ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 134 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 134 (100.00%)
1
72020001
อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:14:18
2
72020002
บ้านนเรศ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:01:56
3
72020003
วัดสระศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:04:40
4
72020004
วัดราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:41:41
5
72020005
วัดหนองหลอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:55:49
6
72020006
บ้านทะเลบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:21:22
7
72020007
บ้านสระหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:08:19
8
72020008
บ้านบ่อสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:10:22
9
72020009
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:18:51
10
72020010
บ้านหนองสานแตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:44:49
11
72020011
วัดธัญญวารี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:58:28
12
72020012
วัดชีธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:11:32
13
72020013
บ้านหนองจิกรากข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:45:56
14
72020014
บ้านดงกะเชา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 08:50:19
15
72020015
วัดหนองแจง
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 11:37:39
16
72020016
บ้านหนองฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:15:15
17
72020017
บ้านสระกระโจม
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:45:04
18
72020018
บ้านยมเบือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:43:10
19
72020019
บ้านหนองสลัดได
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:06:45
20
72020020
บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:29:15
21
72020021
บ้านหัวเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 21:02:54
22
72020022
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:16:34
23
72020023
บ้านห้วยม้าลอย
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:49:40
24
72020025
บ้านโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:59:10
25
72020026
วัดสระด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:25:17
26
72020028
วัดบ้านกรวด
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 08:48:55
27
72020029
วัดท่ากุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:32:51
28
72020030
วัดศรีเฉลิมเขต
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:50:48
29
72020031
วัดดอนมะนาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:05:03
30
72020032
วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:02:31
31
72020033
บ้านโคกงูเห่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:12:14
32
72020034
บ้านบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:38:09
33
72020035
บ้านหนองวัลย์เปรียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:24:28
34
72020036
วัดทุ่งคอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:24:35
35
72020037
วัดทุ่งเข็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:51:51
36
72020038
วัดเทพพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:15:50
37
72020039
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 11:40:38
38
72020040
วัดเนินพระปรางค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:50:33
39
72020041
วัดใหม่นพรัตน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:57:04
40
72020042
บ้านหัววัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:46:03
41
72020043
บ้านหนองเฝ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:11:45
42
72020044
บ้านหนองกระดี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:20:36
43
72020045
บ้านดอนตำลึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:48:41
44
72020046
วัดหัวกลับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:00:34
45
72020047
วัดทับกระดาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:34:00
46
72020048
วัดเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:25:05
47
72020049
วัดหนองพันเทา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:40:24
48
72020050
วัดบางสาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:10:20
49
72020051
วัดสำเภาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:12:28
50
72020052
บ้านโคก 7 ลูก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:05:28
51
72020053
วัดใหม่บำรุงธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:05:41
52
72020056
สองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:50:12
53
72020057
วัดไชยนาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:37:20
54
72020058
วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:00:08
55
72020059
บ้านไผ่ตาโม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:50:03
56
72020060
วัดไผ่โรงวัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:18:47
57
72020061
อนุบาลวัดดงตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:24:49
58
72020062
วัดท่าจัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:41:21
59
72020063
วัดใหม่พิบูลย์ผล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:53:41
60
72020064
วัดทองประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:55:41
61
72020065
วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:42:08
62
72020066
วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:22:08
63
72020067
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 22:57:39
64
72020069
วัดลาดประทุมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 12:29:42
65
72020070
อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:29:56
66
72020071
วัดย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:43:38
67
72020072
วัดไผ่ขาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:54:53
68
72020073
วัดรางกร่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:25:29
69
72020074
วัดใหม่เพชรรัตน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:05:43
70
72020075
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:02:32
71
72020076
บ้านสะพังกร่าง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:40:59
72
72020077
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:58:51
73
72020078
บ้านหนองกระทู้
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:10:43
74
72020079
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:21:56
75
72020081
วัดพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 12:52:47
76
72020082
วัดเขาพนมนาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 07:58:05
77
72020083
วัดดอนสงวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:31:46
78
72020084
วัดหัวโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:12:17
79
72020085
บ้านประทุนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:35:00
80
72020086
วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:21:01
81
72020087
วัดบางบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:13:47
82
72020088
วัดยางยี่แส
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:27:03
83
72020089
วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:17:39
84
72020090
วัดจันทราวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:21:08
85
72020091
บ้านจรเข้สามพัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:56:08
86
72020092
บ้านเขาชานหมาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 17:59:35
87
72020093
วัดปทุมวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:51:00
88
72020094
บ้านรางโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:03:09
89
72020095
วัดโคกยายเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:45:51
90
72020096
พานิชชีวะอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:24:34
91
72020097
วัดโภคาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:27:11
92
72020098
วัดคีรีรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:46:30
93
72020099
วัดสระกร่างเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:16:29
94
72020100
บ้านเขากำแพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:20:41
95
72020101
วัดห้วยคู้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:34:46
96
72020102
บ้านโป่งพรานอินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:10:16
97
72020103
วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:44:42
98
72020105
วัดจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 08:23:44
99
72020106
วัดโพธิ์เขียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:53:25
100
72020107
วัดกกม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:10:47
101
72020108
บ้านสระบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:40:42
102
72020109
บ้านทุ่งดินดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:28:26
103
72020110
วัดศรีสร้อยเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:06:18
104
72020111
บ้านหัวทำนบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:22:21
105
72020112
วัดกลางบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:08:25
106
72020113
วัดยางสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:10:12
107
72020114
วัดเขาดีสลัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:24:15
108
72020115
วัดคีรีเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:45:22
109
72020117
วัดโพธิ์ทองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:50:50
110
72020118
พลับพลาไชย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:13:45
111
72020119
บ้านหนองกุฏิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:43:33
112
72020122
วัดใหม่สิทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-08-30 13:43:19
113
72020123
บ้านดอนพุทรา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:10:26
114
72020124
วัดสระพังลาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:52:17
115
72020125
วัดดอนสุโข
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 06:53:13
116
72020126
วัดนันทวัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:30:13
117
72020127
หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:35:48
118
72020128
วัดบ่อคู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:01:36
119
72020129
วัดสระยายโสม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:27:37
120
72020130
วัดใหม่ปทุมสูตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:26:50
121
72020131
วัดคลองตัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:59:54
122
72020132
วัดหนองยายทรัพย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:35:44
123
72020133
บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:29:12
124
72020134
วัดหนองหลุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:06:35
125
72020135
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 00:52:57
126
72020136
วัดโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 19:57:39
127
72020137
วัดคอกวัว
ยืนยันแล้ว
2018-05-27 20:49:56
128
72020138
วัดคณฑี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:55:06
129
72020139
วัดบ้านหนองโอ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:52:24
130
72020140
วัดปทุมสราวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:36:14
131
72020141
วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:42:36
132
72020142
วัดหนองตาสาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:11:44
133
72020143
วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:05:48
134
72020144
อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:43:32
     
134 (100.00%)