ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 147 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 147 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
70020001
บ้านดอนฟักทอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 10:20:59
2
70020004
อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:14:54
25 
3
70020005
วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:07:36
11 
4
70020006
บ้านหนองสลิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:24:38
5
70020007
ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:04:47
16 
6
70020008
บ้านดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:50:22
15 
7
70020009
วัดเวฬุวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:55:50
12 
8
70020010
ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:39:52
9
70020011
วัดโชติทายการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:14:46
10
70020012
วัดปรกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 11:09:39
11
70020013
บ้านรางสีหมอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:41:21
10 
12
70020014
วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:26:23
43 
13
70020015
วัดบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:05:19
18 
14
70020016
วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:43:15
15
70020017
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:24:29
24 
16
70020018
วัดชาวเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:24:17
27 
17
70020019
ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:59:09
27 
18
70020020
วัดท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:10:17
18 
19
70020021
บ้านหนองไก่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:44:17
20
70020022
วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 07:38:23
10 
21
70020023
วัดเนกขัมมาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:52:29
22
70020024
วัดอุบลวรรณา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:02:30
19 
23
70020025
วัดหลักหกรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:00:07
24
70020026
วัดใหม่สี่หมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:01:19
25
70020027
วัดคูหาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:09:57
26
70020028
วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:15:43
13 
27
70020029
วัดหนองประทุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:35:30
10 
28
70020030
ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:24:24
16 
29
70020031
วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:26:41
31 
30
70020032
วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:07:04
11 
31
70020033
วัดหนองกลางด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:42:20
32
70020034
วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:21:19
19 
33
70020035
วัดสัมมาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:05:36
15 
34
70020036
วัดเขาขลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:57:50
35
70020037
บ้านดอนไม้ลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:06:25
36
70020038
บ้านหนองไก่ขัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:17:05
11 
37
70020039
วัดสระสี่มุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:03:46
38
70020041
บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:10:54
39
70020042
วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:09:14
40
70020043
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:24:50
11 
41
70020044
วัดตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:41:02
42
70020046
วัดโพธิ์บัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:52:17
15 
43
70020047
วัดลำพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:58:34
44
70020048
วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:27:19
12 
45
70020049
ชุมชนวัดท่าผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:27:55
46
70020050
วัดโกสินารายน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:38:32
16 
47
70020051
วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:19:08
18 
48
70020052
วัดยางหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:38:46
49
70020053
วัดบ้านฆ้องน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:56:56
18 
50
70020055
วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:22:51
51
70020056
วัดตาผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:15:00
52
70020057
วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:07:30
10 
53
70020058
บ้านหนองคา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:10:36
54
70020059
วัดม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:36:15
13 
55
70020061
อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:58:37
56
70020062
วัดหุบกระทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:33:38
22 
57
70020064
วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:25:50
58
70020065
วัดโพธิ์รัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:27:59
19 
59
70020067
วัดลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:38:52
60
70020068
วัดหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:11:12
61
70020069
ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:38:45
62
70020070
วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:05:43
23 
63
70020071
วัดหนองปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 22:24:17
64
70020072
วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:27:31
65
70020073
วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-12-03 10:03:39
66
70020074
โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:26:27
67
70020075
ชุมชนวัดหนองปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:15:55
68
70020076
วัดมาบแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:13:31
12 
69
70020077
วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:58:03
34 
70
70020078
วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:16:54
17 
71
70020079
วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 15:28:37
72
70020080
บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:36:04
73
70020081
วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:27:59
74
70020082
วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:57:33
75
70020083
วัดดอนพรม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:19:11
76
70020084
วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:49:16
10 
77
70020085
วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:12:35
78
70020086
วัดตาลเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:44:14
79
70020087
วัดดอนสาลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:38:02
80
70020088
อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:08:17
18 
81
70020089
วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:57:44
82
70020090
วัดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:17:30
83
70020091
วัดดอนเซ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:06:31
84
70020092
บ้านกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:00:44
85
70020093
วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:49:37
86
70020094
ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:44:25
28 
87
70020095
ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 20:35:36
11 
88
70020096
วัดหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:37:40
89
70020097
วัดหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:53:49
10 
90
70020098
วัดหนองเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:29:17
91
70020099
วัดทำนบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:54:07
92
70020100
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:08:34
13 
93
70020101
วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:18:25
94
70020102
วัดแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:15:29
95
70020103
วัดหัวโพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:53:57
20 
96
70020104
วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:12:07
97
70020105
วัดเขาชะงุ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:32:48
98
70020106
วัดเขาส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:27:54
11 
99
70020107
วัดหนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:53:20
21 
100
70020108
บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:59:18
101
70020109
วัดระฆังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:00:55
102
70020110
บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:50:31
103
70020111
วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:44:01
104
70020112
วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:15:41
12 
105
70020113
วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:45:41
106
70020114
ธรรมาธิปไตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:28:51
10 
107
70020115
วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:37:29
13 
108
70020116
บ้านเกาะโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:30:13
109
70020117
บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:59:01
110
70020118
ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:06:12
111
70020119
วัดสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:39:08
112
70020121
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 20:41:44
11 
113
70020122
วัดหนองกลางดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:06:23
13 
114
70020123
วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:38:28
13 
115
70020124
วัดดอนทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:16:05
16 
116
70020125
วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:44:36
117
70020126
วัดบางลาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:35:48
11 
118
70020127
วัดช่องพราน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:45:11
13 
119
70020128
วัดโคกทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:50:32
120
70020130
วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:34:12
10 
121
70020131
วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:00:53
13 
122
70020132
วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 10:26:23
123
70020133
ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:53:27
124
70020134
บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:23:47
10 
125
70020135
บ้านหนองตาพุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:08:27
11 
126
70020136
วัดแก้วฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:56:53
18 
127
70020138
วัดนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 16:46:32
28 
128
70020139
วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:10:01
13 
129
70020140
วัดศรีประชุมชน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:33:46
10 
130
70020142
วัดบ่อมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:48:42
131
70020143
วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:39:40
132
70020144
วัดดีบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:13:20
133
70020145
วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:18:46
14 
134
70020146
วัดหุบมะกล่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:44:27
11 
135
70020147
วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:59:15
11 
136
70020148
ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:56:19
13 
137
70020149
ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:15:43
11 
138
70020150
วัดหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:32:29
14 
139
70020151
อนุบาลโพธาราม ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:14:21
35 
140
70020152
วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:29:43
15 
141
70020153
ชุมชนวัดหนองโพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:02:06
18 
142
70020155
วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:38:25
143
70020156
วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:56:37
10 
144
70020157
บ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 20:16:31
15 
145
70020158
บ้านหนองใยบัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:10:04
19 
146
70020159
บ้านหนองครึม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:28:49
147
70020160
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:41:43
     
147 (100.00%)