ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 193 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 138 (71.50%)
1
67030001
ชุมชนบ้านโคกปรง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:28:35
2
67030002
บ้านเขายางโปร่ง
ยังไม่ยืนยัน
3
67030003
บ้านซับอีลุม
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 21:47:04
4
67030004
บ้านซับสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:49:49
5
67030005
บ้านน้ำเดือด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:57:35
6
67030008
บ้านซับน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:05:13
7
67030013
รัฐประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 11:49:08
8
67030014
บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:40:01
9
67030015
บ้านฟุบสะแก
ยังไม่ยืนยัน
10
67030016
บ้านซับสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
11
67030017
บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:41:58
12
67030019
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 10:14:01
13
67030020
บ้านแสงมณีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:18:54
14
67030021
บ้านท่าโรง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:53:08
15
67030022
บ้านนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:44:37
16
67030023
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:49:21
17
67030024
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:33:29
18
67030025
บ้านบุมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:19:56
19
67030026
บ้านมาบสมอสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:30:01
20
67030027
บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:06:09
21
67030028
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:43:39
22
67030029
บ้านคลองบง
ยังไม่ยืนยัน
23
67030030
บ้านถ้ำมงคลชัย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:13:50
24
67030031
บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:36:43
25
67030032
บ้านวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
26
67030033
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:41:36
27
67030035
บ้านหนองบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
28
67030036
บ้านใหม่วิไลวัลย์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:24:08
29
67030037
บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:13:50
30
67030038
บ้านหนองไม้สอ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:32:39
31
67030039
บ้านบ่อรัง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 18:26:22
32
67030040
บ้านหนองโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:04:25
33
67030041
บ้านบึงกระจับ
ยังไม่ยืนยัน
34
67030042
บ้านโคกปรือ
ยังไม่ยืนยัน
35
67030043
บ้านพุขาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:49:42
36
67030044
บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 17:48:51
37
67030045
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:07:24
38
67030046
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:40:42
39
67030047
ชุมชนบ้านพุเตย
ยังไม่ยืนยัน
40
67030048
บ้านตะกุดไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:40:20
41
67030049
บ้านสามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 10:30:17
42
67030050
บ้านภูน้ำหยด
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:24:30
43
67030053
บ้านรวมทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
44
67030054
บ้านพรหมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:07:18
45
67030055
บ้านพระที่นั่ง
ยังไม่ยืนยัน
46
67030056
บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:57:09
47
67030057
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
48
67030059
บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 17:00:00
49
67030060
บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:29:49
50
67030061
บ้านซับตะแบก
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:18:06
51
67030062
บ้านซับกระโซ่
ยังไม่ยืนยัน
52
67030063
บ้านน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:06:14
53
67030064
บ้านวังน้อย
ยังไม่ยืนยัน
54
67030065
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:14:00
55
67030066
บ้านดาดอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:56:40
56
67030067
วัลลภานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:15:56
57
67030068
บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
58
67030069
บ้านสระประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:02:37
59
67030071
บ้านลำนารวย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:56:46
60
67030073
บ้านพรหมยาม
ยังไม่ยืนยัน
61
67030074
บ้านแก่งหินปูน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:16:27
62
67030075
บ้านเข็มทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:17:39
63
67030076
บ้านไร่ตาพุฒ
ยังไม่ยืนยัน
64
67030077
บ้านม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:22:52
65
67030078
บ้านคลองกระจังวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
66
67030079
บ้านเขาคลัง
ยังไม่ยืนยัน
67
67030081
บ้านหนองสรวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:35:43
68
67030082
บ้านเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:40:23
69
67030083
บ้านคลองดู่
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 11:55:45
70
67030084
บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:17:27
71
67030085
บ้านนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 10:47:23
72
67030086
ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:01:25
73
67030087
บ้านซับหินเพลิง
ยังไม่ยืนยัน
74
67030088
บ้านหนองสะแกสี่
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:17:33
75
67030089
บ้านนาสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:23:13
76
67030090
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:36:27
77
67030091
บ้านโคกตะขบ
ยังไม่ยืนยัน
78
67030092
บ้านเนินถาวร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:34:36
79
67030093
บ้านนาน้ำโครม
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 14:32:23
80
67030094
บ้านจัดสรร
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:01:13
81
67030096
บ้านแควป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:41:49
82
67030097
บ้านสันติธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:59:58
83
67030098
บ้านด่านไทรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
84
67030099
บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:17:07
85
67030100
บ้านท่าไม้ทอง
ยังไม่ยืนยัน
86
67030101
บ้านนาตะกุด
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:59:42
87
67030102
บ้านศรีเทพน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 11:54:57
88
67030103
บ้านโคกสะแกลาด
ยังไม่ยืนยัน
89
67030104
บ้านบึงนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
90
67030105
บ้านหนองจอกวังกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
91
67030106
บ้านร่องหอยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:57:15
92
67030107
บ้านทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:45:06
93
67030108
บ้านวังขาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:59:59
94
67030109
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:33:33
95
67030110
บ้านสระกรวด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:20:49
96
67030111
บ้านโคกหิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:18:20
97
67030113
บ้านซับน้อยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:46:04
98
67030114
บ้านหนองย่างทอย
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:58:08
99
67030115
บ้านโคกรังน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 15:43:39
100
67030116
บ้านรังย้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:47:10
101
67030117
บ้านด่านเจริญชัย
ยืนยันแล้ว
2018-08-06 16:11:04
102
67030118
บ้านน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
103
67030119
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:16:40
104
67030121
บ้านเนินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:26:14
105
67030123
บ้านท่าด้วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:10:14
106
67030124
บ้านห้วยตลาด
ยังไม่ยืนยัน
107
67030125
บ้านปางยาง
ยังไม่ยืนยัน
108
67030126
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:35:02
109
67030127
บ้านเฉลียงทอง
ยังไม่ยืนยัน
110
67030129
บ้านเนินคนธา
ยังไม่ยืนยัน
111
67030130
บ้านท่าสวาย
ยังไม่ยืนยัน
112
67030131
บ้านไร่ขอนยางขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:07:03
113
67030132
บ้านท่าแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:18:13
114
67030133
บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:43:07
115
67030134
บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
116
67030135
บ้านหัวโตก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:01:16
117
67030136
บ้านนาเฉลียงใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:26:07
118
67030137
บ้านคลองกรวด
ยังไม่ยืนยัน
119
67030139
บ้านบ่อไทย
ยังไม่ยืนยัน
120
67030140
บ้านตีบใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:42:37
121
67030141
บ้านนาวังแหน
ยังไม่ยืนยัน
122
67030142
บ้านโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
123
67030143
บ้านซับกระถินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-03-19 13:30:50
124
67030144
บ้านป่าคาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:51:46
125
67030145
บ้านบัววัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 23:30:24
126
67030146
บ้านไร่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:02:56
127
67030147
บ้านเนินมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:29:03
128
67030148
บ้านวังอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
129
67030149
บ้านซับวารินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:15:52
130
67030150
บ้านลำตาเณร
ยังไม่ยืนยัน
131
67030151
ชุมชนบ้านโภชน์
ยังไม่ยืนยัน
132
67030152
บ้านโคกคงสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:32:17
133
67030153
บ้านซับชมภู
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:59:02
134
67030154
บ้านคลองกะโบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:29:37
135
67030155
บ้านเนินสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:58:13
136
67030156
บ้านซับเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 07:20:53
137
67030157
บ้านเพชรละคร
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:31:26
138
67030158
ชุมชนบ้านท่าเสา
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:15:02
139
67030159
บ้านสระเกษ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:39:32
140
67030161
บ้านซับตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:43:29
141
67030162
บ้าน กม.30
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 14:49:22
142
67030165
บ้านปากตก
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 09:14:25
143
67030166
บ้านวังเหว
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 16:45:21
144
67030167
บ้านนาเฉลียง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:55:11
145
67030168
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:15:55
146
67030169
บ้านวังท่าดี
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:08:23
147
67030170
บ้านวังโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:35:33
148
67030171
บ้านตะกุดงาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:55:25
149
67030172
บ้านสระหมื่นเชียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:14:47
150
67030173
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:15:33
151
67030174
บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:59:53
152
67030175
บ้านคลองตะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:40:40
153
67030176
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:15:22
154
67030177
อนุบาลหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 10:05:44
155
67030178
บ้าน กม.35
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:46:03
156
67030179
บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:58:42
157
67030180
บ้านลำพาด
ยังไม่ยืนยัน
158
67030181
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ยังไม่ยืนยัน
159
67030182
บ้านปู่จ้าว
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 12:46:50
160
67030184
บ้านกันจุ
ยังไม่ยืนยัน
161
67030185
บ้านลำตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 22:52:39
162
67030186
บ้านโคกกรวด
ยังไม่ยืนยัน
163
67030187
บ้านซับบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:14:54
164
67030188
บ้านหนองพลวง
ยังไม่ยืนยัน
165
67030189
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:31:45
166
67030190
บ้านราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
167
67030191
บ้านซับไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:36:39
168
67030194
บ้านซับสมพงษ์
ยังไม่ยืนยัน
169
67030196
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:36:31
170
67030197
บ้านตะกรุดหิน
ยังไม่ยืนยัน
171
67030198
บ้านหินดาดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
172
67030200
บ้านบึงสามพัน
ยังไม่ยืนยัน
173
67030201
บ้านทรัพย์เกษตร
ยังไม่ยืนยัน
174
67030202
บ้านราหุล
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:38:45
175
67030203
บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:02:46
176
67030204
บ้านซับสำราญเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:19:00
177
67030205
บ้านพญาวัง
ยังไม่ยืนยัน
178
67030206
บ้านซับสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:33:50
179
67030207
บ้านซับสำราญใต้
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:06:48
180
67030208
บ้านเนินสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:58:54
181
67030210
ชุมชนบ้านวังพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
182
67030211
บ้านโป่งบุญเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
183
67030212
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:27:04
184
67030214
บ้านศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:14:16
185
67030215
บ้านพนมเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:12:28
186
67030218
บ้านยางสาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 09:35:00
187
67030219
บ้านเขาพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-03-21 13:32:18
188
67030220
บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:09:05
189
67030221
บ้านวังไลย์
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:18:55
190
67030222
บ้านคลองตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:01:55
191
67030223
วัดเขาเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:48:34
192
67030225
บ้านหนองแจง
ยังไม่ยืนยัน
193
67030226
บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:58:28
     
138 (71.50%)