ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 148 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 148 (100.00%)
1
70020001
บ้านดอนฟักทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:53:03
2
70020004
อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:31:25
3
70020005
วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:00:48
4
70020006
บ้านหนองสลิด
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:53:56
5
70020007
ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:50:12
6
70020008
บ้านดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 19:22:41
7
70020009
วัดเวฬุวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:02:31
8
70020010
ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:02:23
9
70020011
วัดโชติทายการาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:31:30
10
70020012
วัดปรกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:32:54
11
70020013
บ้านรางสีหมอก
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:41:16
12
70020014
วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:51:54
13
70020015
วัดบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 12:55:13
14
70020016
วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 15:20:35
15
70020017
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:28:31
16
70020018
วัดชาวเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 10:43:27
17
70020019
ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 10:15:26
18
70020020
วัดท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 10:37:43
19
70020021
บ้านหนองไก่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:44:51
20
70020022
วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 15:52:41
21
70020023
วัดเนกขัมมาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 15:46:41
22
70020024
วัดอุบลวรรณา
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 10:26:34
23
70020025
วัดหลักหกรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 13:57:59
24
70020026
วัดใหม่สี่หมื่น
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:25:49
25
70020027
วัดคูหาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 08:37:11
26
70020028
วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:05:22
27
70020029
วัดหนองประทุน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:52:12
28
70020030
ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:34:09
29
70020031
วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:49:25
30
70020032
วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 13:54:26
31
70020033
วัดหนองกลางด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:27:33
32
70020034
วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:45:13
33
70020035
วัดสัมมาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:52:19
34
70020036
วัดเขาขลุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:21:48
35
70020037
บ้านดอนไม้ลาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 08:01:35
36
70020038
บ้านหนองไก่ขัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:25:55
37
70020039
วัดสระสี่มุม
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 09:06:15
38
70020041
บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 12:31:57
39
70020042
วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:54:12
40
70020043
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:31:08
41
70020044
วัดตาล
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 14:43:07
42
70020046
วัดโพธิ์บัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:00:33
43
70020047
วัดลำพยอม
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 11:11:20
44
70020048
วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 22:53:47
45
70020049
ชุมชนวัดท่าผา
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:29:53
46
70020050
วัดโกสินารายน์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:38:03
47
70020051
วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:29:26
48
70020052
วัดยางหัก
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:07:34
49
70020053
วัดบ้านฆ้องน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:40:08
50
70020054
วัดหัวหิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:30:49
51
70020055
วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:03:08
52
70020056
วัดตาผา
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 09:56:44
53
70020057
วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:07:50
54
70020058
บ้านหนองคา
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:25:04
55
70020059
วัดม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-10-17 15:47:15
56
70020061
อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 23:07:54
57
70020062
วัดหุบกระทิง
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 16:08:19
58
70020064
วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:36:11
59
70020065
วัดโพธิ์รัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 19:59:51
60
70020067
วัดลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:06:47
61
70020068
วัดหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 10:49:35
62
70020069
ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:05:02
63
70020070
วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 11:07:02
64
70020071
วัดหนองปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:25:05
65
70020072
วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:09:58
66
70020073
วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:55:17
67
70020074
โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:51:15
68
70020075
ชุมชนวัดหนองปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:42:24
69
70020076
วัดมาบแค
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:29:08
70
70020077
วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:08:00
71
70020078
วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 10:02:30
72
70020079
วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 21:42:50
73
70020080
บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 16:17:20
74
70020081
วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:06:20
75
70020082
วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:52:23
76
70020083
วัดดอนพรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:50:52
77
70020084
วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 08:44:52
78
70020085
วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 12:40:50
79
70020086
วัดตาลเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 13:32:59
80
70020087
วัดดอนสาลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:53:10
81
70020088
อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 21:13:07
82
70020089
วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 09:24:48
83
70020090
วัดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 14:00:01
84
70020091
วัดดอนเซ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:50:25
85
70020092
บ้านกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:46:57
86
70020093
วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:55:03
87
70020094
ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:27:42
88
70020095
ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 08:32:14
89
70020096
วัดหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 13:18:31
90
70020097
วัดหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 12:38:13
91
70020098
วัดหนองเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 09:56:42
92
70020099
วัดทำนบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:06:42
93
70020100
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:25:06
94
70020101
วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:54:26
95
70020102
วัดแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 17:48:34
96
70020103
วัดหัวโพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:53:22
97
70020104
วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:09:59
98
70020105
วัดเขาชะงุ้ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 13:25:36
99
70020106
วัดเขาส้ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 21:48:07
100
70020107
วัดหนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:29:52
101
70020108
บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 20:48:43
102
70020109
วัดระฆังทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:31:47
103
70020110
บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 12:32:55
104
70020111
วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:13:56
105
70020112
วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:41:25
106
70020113
วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:58:10
107
70020114
ธรรมาธิปไตย
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:30:47
108
70020115
วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 13:27:01
109
70020116
บ้านเกาะโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:07:16
110
70020117
บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:52:11
111
70020118
ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:53:00
112
70020119
วัดสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:53:39
113
70020121
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:18:06
114
70020122
วัดหนองกลางดง
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 12:03:18
115
70020123
วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:28:54
116
70020124
วัดดอนทราย
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:40:35
117
70020125
วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:36:36
118
70020126
วัดบางลาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 08:37:04
119
70020127
วัดช่องพราน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:52:42
120
70020128
วัดโคกทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:03:12
121
70020130
วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:31:18
122
70020131
วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:54:29
123
70020132
วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:57:21
124
70020133
ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:59:23
125
70020134
บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:12:40
126
70020135
บ้านหนองตาพุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:20:02
127
70020136
วัดแก้วฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:06:56
128
70020138
วัดนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:35:52
129
70020139
วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:24:44
130
70020140
วัดศรีประชุมชน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:33:19
131
70020142
วัดบ่อมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:06:47
132
70020143
วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:20:26
133
70020144
วัดดีบอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 20:23:14
134
70020145
วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 12:52:28
135
70020146
วัดหุบมะกล่ำ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:29:59
136
70020147
วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 13:59:18
137
70020148
ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 10:28:27
138
70020149
ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:05:59
139
70020150
วัดหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 11:56:24
140
70020151
อนุบาลโพธาราม ฯ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:42:12
141
70020152
วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 09:46:33
142
70020153
ชุมชนวัดหนองโพ
ยืนยันแล้ว
2018-10-17 15:43:33
143
70020155
วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:45:55
144
70020156
วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:54:53
145
70020157
บ้านหนองกวาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-11 10:13:27
146
70020158
บ้านหนองใยบัว
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:42:18
147
70020159
บ้านหนองครึม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:12:32
148
70020160
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:32:20
     
148 (100.00%)