ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 134 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 134 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
72020001
อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:55:56
56 
2
72020002
บ้านนเรศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:01:40
17 
3
72020003
วัดสระศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:12:19
4
72020004
วัดราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:36:55
5
72020005
วัดหนองหลอด
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:22:22
10 
6
72020006
บ้านทะเลบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:50:58
13 
7
72020007
บ้านสระหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:37:56
10 
8
72020008
บ้านบ่อสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:10:43
13 
9
72020009
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:20:22
10
72020010
บ้านหนองสานแตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:34:01
18 
11
72020011
วัดธัญญวารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:56:14
12
72020012
วัดชีธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 21:18:58
13 
13
72020013
บ้านหนองจิกรากข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:22:20
22 
14
72020014
บ้านดงกะเชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:52:33
15
72020015
วัดหนองแจง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:15:26
20 
16
72020016
บ้านหนองฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:42:03
17
72020017
บ้านสระกระโจม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:21:50
14 
18
72020018
บ้านยมเบือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:34:07
19
72020019
บ้านหนองสลัดได
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:10:07
20
72020020
บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 03:16:42
17 
21
72020021
บ้านหัวเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:34:32
22
72020022
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:44:29
23
72020023
บ้านห้วยม้าลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:48:22
24
72020025
บ้านโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:38:07
25
72020026
วัดสระด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:54:23
16 
26
72020028
วัดบ้านกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:44:45
27
72020029
วัดท่ากุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:31:54
13 
28
72020030
วัดศรีเฉลิมเขต
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:07:00
14 
29
72020031
วัดดอนมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:13:06
12 
30
72020032
วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 20:04:28
31
72020033
บ้านโคกงูเห่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:24:19
32
72020034
บ้านบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:36:04
33
72020035
บ้านหนองวัลย์เปรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:30:00
34
72020036
วัดทุ่งคอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:45:47
32 
35
72020037
วัดทุ่งเข็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:07:01
12 
36
72020038
วัดเทพพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:23:43
12 
37
72020039
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:22:34
38
72020040
วัดเนินพระปรางค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:46:43
10 
39
72020041
วัดใหม่นพรัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:45:39
11 
40
72020042
บ้านหัววัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 18:49:39
22 
41
72020043
บ้านหนองเฝ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:25:46
42
72020044
บ้านหนองกระดี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:44:14
13 
43
72020045
บ้านดอนตำลึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:57:53
27 
44
72020046
วัดหัวกลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:08:30
13 
45
72020047
วัดทับกระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:45:38
24 
46
72020048
วัดเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:50:00
47
72020049
วัดหนองพันเทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 21:55:04
16 
48
72020050
วัดบางสาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 20:21:31
49
72020051
วัดสำเภาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:33:42
50
72020052
บ้านโคก 7 ลูก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:40:25
51
72020053
วัดใหม่บำรุงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:33:10
52
72020056
สองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:26:52
13 
53
72020057
วัดไชยนาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:01:51
12 
54
72020058
วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:59:04
11 
55
72020059
บ้านไผ่ตาโม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 14:07:00
10 
56
72020060
วัดไผ่โรงวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:03:44
34 
57
72020061
อนุบาลวัดดงตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:45:03
14 
58
72020062
วัดท่าจัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:18:45
59
72020063
วัดใหม่พิบูลย์ผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:22:10
11 
60
72020064
วัดทองประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:03:35
19 
61
72020065
วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:20:31
14 
62
72020066
วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 17:04:07
16 
63
72020067
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:22:35
10 
64
72020069
วัดลาดประทุมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 18:58:32
13 
65
72020070
อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:55:24
11 
66
72020071
วัดย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:55:26
67
72020072
วัดไผ่ขาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:16:43
13 
68
72020073
วัดรางกร่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:36:10
18 
69
72020074
วัดใหม่เพชรรัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:22:51
70
72020075
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:14:57
11 
71
72020076
บ้านสะพังกร่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:33:05
72
72020077
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 20:11:50
73
72020078
บ้านหนองกระทู้
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 18:19:42
13 
74
72020079
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:57:02
17 
75
72020081
วัดพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 17:35:49
12 
76
72020082
วัดเขาพนมนาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:50:23
17 
77
72020083
วัดดอนสงวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:50:33
78
72020084
วัดหัวโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:49:35
10 
79
72020085
บ้านประทุนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:58:58
11 
80
72020086
วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:03:40
42 
81
72020087
วัดบางบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 20:05:07
18 
82
72020088
วัดยางยี่แส
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:31:28
10 
83
72020089
วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:37:27
84
72020090
วัดจันทราวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:53:15
21 
85
72020091
บ้านจรเข้สามพัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:57:27
15 
86
72020092
บ้านเขาชานหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:13:51
11 
87
72020093
วัดปทุมวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:57:19
88
72020094
บ้านรางโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:28:17
89
72020095
วัดโคกยายเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:55:28
13 
90
72020096
พานิชชีวะอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:39:30
15 
91
72020097
วัดโภคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:40:36
12 
92
72020098
วัดคีรีรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:10:12
18 
93
72020099
วัดสระกร่างเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:17:21
21 
94
72020100
บ้านเขากำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:11:31
15 
95
72020101
วัดห้วยคู้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:48:35
96
72020102
บ้านโป่งพรานอินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:58:30
97
72020103
วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:52:44
24 
98
72020105
วัดจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:24:13
16 
99
72020106
วัดโพธิ์เขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:33:01
100
72020107
วัดกกม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:10:34
101
72020108
บ้านสระบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:22:18
10 
102
72020109
บ้านทุ่งดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:19:09
18 
103
72020110
วัดศรีสร้อยเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:27:25
104
72020111
บ้านหัวทำนบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:38:15
10 
105
72020112
วัดกลางบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:42:14
15 
106
72020113
วัดยางสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:23:59
17 
107
72020114
วัดเขาดีสลัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:58:28
108
72020115
วัดคีรีเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:37:10
12 
109
72020117
วัดโพธิ์ทองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:41:44
18 
110
72020118
พลับพลาไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:49:34
22 
111
72020119
บ้านหนองกุฏิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:05:27
112
72020122
วัดใหม่สิทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:41:47
11 
113
72020123
บ้านดอนพุทรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 09:54:48
114
72020124
วัดสระพังลาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:45:57
15 
115
72020125
วัดดอนสุโข
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:42:00
116
72020126
วัดนันทวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:11:03
117
72020127
หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:16:38
118
72020128
วัดบ่อคู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:18:50
119
72020129
วัดสระยายโสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:23:54
15 
120
72020130
วัดใหม่ปทุมสูตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:28:30
121
72020131
วัดคลองตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:37:33
11 
122
72020132
วัดหนองยายทรัพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:50:45
12 
123
72020133
บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:58:24
124
72020134
วัดหนองหลุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:10:01
10 
125
72020135
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:01:51
126
72020136
วัดโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:39:47
127
72020137
วัดคอกวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 18:55:55
128
72020138
วัดคณฑี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:16:03
10 
129
72020139
วัดบ้านหนองโอ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:30:28
130
72020140
วัดปทุมสราวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:03:49
18 
131
72020141
วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 22:04:46
11 
132
72020142
วัดหนองตาสาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:13:34
12 
133
72020143
วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:03:49
134
72020144
อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:38:14
45 
     
134 (100.00%)