ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 190 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 6 (3.16%)
1
67030001
ชุมชนบ้านโคกปรง
ยังไม่ยืนยัน
2
67030002
บ้านเขายางโปร่ง
ยังไม่ยืนยัน
3
67030003
บ้านซับอีลุม
ยังไม่ยืนยัน
4
67030004
บ้านซับสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
5
67030005
บ้านน้ำเดือด
ยังไม่ยืนยัน
6
67030008
บ้านซับน้อย
ยังไม่ยืนยัน
7
67030013
รัฐประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
8
67030014
บ้านคลองทราย
ยังไม่ยืนยัน
9
67030015
บ้านฟุบสะแก
ยังไม่ยืนยัน
10
67030016
บ้านซับสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
11
67030017
บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
12
67030019
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
13
67030020
บ้านแสงมณีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14
67030021
บ้านท่าโรง
ยังไม่ยืนยัน
15
67030022
บ้านนาไร่เดียว
ยังไม่ยืนยัน
16
67030023
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
17
67030024
บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
18
67030025
บ้านบุมะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
19
67030026
บ้านมาบสมอสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
20
67030027
บ้านโคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
21
67030028
บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
22
67030029
บ้านคลองบง
ยังไม่ยืนยัน
23
67030030
บ้านถ้ำมงคลชัย
ยังไม่ยืนยัน
24
67030031
บ้านน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
25
67030032
บ้านวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
26
67030033
บ้านหนองสะแก
ยังไม่ยืนยัน
27
67030035
บ้านหนองบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
28
67030036
บ้านใหม่วิไลวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
29
67030037
บ้านหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
30
67030038
บ้านหนองไม้สอ
ยังไม่ยืนยัน
31
67030039
บ้านบ่อรัง
ยังไม่ยืนยัน
32
67030040
บ้านหนองโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
33
67030041
บ้านบึงกระจับ
ยังไม่ยืนยัน
34
67030042
บ้านโคกปรือ
ยังไม่ยืนยัน
35
67030043
บ้านพุขาม
ยังไม่ยืนยัน
36
67030044
บ้านโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
37
67030045
บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
38
67030046
บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
39
67030047
ชุมชนบ้านพุเตย
ยังไม่ยืนยัน
40
67030048
บ้านตะกุดไผ่
ยังไม่ยืนยัน
41
67030049
บ้านสามัคคีพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
42
67030050
บ้านภูน้ำหยด
ยังไม่ยืนยัน
43
67030053
บ้านรวมทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
44
67030054
บ้านพรหมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
45
67030055
บ้านพระที่นั่ง
ยังไม่ยืนยัน
46
67030056
บ้านวังลึก
ยังไม่ยืนยัน
47
67030057
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
48
67030059
บ้านเนินสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
49
67030060
บ้านโคกกรวด
ยังไม่ยืนยัน
50
67030061
บ้านซับตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
51
67030062
บ้านซับกระโซ่
ยังไม่ยืนยัน
52
67030063
บ้านน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
53
67030064
บ้านวังน้อย
ยังไม่ยืนยัน
54
67030065
บ้านวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
55
67030066
บ้านดาดอุดม
ยังไม่ยืนยัน
56
67030067
วัลลภานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
57
67030068
บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
58
67030069
บ้านสระประดู่
ยังไม่ยืนยัน
59
67030071
บ้านลำนารวย
ยังไม่ยืนยัน
60
67030073
บ้านพรหมยาม
ยังไม่ยืนยัน
61
67030074
บ้านแก่งหินปูน
ยังไม่ยืนยัน
62
67030075
บ้านเข็มทอง
ยังไม่ยืนยัน
63
67030076
บ้านไร่ตาพุฒ
ยังไม่ยืนยัน
64
67030077
บ้านม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
65
67030078
บ้านคลองกระจังวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
66
67030079
บ้านเขาคลัง
ยังไม่ยืนยัน
67
67030081
บ้านหนองสรวง
ยังไม่ยืนยัน
68
67030082
บ้านเกาะแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
69
67030083
บ้านคลองดู่
ยังไม่ยืนยัน
70
67030084
บ้านวังขอน
ยังไม่ยืนยัน
71
67030085
บ้านนาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
72
67030086
ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
73
67030087
บ้านซับหินเพลิง
ยังไม่ยืนยัน
74
67030088
บ้านหนองสะแกสี่
ยังไม่ยืนยัน
75
67030089
บ้านนาสนุ่น
ยังไม่ยืนยัน
76
67030090
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
77
67030091
บ้านโคกตะขบ
ยังไม่ยืนยัน
78
67030092
บ้านเนินถาวร
ยังไม่ยืนยัน
79
67030093
บ้านนาน้ำโครม
ยังไม่ยืนยัน
80
67030094
บ้านจัดสรร
ยังไม่ยืนยัน
81
67030096
บ้านแควป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
82
67030097
บ้านสันติธรรม
ยังไม่ยืนยัน
83
67030098
บ้านด่านไทรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
84
67030099
บ้านหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
85
67030100
บ้านท่าไม้ทอง
ยังไม่ยืนยัน
86
67030101
บ้านนาตะกุด
ยังไม่ยืนยัน
87
67030102
บ้านศรีเทพน้อย
ยังไม่ยืนยัน
88
67030103
บ้านโคกสะแกลาด
ยังไม่ยืนยัน
89
67030104
บ้านบึงนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
90
67030105
บ้านหนองจอกวังกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
91
67030106
บ้านร่องหอยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
92
67030107
บ้านทุ่งเศรษฐี
ยังไม่ยืนยัน
93
67030108
บ้านวังขาม
ยังไม่ยืนยัน
94
67030109
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
95
67030110
บ้านสระกรวด
ยังไม่ยืนยัน
96
67030111
บ้านโคกหิน
ยังไม่ยืนยัน
97
67030113
บ้านซับน้อยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-22 11:09:34
98
67030114
บ้านหนองย่างทอย
ยังไม่ยืนยัน
99
67030115
บ้านโคกรังน้อย
ยังไม่ยืนยัน
100
67030116
บ้านรังย้อย
ยังไม่ยืนยัน
101
67030117
บ้านด่านเจริญชัย
ยังไม่ยืนยัน
102
67030118
บ้านน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
103
67030119
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
104
67030121
บ้านเนินพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
105
67030123
บ้านท่าด้วง
ยังไม่ยืนยัน
106
67030124
บ้านห้วยตลาด
ยังไม่ยืนยัน
107
67030125
บ้านปางยาง
ยังไม่ยืนยัน
108
67030126
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ยังไม่ยืนยัน
109
67030127
บ้านเฉลียงทอง
ยังไม่ยืนยัน
110
67030129
บ้านเนินคนธา
ยังไม่ยืนยัน
111
67030130
บ้านท่าสวาย
ยังไม่ยืนยัน
112
67030131
บ้านไร่ขอนยางขวาง
ยังไม่ยืนยัน
113
67030132
บ้านท่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
114
67030133
บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 10:05:36
115
67030134
บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
116
67030135
บ้านหัวโตก
ยังไม่ยืนยัน
117
67030136
บ้านนาเฉลียงใต้
ยังไม่ยืนยัน
118
67030137
บ้านคลองกรวด
ยังไม่ยืนยัน
119
67030139
บ้านบ่อไทย
ยังไม่ยืนยัน
120
67030140
บ้านตีบใต้
ยังไม่ยืนยัน
121
67030141
บ้านนาวังแหน
ยังไม่ยืนยัน
122
67030142
บ้านโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
123
67030143
บ้านซับกระถินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-10 15:37:03
124
67030144
บ้านป่าคาย
ยังไม่ยืนยัน
125
67030145
บ้านบัววัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
126
67030146
บ้านไร่เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
127
67030147
บ้านเนินมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
128
67030148
บ้านวังอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
129
67030149
บ้านซับวารินทร์
ยังไม่ยืนยัน
130
67030150
บ้านลำตาเณร
ยังไม่ยืนยัน
131
67030151
ชุมชนบ้านโภชน์
ยังไม่ยืนยัน
132
67030152
บ้านโคกคงสมโภชน์
ยังไม่ยืนยัน
133
67030153
บ้านซับชมภู
ยังไม่ยืนยัน
134
67030154
บ้านคลองกะโบน
ยังไม่ยืนยัน
135
67030155
บ้านเนินสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
136
67030156
บ้านซับเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
137
67030157
บ้านเพชรละคร
ยังไม่ยืนยัน
138
67030158
ชุมชนบ้านท่าเสา
ยังไม่ยืนยัน
139
67030159
บ้านสระเกษ
ยังไม่ยืนยัน
140
67030161
บ้านซับตะเคียนทอง
ยังไม่ยืนยัน
141
67030162
บ้าน กม.30
ยังไม่ยืนยัน
142
67030165
บ้านปากตก
ยังไม่ยืนยัน
143
67030166
บ้านวังเหว
ยังไม่ยืนยัน
144
67030167
บ้านนาเฉลียง
ยังไม่ยืนยัน
145
67030168
บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
146
67030169
บ้านวังท่าดี
ยังไม่ยืนยัน
147
67030170
บ้านวังโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
148
67030171
บ้านตะกุดงาม
ยังไม่ยืนยัน
149
67030172
บ้านสระหมื่นเชียง
ยังไม่ยืนยัน
150
67030173
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
ยังไม่ยืนยัน
151
67030174
บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
152
67030175
บ้านคลองตะพานหิน
ยังไม่ยืนยัน
153
67030176
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
154
67030177
อนุบาลหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
155
67030178
บ้าน กม.35
ยังไม่ยืนยัน
156
67030179
บ้านคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
157
67030180
บ้านลำพาด
ยังไม่ยืนยัน
158
67030181
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ยังไม่ยืนยัน
159
67030182
บ้านปู่จ้าว
ยังไม่ยืนยัน
160
67030184
บ้านกันจุ
ยังไม่ยืนยัน
161
67030185
บ้านลำตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
162
67030186
บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-07-10 11:20:00
163
67030187
บ้านซับบอน
ยังไม่ยืนยัน
164
67030188
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-07-20 04:56:50
165
67030189
บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
166
67030190
บ้านราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
167
67030191
บ้านซับไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
168
67030196
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ยังไม่ยืนยัน
169
67030197
บ้านตะกรุดหิน
ยังไม่ยืนยัน
170
67030200
บ้านบึงสามพัน
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 10:26:49
171
67030201
บ้านทรัพย์เกษตร
ยังไม่ยืนยัน
172
67030202
บ้านราหุล
ยังไม่ยืนยัน
173
67030203
บ้านวังปลา
ยังไม่ยืนยัน
174
67030204
บ้านซับสำราญเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
175
67030205
บ้านพญาวัง
ยังไม่ยืนยัน
176
67030206
บ้านซับสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
177
67030208
บ้านเนินสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
178
67030210
ชุมชนบ้านวังพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
179
67030211
บ้านโป่งบุญเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
180
67030212
บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
181
67030214
บ้านศรีมงคล
ยังไม่ยืนยัน
182
67030215
บ้านพนมเพชร
ยังไม่ยืนยัน
183
67030218
บ้านยางสาว
ยังไม่ยืนยัน
184
67030219
บ้านเขาพลวง
ยังไม่ยืนยัน
185
67030220
บ้านสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
186
67030221
บ้านวังไลย์
ยังไม่ยืนยัน
187
67030222
บ้านคลองตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
188
67030223
วัดเขาเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
189
67030225
บ้านหนองแจง
ยังไม่ยืนยัน
190
67030226
บ้านหนองชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
     
6 (3.16%)