ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 121 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 2 (1.65%)
1
73020001
วัดประชานาถ
ยังไม่ยืนยัน
2
73020002
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
3
73020003
วัดโคกพระเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
4
73020004
วัดงิ้วราย
ยังไม่ยืนยัน
5
73020005
บ้านคลองบางกระจัน
ยังไม่ยืนยัน
6
73020006
วัดไทร
ยังไม่ยืนยัน
7
73020007
คลองทางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
8
73020008
วัดท่าตำหนัก
ยังไม่ยืนยัน
9
73020009
วัดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
10
73020010
วัดไทยาวาส
ยังไม่ยืนยัน
11
73020011
วัดกลางบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
12
73020012
วัดตุ๊กตา
ยังไม่ยืนยัน
13
73020013
วัดบางพระ
ยังไม่ยืนยัน
14
73020014
วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
15
73020015
วัดบ่อตะกั่ว
ยังไม่ยืนยัน
16
73020016
วัดห้วยตะโก
ยังไม่ยืนยัน
17
73020017
วัดลานตากฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
18
73020018
วัดพุทธธรรมรังษี
ยังไม่ยืนยัน
19
73020019
วัดสัมปทวน
ยังไม่ยืนยัน
20
73020020
วัดละมุด
ยังไม่ยืนยัน
21
73020021
บ้านลานแหลม
ยังไม่ยืนยัน
22
73020022
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
23
73020023
วัดสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
24
73020024
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
25
73020025
วัดศีรษะทอง
ยังไม่ยืนยัน
26
73020026
วัดเสถียรรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
27
73020027
วัดกลางครูเวียง
ยังไม่ยืนยัน
28
73020028
วัดกกตาล
ยังไม่ยืนยัน
29
73020030
บ้านห้วยพลู
ยังไม่ยืนยัน
30
73020031
วัดท้องไทร
ยังไม่ยืนยัน
31
73020032
บ้านห้วยกรด
ยังไม่ยืนยัน
32
73020033
วัดโคกเขมา
ยังไม่ยืนยัน
33
73020034
วัดทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
34
73020035
วัดบางภาษี
ยังไม่ยืนยัน
35
73020036
บ้านคลองนกกระทุง
ยังไม่ยืนยัน
36
73020037
วัดลานคา
ยังไม่ยืนยัน
37
73020038
วัดดอนยอ
ยังไม่ยืนยัน
38
73020039
วัดลาดสะแก
ยังไม่ยืนยัน
39
73020040
วัดไผ่สามตำลึง
ยังไม่ยืนยัน
40
73020041
วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
41
73020042
วัดไผ่จรเข้
ยังไม่ยืนยัน
42
73020043
วัดเกษตราราม
ยังไม่ยืนยัน
43
73020044
วัดพระมอพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
44
73020045
บ้านนราภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
45
73020046
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
46
73020047
วัดนราภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
47
73020048
วัดนิลเพชร
ยังไม่ยืนยัน
48
73020049
วัดบัวปากท่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 09:32:04
49
73020050
บ้านหนองปรงกาญจนา
ยังไม่ยืนยัน
50
73020051
วัดบอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
51
73020052
ตลาดเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
52
73020053
วัดบัวหวั่น
ยังไม่ยืนยัน
53
73020054
วัดบางไผ่นารถ
ยังไม่ยืนยัน
54
73020055
วัดผาสุการาม
ยังไม่ยืนยัน
55
73020056
วัดบางปลา
ยังไม่ยืนยัน
56
73020057
วัดเกาะแรต
ยังไม่ยืนยัน
57
73020058
ตลาดเกาะแรต
ยังไม่ยืนยัน
58
73020059
วัดรางกำหยาด
ยังไม่ยืนยัน
59
73020060
ตลาดรางกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
60
73020061
บ้านรางกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
61
73020062
บ้านรางปลาหมอ
ยังไม่ยืนยัน
62
73020063
บ้านคลองพระมอพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
63
73020064
วัดบึงลาดสวาย
ยังไม่ยืนยัน
64
73020065
วัดสุขวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
65
73020066
ไทยรัฐวิทยา ๔
ยังไม่ยืนยัน
66
73020067
บ้านหนองปรง
ยังไม่ยืนยัน
67
73020068
วัดเกษมสุริยัมนาจ
ยังไม่ยืนยัน
68
73020069
บ้านประตูน้ำพระพิมล
ยังไม่ยืนยัน
69
73020070
บ้านบางเลน
ยังไม่ยืนยัน
70
73020071
บ้านไผ่คอกวัว
ยังไม่ยืนยัน
71
73020072
วัดบางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
72
73020073
วัดบางน้อยใน
ยังไม่ยืนยัน
73
73020074
วัดราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
74
73020077
บ้านหนองมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
75
73020078
บ้านไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
76
73020079
วัดไผ่หูช้าง
ยังไม่ยืนยัน
77
73020080
วัดลำพญา
ยังไม่ยืนยัน
78
73020081
วัดเวฬุวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
79
73020082
วัดศิลามูล
ยังไม่ยืนยัน
80
73020083
บ้านไผ่หลวง
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 15:05:47
81
73020084
บ้านกระทุ่มล้ม
ยังไม่ยืนยัน
82
73020085
บ้านเพลินวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
83
73020086
วัดปรีดาราม
ยังไม่ยืนยัน
84
73020087
บ้านคลองจินดา
ยังไม่ยืนยัน
85
73020088
บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
ยังไม่ยืนยัน
86
73020089
วัดวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
87
73020090
บ้านฉาง
ยังไม่ยืนยัน
88
73020091
วัดบางช้างเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
89
73020092
บ้านดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
90
73020093
บ้านคลองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
91
73020094
วัดราษฏร์ศรัทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
92
73020095
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
93
73020096
บ้านตากแดด
ยังไม่ยืนยัน
94
73020097
วัดจินดาราม
ยังไม่ยืนยัน
95
73020098
วัดทรงคนอง
ยังไม่ยืนยัน
96
73020099
วัดท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
97
73020100
บ้านท่าตลาด
ยังไม่ยืนยัน
98
73020101
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ยังไม่ยืนยัน
99
73020102
คลองบางกระทึก
ยังไม่ยืนยัน
100
73020103
บ้านหัวอ่าว
ยังไม่ยืนยัน
101
73020104
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
102
73020105
วัดบางช้างใต้
ยังไม่ยืนยัน
103
73020106
บ้านบางม่วง
ยังไม่ยืนยัน
104
73020107
บ้านบางเตย
ยังไม่ยืนยัน
105
73020109
บ้านบางประแดง
ยังไม่ยืนยัน
106
73020110
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
ยังไม่ยืนยัน
107
73020111
วัดเดชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
108
73020112
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
109
73020113
วัดท่าพูด
ยังไม่ยืนยัน
110
73020115
บ้านดงเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
111
73020116
วัดหอมเกร็ด
ยังไม่ยืนยัน
112
73020117
บ้านหอมเกร็ด
ยังไม่ยืนยัน
113
73020119
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
114
73020120
บุณยศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
115
73020121
บ้านคลองสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
116
73020122
วัดมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
117
73020123
บ้านคลองโยง
ยังไม่ยืนยัน
118
73020124
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
119
73020125
วัดสาลวัน
ยังไม่ยืนยัน
120
73020126
วัดสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
121
73020127
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ยังไม่ยืนยัน
     
2 (1.65%)