
67010016
บ้านอมกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:03:20
12 
15
67010017
บ้านโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:12:58
16
67010018
บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:09:45
17
67010020
บ้านท่าพล
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:39:19
13 
18
67010021
บ้านวังซอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:38:22
19
67010022
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:30:15
12 
20
67010023
บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 09:36:39
17 
21
67010026
บ้านคลองสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:59:04
22
67010028
บ้านนางั่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:44:35
19 
23
67010030
บ้านเฉลียงลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:31:01
24
67010031
บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:40:15
11 
25
67010032
บ้านบง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:33:17
10 
26
67010034
บ้านกกไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:46:11
13 
27
67010035
บ้านนาป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:59:21
28
67010036
ตาดหมอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:35:54
29
67010037
บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:09:20
17 
30
67010038
บ้านขมวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:53:58
19 
31
67010039
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:59:48
11 
32
67010040
บ้านถ้ำน้ำบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:17:32
33
67010041
บ้านบุฉนวน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:34:34
34
67010042
ชุมชนบ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:23:12
13 
35
67010043
บ้านทุ่งหินปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:47:37
36
67010044
เมืองเพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:11:29
40 
37
67010045
บ้านสะเดียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:52:17
24 
38
67010048
อนุบาลเพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:30:48
166 
39
67010049
บ้านน้ำเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:49:17
40
67010050
บ้านห้วยผักไล
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:01:08
21 
41
67010051
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:27:29
10 
42
67010053
บ้านกงกะยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:32:16
43
67010055
บ้านวังจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:03:55
44
67010056
บ้านโตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:05:25
18 
45
67010057
บ้านโตกใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:48:58
10 
46
67010058
บ้านพี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:24:02
14 
47
67010059
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:05:54
48
67010060
บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:21:50
17 
49
67010061
บ้านพลำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:09:51
50
67010062
บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:44:58
51
67010063
บ้านยางลาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:39:22
17 
52
67010064
บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:34:45
10 
53
67010065
บ้านยางกุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:15:39
54
67010067
บ้านระวิง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:19:47
20 
55
67010068
บ้านยางหัวลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:24:38
56
67010069
บ้าน กม.2
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:06:36
12 
57
67010070
บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 15:38:34
22 
58
67010071
บ้านสามแยกวังชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:10:22
18 
59
67010072
บ้านคลองห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:23:43
60
67010073
บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:40:48
61
67010074
บ้านซับข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:57:13
62
67010078
บ้านหนองแหวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:30:50
63
67010079
บ้านชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:38:13
64
67010080
บ้านห้วยสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:40:38
20 
65
67010081
บ้านห้วยนาค
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:19:27
66
67010083
บ้านเนินสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:56:03
11 
67
67010084
บ้านบุ่งกกเรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:36:34
68
67010085
บ้านห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:22:34
10 
69
67010086
บ้านสะแกงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 17:21:40
17 
70
67010087
บ้านน้ำเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:39:01
71
67010088
บ้านโป่งหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:42:00
16 
72
67010089
บ้านห้วยแหน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:10:39
73
67010090
บ้านน้ำเดื่อใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:06:22
74
67010091
บ้านศาลาลาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:13:08
75
67010093
บ้านโป่งตาเบ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:09:58
76
67010094
อนุบาลชนแดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:05:14
32 
77
67010095
คลองห้วยนาพัฒนาการ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:36:03
14 
78
67010096
บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:16:46
79
67010098
บ้านซับเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:02:35
80
67010099
บ้านทรัพย์พุทรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:16:55
18 
81
67010102
บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:34:21
19 
82
67010103
บ้านหนองระมาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:35:51
83
67010104
บ้านบุ่งคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:16:15
84
67010105
บ้านดงขุยใต้
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:10:41
17 
85
67010107
บ้าน กม.28
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 15:01:22
18 
86
67010111
บ้านเขาสัก
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 11:39:12
87
67010112
บ้านเนินสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:52:20
88
67010113
บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 15:45:08
89
67010114
บ้านโป่งนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:17:38
90
67010115
บ้านหนองกลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:32:45
10 
91
67010116
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:31:09
25 
92
67010117
บ้านกุฏิพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:04:08
93
67010119
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:33:37
94
67010120
บ้านเขาบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:39:19
95
67010121
บ้านตะกุดจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:49:36
10 
96
67010122
บ้านตะกุดเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 21:17:04
97
67010123
บ้านวังปลาช่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:36:29
98
67010124
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:42:10
99
67010125
บ้านเขาชะโงก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:32:54
24 
100
67010126
บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 19:55:48
101
67010127
บ้านวังรวก
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 17:01:07
102
67010128
บ้านเขาคณฑา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:59:17
13 
103
67010130
บ้านห้วยงาช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:10:45
19 
104
67010131
บ้านห้วยตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:20:10
105
67010133
บ้านลาดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:18:29
106
67010134
บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:00:04
107
67010135
บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:18:02
108
67010136
บ้านกกจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:18:07
109
67010138
บ้านผาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:26:39
110
67010139
บ้านซับสีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:59:09
111
67010140
บ้านลาดแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:54:30
17 
112
67010141
บ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:46:40
12 
113
67010143
ธาราคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:14:01
114
67010144
บ้านโคกหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:40:21
115
67010145
ลูกจันทน์ปิยะอุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:11:14
116
67010146
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:27:01
16 
117
67010147
บ้านถ้ำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:06:40
118
67010148
บ้านดงลาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:27:15
119
67010149
สายสมร
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:51:59
120
67010150
บ้านคลองปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:37:58
19 
121
67010151
บ้านซับขลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:15:58
122
67010153
บ้านคลองน้ำคัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 17:10:03
123
67010154
บ้านซับเปิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:42:48
18 
124
67010156
ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:26:17
13 
125
67010157
บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:49:21
126
67010158
บ้านวังชะนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:39:00
12 
127
67010159
บ้านดงหลง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 19:25:46
128
67010160
บ้านด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:31:44
129
67010161
อนุบาลวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:29:25
36 
130
67010162
บ้านไร่ฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:20:23
131
67010163
บ้านโนนตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 17:49:30
17 
132
67010164
บ้านทางข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:50:16
133
67010165
บ้านวังแช่กลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:19:53
17 
134
67010166
บ้านวังศาล
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:18:11
18 
135
67010167
บ้านดงลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:39:14
136
67010168
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:45:57
20 
137
67010169
บ้านใหม่วังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:41:53
138
67010170
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:44:17
139
67010171
บ้านวังพลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:12:40
140
67010172
น้ำอ้อมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:16:48
15 
141
67010173
บ้านวังหินซอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:17:11
     
141 (100.00%)