ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 202 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 66 (32.67%)
1
80020001
บ้านคลองขัน
ยังไม่ยืนยัน
2
80020003
วัดเพ็ญญาติ
ยังไม่ยืนยัน
3
80020004
วัดกะเปียด
ยังไม่ยืนยัน
4
80020005
บ้านปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
5
80020006
วัดควนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 16:26:21
6
80020009
ฉวาง
ยืนยันแล้ว
2019-04-10 10:24:17
7
80020010
วัดมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 12:47:57
8
80020011
วัดโคกเมรุ
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 14:37:15
9
80020012
บ้านนาเส
ยังไม่ยืนยัน
10
80020013
วัดนาเขลียง
ยังไม่ยืนยัน
11
80020014
บ้านโคกมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
12
80020015
บ้านไสโคกเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 09:19:31
13
80020016
บ้านควนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 08:54:51
14
80020017
วัดควนยูง
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 09:57:32
15
80020018
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 20:58:05
16
80020020
บ้านกันละ
ยังไม่ยืนยัน
17
80020021
วัดไม้เรียง
ยืนยันแล้ว
2019-04-10 19:21:35
18
80020023
วัดหาดสูง
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 23:30:03
19
80020024
บ้านหาดทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
20
80020025
บ้านโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
21
80020027
บ้านเศลาใต้
ยังไม่ยืนยัน
22
80020028
วัดมะปรางงาม
ยังไม่ยืนยัน
23
80020029
บ้านป่าพาด
ยังไม่ยืนยัน
24
80020030
บ้านทอนวังปราง
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 19:47:54
25
80020031
บ้านสวนอาย
ยังไม่ยืนยัน
26
80020032
บ้านปลายคลองเพรง
ยังไม่ยืนยัน
27
80020033
วัดโคกหาด
ยืนยันแล้ว
2019-04-10 10:13:14
28
80020034
บ้านควน
ยังไม่ยืนยัน
29
80020035
วัดเพ็ญมิตร
ยังไม่ยืนยัน
30
80020036
วัดสามัคคีนุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 21:09:56
31
80020037
วัดควนสะตอ
ยังไม่ยืนยัน
32
80020038
บ้านคลองสาย
ยังไม่ยืนยัน
33
80020039
บ้านห้วยปริก
ยืนยันแล้ว
2019-04-09 17:24:24
34
80020040
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
35
80020041
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 21:06:46
36
80020043
วัดนางเอื้อย
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 07:59:11
37
80020044
บ้านห้วยกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-04-16 19:30:35
38
80020045
วัดหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
2019-04-10 11:51:30
39
80020046
จุฬาภรณ์พิชญาคาร
ยังไม่ยืนยัน
40
80020047
บ้านปากระแนะ
ยังไม่ยืนยัน
41
80020048
วัดในไร่
ยังไม่ยืนยัน
42
80020049
ชุมชนบ้านปากเสียว
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 13:12:59
43
80020050
บ้านวังวัว
ยังไม่ยืนยัน
44
80020051
บ้านคุ้งวังวัว
ยังไม่ยืนยัน
45
80020052
วัดมังคลาราม
ยังไม่ยืนยัน
46
80020053
วัดโบราณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-04-17 13:15:18
47
80020054
บ้านนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 12:42:43
48
80020055
บ้านเหนือคลอง
ยังไม่ยืนยัน
49
80020056
วัดทุ่งนาใหม่
ยังไม่ยืนยัน
50
80020057
วัดยางค้อม
ยังไม่ยืนยัน
51
80020058
ราชประชานุเคราะห์ 6
ยังไม่ยืนยัน
52
80020059
บ้านพูน
ยังไม่ยืนยัน
53
80020060
วัดกะโสม
ยังไม่ยืนยัน
54
80020061
บ้านคลองตูก
ยังไม่ยืนยัน
55
80020062
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
ยังไม่ยืนยัน
56
80020063
บ้านเขาตาว
ยังไม่ยืนยัน
57
80020064
บ้านสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-04-12 21:37:27
58
80020065
บ้านไสส้าน
ยังไม่ยืนยัน
59
80020066
วัดนิคมคีรี
ยังไม่ยืนยัน
60
80020067
บ้านวังเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 13:52:51
61
80020068
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2019-04-09 22:22:39
62
80020069
วัดเขาโร
ยืนยันแล้ว
2019-04-12 14:09:40
63
80020070
บ้านนาพรุ
ยังไม่ยืนยัน
64
80020071
บ้านหนองท่อม
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 13:31:01
65
80020072
วัดทะเลมิตรภาพที่ 151
ยังไม่ยืนยัน
66
80020073
ชุมชนบ้านไทรห้อง
ยังไม่ยืนยัน
67
80020074
บ้านหน้าเขา
ยังไม่ยืนยัน
68
80020075
วัดวังหีบ
ยังไม่ยืนยัน
69
80020076
บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
70
80020077
วัดเขากลาย
ยังไม่ยืนยัน
71
80020078
บ้านนาตาแย้ม
ยืนยันแล้ว
2019-04-11 10:20:55
72
80020079
มหาราช ๓
ยังไม่ยืนยัน
73
80020080
บ้านจำปา
ยังไม่ยืนยัน
74
80020081
บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
75
80020082
วัดถ้ำใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 13:48:02
76
80020083
บ้านวังยวน
ยืนยันแล้ว
2019-04-16 10:00:23
77
80020084
วัดควนชม
ยังไม่ยืนยัน
78
80020085
วัดก้างปลา
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 04:50:17
79
80020086
บ้านชายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
80
80020087
วัดธรรมเผด็จ
ยังไม่ยืนยัน
81
80020088
บ้านเกาะปราง
ยังไม่ยืนยัน
82
80020089
บ้านบนควน
ยังไม่ยืนยัน
83
80020090
บ้านเกาะยวน
ยังไม่ยืนยัน
84
80020091
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
ยังไม่ยืนยัน
85
80020092
บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
86
80020093
บ้านบ่อมอง
ยังไม่ยืนยัน
87
80020094
วัดวังขรี
ยังไม่ยืนยัน
88
80020095
วัดทุ่งส้าน
ยังไม่ยืนยัน
89
80020096
บ้านคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
90
80020097
ชุมชนวัดสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
91
80020098
วัดศิลาราย
ยังไม่ยืนยัน
92
80020099
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 14:05:50
93
80020100
บ้านถ้ำตลอด
ยังไม่ยืนยัน
94
80020101
บ้านน้ำตก
ยังไม่ยืนยัน
95
80020102
บ้านวังธน
ยังไม่ยืนยัน
96
80020105
วัดคงคาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-04-17 10:04:13
97
80020106
บ้านนาเกิดผล
ยังไม่ยืนยัน
98
80020107
บ้านคลองขุด
ยังไม่ยืนยัน
99
80020109
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
ยังไม่ยืนยัน
100
80020110
บ้านไสโป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
101
80020111
วัดเกาะสระ
ยังไม่ยืนยัน
102
80020112
บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
103
80020113
วัดหนองดี
ยังไม่ยืนยัน
104
80020115
บ้านไสยูงปัก
ยังไม่ยืนยัน
105
80020116
ชุมชนบ้านสี่แยก
ยังไม่ยืนยัน
106
80020117
บ้านคลองโอม
ยังไม่ยืนยัน
107
80020118
วัดสุวรรณคีรี
ยังไม่ยืนยัน
108
80020119
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-04-09 14:25:27
109
80020121
ชุมชนวัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
110
80020122
บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2019-04-12 09:44:18
111
80020123
วัดเทวสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
112
80020126
บ้านคลองจัง
ยังไม่ยืนยัน
113
80020127
องค์การสวนยาง 2
ยืนยันแล้ว
2019-04-10 14:53:43
114
80020128
องค์การสวนยาง 3
ยังไม่ยืนยัน
115
80020129
หมู่บ้านป่าไม้
ยังไม่ยืนยัน
116
80020130
บ้านทะเลสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
117
80020131
บ้านบางปรน
ยืนยันแล้ว
2019-04-16 09:36:57
118
80020132
บ้านบ่อปลา
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 08:52:19
119
80020133
บ้านควนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
120
80020134
วัดเสม็ดจวน
ยังไม่ยืนยัน
121
80020135
วัดคงคาเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
122
80020136
ราชเวชพิศาล
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 14:35:23
123
80020137
วัดควนสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 10:32:31
124
80020138
บ้านนาท่อม
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 07:44:08
125
80020139
บ้านพอโกบ
ยังไม่ยืนยัน
126
80020140
บ้านบางตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
127
80020141
บ้านกรุงหยันใต้
ยังไม่ยืนยัน
128
80020142
วัดท่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
129
80020143
ชุมชนบ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
2019-04-09 16:39:32
130
80020144
บ้านโคกวัด
ยังไม่ยืนยัน
131
80020145
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-04-09 19:24:21
132
80020146
วัดควนยูง
ยังไม่ยืนยัน
133
80020147
วัดภูเขาหลัก
ยังไม่ยืนยัน
134
80020148
บ้านนาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 09:58:26
135
80020150
วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 13:19:30
136
80020151
บ้านห้วยรื่น
ยังไม่ยืนยัน
137
80020152
วัดขนาน
ยังไม่ยืนยัน
138
80020153
บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
139
80020154
บ้านก่องาม
ยังไม่ยืนยัน
140
80020155
บ้านบางรูป
ยังไม่ยืนยัน
141
80020156
วัดวิสุทธิวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 11:05:15
142
80020157
วัดประดิษฐาราม
ยังไม่ยืนยัน
143
80020158
บ้านทุ่งกรวด
ยังไม่ยืนยัน
144
80020159
บ้านไร่มุสลิม
ยังไม่ยืนยัน
145
80020160
วัดควน
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 10:10:37
146
80020161
บ้านไสใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
147
80020162
บ้านสระนางมโนราห์
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 10:28:13
148
80020163
บ้านควนลำภู
ยังไม่ยืนยัน
149
80020164
บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
150
80020166
ราษฎร์ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
151
80020167
บ้านควนอวดพัน
ยังไม่ยืนยัน
152
80020168
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-04-17 17:44:58
153
80020169
วัดลำนาว
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 11:20:44
154
80020170
บ้านปากแพรก
ยังไม่ยืนยัน
155
80020171
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
156
80020172
บ้านควนประ
ยังไม่ยืนยัน
157
80020173
บ้านคลองเสาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
158
80020174
บ้านไสเตาอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
159
80020175
บ้านนาตำเสา
ยืนยันแล้ว
2019-04-17 18:12:13
160
80020176
บ้านนิคมวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
161
80020177
สมสรร
ยังไม่ยืนยัน
162
80020178
บ้านเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
163
80020179
เจริญรัชต์ภาคย์
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 13:33:08
164
80020180
สังวาลย์วิท 7
ยังไม่ยืนยัน
165
80020181
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 11:53:33
166
80020182
บ้านไสยาสน์
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 15:49:25
167
80020183
บ้านสวน
ยังไม่ยืนยัน
168
80020184
วัดวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
169
80020185
บ้านหนองเจ
ยังไม่ยืนยัน
170
80020186
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
ยังไม่ยืนยัน
171
80020187
บ้านแพรกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 14:25:20
172
80020188
บ้านเกาะขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
173
80020189
วัดสวนพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
174
80020190
บ้านพรุวง
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 11:22:37
175
80020191
พรรณราชลเขต
ยังไม่ยืนยัน
176
80020193
วัดวังรีบุญเลิศ
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 15:50:52
177
80020194
บ้านวังตลับ
ยังไม่ยืนยัน
178
80020195
บ้านนาพา
ยังไม่ยืนยัน
179
80020196
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
ยังไม่ยืนยัน
180
80020197
บ้านปลายเส
ยังไม่ยืนยัน
181
80020198
วัดควนกอ
ยังไม่ยืนยัน
182
80020199
บ้านปลายรา
ยืนยันแล้ว
2019-04-11 08:49:37
183
80020200
วัดควนส้าน
ยังไม่ยืนยัน
184
80020201
บ้านคลองงา
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 10:22:48
185
80020202
บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
186
80020203
วัดมะนาวหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 09:59:05
187
80020204
บ้านหน้าเหมน
ยังไม่ยืนยัน
188
80020205
บ้านกุยเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-04-09 15:19:00
189
80020206
บ้านคลองกุย
ยังไม่ยืนยัน
190
80020207
บ้านจันดี
ยืนยันแล้ว
2019-04-17 10:46:32
191
80020208
ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
ยังไม่ยืนยัน
192
80020209
องค์การสวนยาง 1
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 11:50:55
193
80020210
บ้านคลองปีก
ยังไม่ยืนยัน
194
80020211
บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
195
80020213
วัดสวนขัน
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 09:50:51
196
80020214
บ้านหนองเตย
ยังไม่ยืนยัน
197
80020215
วัดจันดี
ยืนยันแล้ว
2019-04-20 17:26:24
198
80020216
วัดหลักช้าง
ยังไม่ยืนยัน
199
80020217
บ้านควนตม
ยังไม่ยืนยัน
200
80020218
บ้านนาปราน
ยังไม่ยืนยัน
201
80020219
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-04-12 12:37:13
202
80020220
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
ยืนยันแล้ว
2019-04-11 18:18:03
     
66 (32.67%)