ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 92 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 92 (100.00%)
1
71020001
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 09:20:14
2
71020002
บ้านช่องด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:48:27
3
71020003
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:44:04
4
71020004
บ้านหนองเข้
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:43:35
5
71020005
บ้านเขาแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:17:08
6
71020006
บ้านสามยอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:41:53
7
71020007
บ้านหนองเตียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:44:40
8
71020008
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:22:40
9
71020009
บ้านบึงหัวแหวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:58:52
10
71020010
อนุบาลบ่อพลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:00:25
11
71020011
บ้านหนองย่างช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:23:06
12
71020012
บ้านท่าว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:00:19
13
71020013
บ้านหนองกร่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 07:39:35
14
71020014
บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:34:40
15
71020016
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:08:43
16
71020017
บ้านเสาหงส์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:09:33
17
71020019
บ้านวังด้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:33:16
18
71020020
บ้านพุพรหม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:08:24
19
71020021
วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:06:59
20
71020022
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 22:10:16
21
71020023
บ้านหนองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:48:07
22
71020024
วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:12:41
23
71020025
บ้านรางขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 21:20:46
24
71020026
บ้านหนองรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 20:44:11
25
71020027
บ้านหนองแกใน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:07:19
26
71020028
บ้านลําอีซู
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:08:12
27
71020029
บ้านหนองสําโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:34:26
28
71020030
ชุมชนบ้านหลุมรัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:00:00
29
71020031
บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:18:03
30
71020032
ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 08:48:06
31
71020033
บ้านยางสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:24:46
32
71020034
บ้านไร่เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:56:29
33
71020119
บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:44:27
34
71020120
บ้านทุ่งกระบ่ำ
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:31:26
35
71020121
หมู่บ้านป่าไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 15:05:53
36
71020122
ราษฎร์บํารุงธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:28:46
37
71020123
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:52:14
38
71020125
อนุบาลวัดเลาขวัญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:31:30
39
71020126
บ้านหนองแสลบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:09:47
40
71020127
บ้านพุบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 19:55:01
41
71020128
บ้านเขานางสางหัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:55:32
42
71020129
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 23:34:46
43
71020130
บ้านรางพยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 07:51:04
44
71020132
บ้านหนองนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:29:42
45
71020133
บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:51:20
46
71020134
บ้านหนองเค็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:49:57
47
71020136
บ้านหนองจั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:31:49
48
71020137
บ้านหนองไก่เหลือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:06:28
49
71020138
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:15:17
50
71020139
บ้านน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:32:39
51
71020140
บ้านตลุงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:59:22
52
71020141
บ้านโป่งไหม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:13:40
53
71020142
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-14 09:45:20
54
71020143
บ้านหนองตาก้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:22:10
55
71020144
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:09:24
56
71020145
บ้านพรหมณี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 20:19:29
57
71020146
ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:50:19
58
71020147
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:48:01
59
71020148
บ้านบะลังกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:57:57
60
71020149
บ้านหนองกะหนาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:23:44
61
71020150
บ้านตรอกสะเดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:29:43
62
71020151
บ้านหนองมะสัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 07:21:23
63
71020153
บ้านกรับใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 08:59:43
64
71020154
บ้านชุมนุมพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:02:02
65
71020155
ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:54:42
66
71020156
เขาวงพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:08:31
67
71020157
บ้านหนองงูเห่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:39:13
68
71020158
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:42:45
69
71020159
วัดใหม่ภูมิเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:31:48
70
71020160
บ้านสระเตยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:20:16
71
71020161
บ้านหนองไก่ต่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:53:57
72
71020162
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:42:22
73
71020163
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:08:45
74
71020164
บ้านน้ำคลุ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:38:04
75
71020165
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:17:08
76
71020166
บ้านเขาหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:15:15
77
71020167
ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:51:32
78
71020168
บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:15:22
79
71020169
อนุบาลหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:36:47
80
71020170
บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:18:33
81
71020171
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:42:09
82
71020172
เสรี-สมใจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:44:36
83
71020173
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:50:34
84
71020174
วัดหนองไม้เอื้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:51:01
85
71020175
บ้านเขามุสิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:17:57
86
71020176
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:48:12
87
71020177
บ้านหนองตาเดช
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:04:08
88
71020178
บ้านพยอมงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:40:25
89
71020179
บ้านหนองขอนเทพพนม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:23:51
90
71020180
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 21:29:51
91
71020181
บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:04:56
92
71020182
บ้านหนองแกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:21:43
     
92 (100.00%)