ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 121 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 24 (19.83%)
ครู/บุคลากร
1
84010001
นิคมสร้างตนเอง
ยังไม่ยืนยัน
37 
2
84010002
บ้านควนยูง
ยังไม่ยืนยัน
13 
3
84010003
บ้านซอย 2
ยังไม่ยืนยัน
12 
4
84010004
บ้านซอย 10
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 13:41:45
5
84010008
วัดนทีคมเขต
ยังไม่ยืนยัน
6
84010009
วัดแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
7
84010012
วัดบุญบันเทิง
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 13:51:53
8
84010013
บ้านทอนหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
12 
9
84010014
วัดโพธิ์นิมิต
ยังไม่ยืนยัน
32 
10
84010015
วัดท่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
13 
11
84010016
บ้านโพหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-11-10 14:37:02
32 
12
84010017
บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
13 
13
84010018
วัดประสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
14
84010019
บ้านคลองสุข
ยังไม่ยืนยัน
15
84010020
วัดชลธาร
ยังไม่ยืนยัน
16
84010022
วัดบางใบไม้
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 14:39:03
19 
17
84010025
บ้านสุชน
ยังไม่ยืนยัน
18
84010026
วัดกลางใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 08:34:40
22 
19
84010027
บ้านบางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
25 
20
84010028
บ้านท่าเพชร
ยังไม่ยืนยัน
14 
21
84010029
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
74 
22
84010030
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
ยังไม่ยืนยัน
12 
23
84010031
วัดสมหวัง
ยังไม่ยืนยัน
28 
24
84010033
บ้านบ่อน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-11-14 15:44:47
11 
25
84010034
บ้านแม่โมกข์
ยังไม่ยืนยัน
19 
26
84010035
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 13:51:15
15 
27
84010036
วัดเขานางเภา
ยืนยันแล้ว
2019-11-09 15:18:36
10 
28
84010037
บ้านไสใน
ยังไม่ยืนยัน
29
84010038
วัดกาญจนาราม
ยังไม่ยืนยัน
31 
30
84010039
บ้านคลองสระ
ยังไม่ยืนยัน
31 
31
84010040
บ้านม่วงลีบ
ยังไม่ยืนยัน
11 
32
84010041
วัดคงคาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-11-13 09:20:22
12 
33
84010042
บ้านมะม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 15:43:25
34
84010043
บ้านไสตอ
ยังไม่ยืนยัน
18 
35
84010044
วัดพุฒ
ยังไม่ยืนยัน
10 
36
84010046
บ้านหัวหมากล่าง
ยังไม่ยืนยัน
12 
37
84010047
บ้านห้วยโศก
ยังไม่ยืนยัน
16 
38
84010048
บ้านควนราชา
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 13:04:52
39
84010049
บ้านหัวหมากบน
ยังไม่ยืนยัน
16 
40
84010050
บ้านห้วยด่าน
ยังไม่ยืนยัน
17 
41
84010051
วัดกงตาก
ยังไม่ยืนยัน
26 
42
84010052
บ้านไสขาม
ยังไม่ยืนยัน
43
84010053
วัดปากคู
ยังไม่ยืนยัน
13 
44
84010054
วัดวชิรประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
12 
45
84010055
วัดแสงประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-11-13 10:43:58
17 
46
84010056
วัดนิกรประสาท
ยังไม่ยืนยัน
12 
47
84010057
บ้านดอนสน
ยังไม่ยืนยัน
48
84010058
วัดเขาพระนิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
20 
49
84010059
บ้านท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
50
84010060
วัดดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
51
84010061
วัดประสพ
ยังไม่ยืนยัน
11 
52
84010062
บ้านบางสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
36 
53
84010063
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 14:58:30
44 
54
84010064
บ้านศิลางาม
ยังไม่ยืนยัน
19 
55
84010065
วัดบ้านใน
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 12:47:43
19 
56
84010066
วัดอุทยาราม
ยังไม่ยืนยัน
57
84010067
ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
ยังไม่ยืนยัน
58
84010068
บ้านกงหนิง
ยังไม่ยืนยัน
59
84010069
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
ยังไม่ยืนยัน
22 
60
84010070
บ้านดอนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
61
84010071
บ้านวังทองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
62
84010072
บ้านทับท้อน
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 13:43:51
63
84010073
บ้านบ่อโฉลก
ยังไม่ยืนยัน
64
84010074
วัดเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
12 
65
84010075
บ้านวังหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-11-13 14:18:03
66
84010076
บ้านควนนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-11-10 14:58:17
11 
67
84010077
บ้านคลองกรูด
ยังไม่ยืนยัน
68
84010078
วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 13:25:16
24 
69
84010079
บ้านคีรีรอบ
ยังไม่ยืนยัน
13 
70
84010080
บ้านกำสนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
10 
71
84010081
บ้านท่าเสาเภา
ยังไม่ยืนยัน
72
84010082
บ้านหนองเปล
ยังไม่ยืนยัน
73
84010083
บ้านปากกะแดะ
ยังไม่ยืนยัน
13 
74
84010084
วัดพ่วง
ยืนยันแล้ว
2019-11-14 13:19:56
75
84010085
วัดชลคราม
ยังไม่ยืนยัน
12 
76
84010086
วัดนทีวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
77
84010087
วัดนอก
ยังไม่ยืนยัน
78
84010088
บ้านศรีชัยคราม
ยังไม่ยืนยัน
11 
79
84010090
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ยังไม่ยืนยัน
18 
80
84010092
บ้านปากดอนสัก
ยังไม่ยืนยัน
12 
81
84010093
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
30 
82
84010095
บ้านน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
12 
83
84010096
บ้านห้วยเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 11:49:01
84
84010097
วัดสิงขร
ยังไม่ยืนยัน
85
84010098
บ้านเกาะนกเภา
ยังไม่ยืนยัน
86
84010099
ชุมชนบ้านนางกำ
ยังไม่ยืนยัน
15 
87
84010100
บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
88
84010101
วัดคีรีวง
ยังไม่ยืนยัน
17 
89
84010102
บ้านคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
10 
90
84010103
บ้านดอนเสาธง
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 16:20:04
91
84010105
บ้านคลองคราม
ยังไม่ยืนยัน
20 
92
84010106
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ยังไม่ยืนยัน
12 
93
84010107
บ้านดินแดงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
14 
94
84010112
วัดคีรีวงการาม
ยังไม่ยืนยัน
10 
95
84010113
วัดสันติวราราม
ยังไม่ยืนยัน
96
84010114
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
51 
97
84010115
บ้านหาดงาม
ยังไม่ยืนยัน
24 
98
84010116
วัดบุณฑริการาม
ยังไม่ยืนยัน
20 
99
84010117
บ้านบ่อผุด
ยังไม่ยืนยัน
34 
100
84010118
บ้านบางรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
17 
101
84010119
บ้านปลายแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-11-11 21:47:22
27 
102
84010120
บ้านหน้าค่าย
ยังไม่ยืนยัน
19 
103
84010122
วัดภูเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
42 
104
84010123
บ้านแหลมหอย
ยังไม่ยืนยัน
18 
105
84010124
บ้านดอนธูป
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 13:54:01
14 
106
84010125
วัดนาราเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
14 
107
84010127
วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
21 
108
84010128
วัดคุณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 17:59:56
18 
109
84010129
วัดประเดิม
ยังไม่ยืนยัน
17 
110
84010130
วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
26 
111
84010131
บ้านเกาะพลวย
ยังไม่ยืนยัน
12 
112
84010132
บ้านอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
29 
113
84010133
บ้านเกาะเต่า
ยังไม่ยืนยัน
27 
114
84010134
บ้านโฉลกหลำ
ยังไม่ยืนยัน
18 
115
84010135
บ้านมะเดื่อหวาน
ยังไม่ยืนยัน
16 
116
84010136
บ้านศรีธนู
ยังไม่ยืนยัน
11 
117
84010137
วัดสมัยคงคา
ยังไม่ยืนยัน
11 
118
84010138
วัดราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
19 
119
84010139
บ้านท้องนายปาน
ยังไม่ยืนยัน
120
84010140
บ้านหาดริ้น
ยังไม่ยืนยัน
13 
121
84010141
ชุมชนบ้านใต้
ยังไม่ยืนยัน
12 
     
24 (19.83%)