ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 102 (83.61%)
1
73020001
วัดประชานาถ
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:08:33
2
73020002
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
3
73020003
วัดโคกพระเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2016-11-30 09:37:35
4
73020004
วัดงิ้วราย
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 18:36:59
5
73020005
บ้านคลองบางกระจัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:52:26
6
73020006
วัดไทร
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:43:22
7
73020007
คลองทางหลวง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:46:18
8
73020008
วัดท่าตำหนัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 21:28:58
9
73020009
วัดน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:32:12
10
73020010
วัดไทยาวาส
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:34:16
11
73020011
วัดกลางบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:40:15
12
73020012
วัดตุ๊กตา
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 12:48:05
13
73020013
วัดบางพระ
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:50:21
14
73020014
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 13:11:08
15
73020015
วัดบ่อตะกั่ว
ยืนยันแล้ว
2016-12-01 09:54:06
16
73020016
วัดห้วยตะโก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 09:11:10
17
73020017
วัดลานตากฟ้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 13:03:04
18
73020018
วัดพุทธธรรมรังษี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:45:44
19
73020019
วัดสัมปทวน
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:22:02
20
73020020
วัดละมุด
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 08:35:20
21
73020021
บ้านลานแหลม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:56:56
22
73020022
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 14:55:56
23
73020023
วัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:21:31
24
73020024
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:28:16
25
73020025
วัดศีรษะทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 19:44:42
26
73020026
วัดเสถียรรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:06:02
27
73020027
วัดกลางครูเวียง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 14:29:17
28
73020028
วัดกกตาล
ยังไม่ยืนยัน
29
73020030
บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 13:42:46
30
73020031
วัดท้องไทร
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 13:26:31
31
73020032
บ้านห้วยกรด
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:25:23
32
73020033
วัดโคกเขมา
ยังไม่ยืนยัน
33
73020034
วัดทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
34
73020035
วัดบางภาษี
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 23:18:08
35
73020036
บ้านคลองนกกระทุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 11:02:59
36
73020037
วัดลานคา
ยังไม่ยืนยัน
37
73020038
วัดดอนยอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:18:50
38
73020039
วัดลาดสะแก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 18:14:45
39
73020040
วัดไผ่สามตำลึง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:33:05
40
73020041
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:21:24
41
73020042
วัดไผ่จรเข้
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:25:48
42
73020043
วัดเกษตราราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 09:58:10
43
73020044
วัดพระมอพิสัย
ยืนยันแล้ว
2016-11-16 23:12:22
44
73020045
บ้านนราภิรมย์
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:46:20
45
73020046
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 07:00:23
46
73020047
วัดนราภิรมย์
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:28:39
47
73020048
วัดนิลเพชร
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 22:58:05
48
73020049
วัดบัวปากท่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:23:58
49
73020050
บ้านหนองปรงกาญจนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:22:48
50
73020051
วัดบอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:57:15
51
73020052
ตลาดเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:58:48
52
73020053
วัดบัวหวั่น
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:36:21
53
73020054
วัดบางไผ่นารถ
ยังไม่ยืนยัน
54
73020055
วัดผาสุการาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:07:44
55
73020056
วัดบางปลา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:32:29
56
73020057
วัดเกาะแรต
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:12:29
57
73020058
ตลาดเกาะแรต
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:25:27
58
73020059
วัดรางกำหยาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:21:46
59
73020060
ตลาดรางกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:26:12
60
73020061
บ้านรางกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:06:37
61
73020062
บ้านรางปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:39:22
62
73020063
บ้านคลองพระมอพิสัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 08:32:50
63
73020064
วัดบึงลาดสวาย
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:15:18
64
73020065
วัดสุขวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
65
73020066
ไทยรัฐวิทยา ๔
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 10:46:17
66
73020067
บ้านหนองปรง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:48:06
67
73020068
วัดเกษมสุริยัมนาจ
ยังไม่ยืนยัน
68
73020069
บ้านประตูน้ำพระพิมล
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:43:06
69
73020070
บ้านบางเลน
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:23:13
70
73020071
บ้านไผ่คอกวัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 19:47:50
71
73020072
วัดบางหลวง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:25:28
72
73020073
วัดบางน้อยใน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:10:12
73
73020074
วัดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:09:29
74
73020075
วัดลัฏฐิวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
75
73020077
บ้านหนองมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:11:05
76
73020078
บ้านไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
77
73020079
วัดไผ่หูช้าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 07:59:28
78
73020080
วัดลำพญา
ยืนยันแล้ว
2016-08-08 04:51:20
79
73020081
วัดเวฬุวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
80
73020082
วัดศิลามูล
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:21:48
81
73020083
บ้านไผ่หลวง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:10:44
82
73020084
บ้านกระทุ่มล้ม
ยังไม่ยืนยัน
83
73020085
บ้านเพลินวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:58:31
84
73020086
วัดปรีดาราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 08:23:52
85
73020087
บ้านคลองจินดา
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 12:55:42
86
73020088
บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 12:38:27
87
73020089
วัดวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
88
73020090
บ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:00:31
89
73020091
วัดบางช้างเหนือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 13:57:33
90
73020092
บ้านดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
91
73020093
บ้านคลองใหม่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:12:56
92
73020094
วัดราษฏร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:42:29
93
73020095
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:58:22
94
73020096
บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:45:35
95
73020097
วัดจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:09:01
96
73020098
วัดทรงคนอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:15:07
97
73020099
วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:24:44
98
73020100
บ้านท่าตลาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:55:46
99
73020101
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:47:57
100
73020102
คลองบางกระทึก
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:55:52
101
73020103
บ้านหัวอ่าว
ยังไม่ยืนยัน
102
73020104
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:03:45
103
73020105
วัดบางช้างใต้
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 06:10:23
104
73020106
บ้านบางม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 15:38:50
105
73020107
บ้านบางเตย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:01:47
106
73020109
บ้านบางประแดง
ยังไม่ยืนยัน
107
73020110
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:51:56
108
73020111
วัดเดชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 21:53:25
109
73020112
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
110
73020113
วัดท่าพูด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:03:01
111
73020115
บ้านดงเกตุ
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:39:41
112
73020116
วัดหอมเกร็ด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:54:05
113
73020117
บ้านหอมเกร็ด
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:20:46
114
73020119
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:45:40
115
73020120
บุณยศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:03:04
116
73020121
บ้านคลองสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
117
73020122
วัดมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 17:24:43
118
73020123
บ้านคลองโยง
ยังไม่ยืนยัน
119
73020124
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 09:45:31
120
73020125
วัดสาลวัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 11:50:08
121
73020126
วัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:07:21
122
73020127
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ยังไม่ยืนยัน
     
102 (83.61%)