ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 17 (12.23%)
ครู/บุคลากร
1
71010001
บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"
ยังไม่ยืนยัน
2
71010002
บ้านแก่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
18 
3
71010003
วัดถ้ำมังกรทอง
ยังไม่ยืนยัน
4
71010005
วัดท่าน้ำตื้น
ยังไม่ยืนยัน
18 
5
71010006
ท่าพะเนียดกุญชร
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 14:02:38
6
71010007
บ้านหนองสองตอน
ยังไม่ยืนยัน
20 
7
71010010
บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-09-15 19:42:23
8
71010011
บ้านทับศิลา
ยังไม่ยืนยัน
9
71010012
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
22 
10
71010014
บ้านหัวหิน
ยังไม่ยืนยัน
14 
11
71010015
วัดบ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
12
71010016
วัดท่ามะขาม
ยังไม่ยืนยัน
12 
13
71010017
พัฒน์พงศ์
ยังไม่ยืนยัน
14
71010018
บ้านห้วยน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
26 
15
71010019
หนองบ้านเก่าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
13 
16
71010020
บ้านตะเคียนงาม
ยังไม่ยืนยัน
17
71010022
บ้านทุ่งศาลา
ยังไม่ยืนยัน
12 
18
71010025
วัดบ้านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
17 
19
71010026
วัดพุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
20
71010027
ตชด.บ้านประตูด่าน
ยังไม่ยืนยัน
21
71010028
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
58 
22
71010029
อนุบาลกาญจนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
125 
23
71010030
บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
13 
24
71010031
บ้านวังสารภี
ยังไม่ยืนยัน
15 
25
71010032
วัดทุ่งลาดหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
43 
26
71010033
วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"
ยังไม่ยืนยัน
10 
27
71010034
บ้านท่าหวี
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:56:33
11 
28
71010035
บ้านจันอุย
ยังไม่ยืนยัน
29
71010037
บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
11 
30
71010038
บ้านทุ่งนานางหรอก
ยังไม่ยืนยัน
14 
31
71010039
บ้านหนองสามพราน
ยังไม่ยืนยัน
32
71010040
บ้านท่ามะนาว
ยังไม่ยืนยัน
33
71010041
บ้านวังด้ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:57:21
12 
34
71010042
บ้านท่าทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:39:53
18 
35
71010043
บ้านท่าโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
36
71010044
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2020-08-03 09:13:47
37
71010045
วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
12 
38
71010046
บ้านนากาญจน์
ยังไม่ยืนยัน
11 
39
71010047
บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
40
71010048
บ้านวังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
41
71010049
บ้านหนองกลางพง
ยังไม่ยืนยัน
42
71010050
ลุ่มโป่งเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
43
71010052
วัดศรีอุปลาราม
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:52:09
21 
44
71010053
บ้านพุประดู่
ยังไม่ยืนยัน
45
71010054
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ยังไม่ยืนยัน
11 
46
71010055
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
12 
47
71010056
บ้านพุเลียบ
ยืนยันแล้ว
2020-08-02 11:08:35
25 
48
71010058
บ้านทุ่งนาคราช
ยังไม่ยืนยัน
14 
49
71010059
บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 14:57:07
50
71010060
บ้านวังปลาหมู
ยังไม่ยืนยัน
51
71010061
บ้านวังลาน
ยังไม่ยืนยัน
21 
52
71010062
วัดไทยวิวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
53
71010063
บ้านถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
10 
54
71010064
บ้านดอนคราม
ยังไม่ยืนยัน
55
71010065
วัดหนองตะโก
ยังไม่ยืนยัน
16 
56
71010066
บ้านห้วยน้ำโจน
ยังไม่ยืนยัน
12 
57
71010067
วัดท่าตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
13 
58
71010068
วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
36 
59
71010069
อนุบาลท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
12 
60
71010070
วัดท่าล้อ
ยังไม่ยืนยัน
17 
61
71010071
เขาดินวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
29 
62
71010073
วัดศรีสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 08:45:00
12 
63
71010074
วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
22 
64
71010075
บ้านหนองมงคล
ยังไม่ยืนยัน
65
71010076
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
66
71010077
บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
12 
67
71010078
บ้านสระเศรษฐี
ยังไม่ยืนยัน
68
71010079
วัดลําสำรอง
ยังไม่ยืนยัน
11 
69
71010080
บ้านรางสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
70
71010081
ตลาดสํารอง
ยังไม่ยืนยัน
15 
71
71010082
วัดหนองพังตรุ
ยังไม่ยืนยัน
18 
72
71010083
บ้านห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
11 
73
71010084
บ้านหนองเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
21 
74
71010085
วัดม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
10 
75
71010086
วัดชุกพี้
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:52:19
17 
76
71010087
วัดขุนไทยธาราราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:03:18
22 
77
71010088
บ้านรางสาลี่
ยังไม่ยืนยัน
13 
78
71010089
วัดสระกลอยสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
79
71010090
บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
80
71010091
วัดวังขนายทายิการาม
ยังไม่ยืนยัน
15 
81
71010093
บ้านหนองตาบ่ง
ยังไม่ยืนยัน
10 
82
71010094
วัดวังศาลา
ยังไม่ยืนยัน
17 
83
71010095
วัดหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
22 
84
71010096
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 15:05:17
17 
85
71010097
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
ยังไม่ยืนยัน
13 
86
71010098
บ้านรางจิก
ยังไม่ยืนยัน
87
71010099
วัดอินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
23 
88
71010100
บ้านห้วยตลุง
ยังไม่ยืนยัน
16 
89
71010101
วัดหนองตะครอง
ยังไม่ยืนยัน
90
71010102
บ้านโกรกตารอด
ยังไม่ยืนยัน
91
71010103
ดิศกุล
ยืนยันแล้ว
2020-08-02 08:11:03
16 
92
71010104
บ้านหนองอีเห็น
ยังไม่ยืนยัน
93
71010105
บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
19 
94
71010107
วัดยางเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
17 
95
71010108
บ้านกลอนโด
ยังไม่ยืนยัน
96
71010110
วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
12 
97
71010111
บ้านแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
98
71010112
บ้านทุ่งมะขามเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
14 
99
71010113
วัดจรเข้เผือก
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 12:36:35
16 
100
71010114
บ้านท่ามะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
13 
101
71010115
บ้านท่าเสด็จ
ยังไม่ยืนยัน
102
71010116
วัดถ้ำอ่างหิน
ยังไม่ยืนยัน
103
71010117
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 09:17:44
17 
104
71010118
บ้านหนองกวาง
ยังไม่ยืนยัน
11 
105
71010119
บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
106
71010120
บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
107
71010121
บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 15:22:13
18 
108
71010122
บ้านโป่งโก
ยังไม่ยืนยัน
109
71010123
บ้านท่ามะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
110
71010124
บ้านเนินไพร
ยังไม่ยืนยัน
111
71010125
บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
112
71010126
บ้านหนองปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
13 
113
71010127
บ้านท่าแย้
ยังไม่ยืนยัน
114
71010129
บ้านท่าพุ
ยังไม่ยืนยัน
12 
115
71010131
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
19 
116
71010132
ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
ยังไม่ยืนยัน
15 
117
71010133
บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
19 
118
71010134
บ้านหนองปากดง
ยังไม่ยืนยัน
119
71010135
บ้านหินแด้น
ยังไม่ยืนยัน
16 
120
71010136
จํารูญเนติศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
121
71030041
บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
19 
122
71030042
บ้านสามหลัง
ยังไม่ยืนยัน
19 
123
71030044
บ้านดงเสลา
ยังไม่ยืนยัน
20 
124
71030045
บ้านโป่งหวาย
ยังไม่ยืนยัน
125
71030046
บ้านพุน้ำเปรี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
126
71030047
บ้านท่าสนุ่น
ยังไม่ยืนยัน
127
71030048
บ้านบนเขาแก่งเรียง
ยังไม่ยืนยัน
17 
128
71030049
ชุมชนบ้านท่ากระดาน
ยังไม่ยืนยัน
17 
129
71030050
บ้านหม่องกระแทะ
ยังไม่ยืนยัน
130
71030051
บ้านเจ้าเณร
ยังไม่ยืนยัน
17 
131
71030054
วัดถ้ำองจุ
ยังไม่ยืนยัน
132
71030055
บ้านองหลุ
ยังไม่ยืนยัน
133
71030056
บ้านปากนาสวน
ยังไม่ยืนยัน
17 
134
71030057
บ้านองสิต
ยังไม่ยืนยัน
10 
135
71030058
บ้านนาสวน
ยังไม่ยืนยัน
17 
136
71030059
บ้านน้ำมุด
ยังไม่ยืนยัน
17 
137
71030060
บ้านต้นมะพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
19 
138
71030061
อนุบาลศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
19 
139
71030062
บ้านทุ่งนา
ยังไม่ยืนยัน
16 
     
17 (12.23%)