ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 28 (22.95%)
1
84010001
นิคมสร้างตนเอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 08:49:50
2
84010002
บ้านควนยูง
ยังไม่ยืนยัน
3
84010003
บ้านซอย 2
ยังไม่ยืนยัน
4
84010004
บ้านซอย 10
ยังไม่ยืนยัน
5
84010008
วัดนทีคมเขต
ยังไม่ยืนยัน
6
84010009
วัดแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
7
84010012
วัดบุญบันเทิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:10:18
8
84010013
บ้านทอนหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
9
84010014
วัดโพธิ์นิมิต
ยังไม่ยืนยัน
10
84010015
วัดท่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
11
84010016
บ้านโพหวาย
ยังไม่ยืนยัน
12
84010017
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 18:56:33
13
84010018
วัดประสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
14
84010019
บ้านคลองสุข
ยังไม่ยืนยัน
15
84010020
วัดชลธาร
ยังไม่ยืนยัน
16
84010022
วัดบางใบไม้
ยังไม่ยืนยัน
17
84010025
บ้านสุชน
ยังไม่ยืนยัน
18
84010026
วัดกลางใหม่
ยังไม่ยืนยัน
19
84010027
บ้านบางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
20
84010028
บ้านท่าเพชร
ยังไม่ยืนยัน
21
84010029
อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
22
84010030
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
ยังไม่ยืนยัน
23
84010031
วัดสมหวัง
ยังไม่ยืนยัน
24
84010032
บ้านบางชุมโถ
ยังไม่ยืนยัน
25
84010033
บ้านบ่อน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
26
84010034
บ้านแม่โมกข์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:14:55
27
84010035
บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
28
84010036
วัดเขานางเภา
ยังไม่ยืนยัน
29
84010037
บ้านไสใน
ยังไม่ยืนยัน
30
84010038
วัดกาญจนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:04:46
31
84010039
บ้านคลองสระ
ยังไม่ยืนยัน
32
84010040
บ้านม่วงลีบ
ยังไม่ยืนยัน
33
84010041
วัดคงคาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
34
84010042
บ้านมะม่วงหวาน
ยังไม่ยืนยัน
35
84010043
บ้านไสตอ
ยังไม่ยืนยัน
36
84010044
วัดพุฒ
ยังไม่ยืนยัน
37
84010046
บ้านหัวหมากล่าง
ยังไม่ยืนยัน
38
84010047
บ้านห้วยโศก
ยังไม่ยืนยัน
39
84010048
บ้านควนราชา
ยังไม่ยืนยัน
40
84010049
บ้านหัวหมากบน
ยังไม่ยืนยัน
41
84010050
บ้านห้วยด่าน
ยังไม่ยืนยัน
42
84010051
วัดกงตาก
ยังไม่ยืนยัน
43
84010052
บ้านไสขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:46:25
44
84010053
วัดปากคู
ยังไม่ยืนยัน
45
84010054
วัดวชิรประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
46
84010055
วัดแสงประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 08:46:27
47
84010056
วัดนิกรประสาท
ยังไม่ยืนยัน
48
84010057
บ้านดอนสน
ยังไม่ยืนยัน
49
84010058
วัดเขาพระนิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
50
84010059
บ้านท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
51
84010060
วัดดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
52
84010061
วัดประสพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:20:45
53
84010062
บ้านบางสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
54
84010063
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
55
84010064
บ้านศิลางาม
ยังไม่ยืนยัน
56
84010065
วัดบ้านใน
ยังไม่ยืนยัน
57
84010066
วัดอุทยาราม
ยังไม่ยืนยัน
58
84010067
ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:45:15
59
84010068
บ้านกงหนิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:21:54
60
84010069
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
ยังไม่ยืนยัน
61
84010070
บ้านดอนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
62
84010071
บ้านวังทองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
63
84010072
บ้านทับท้อน
ยังไม่ยืนยัน
64
84010073
บ้านบ่อโฉลก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:33:13
65
84010074
วัดเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:46:00
66
84010075
บ้านวังหวาย
ยังไม่ยืนยัน
67
84010076
บ้านควนนิมิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:42:08
68
84010077
บ้านคลองกรูด
ยังไม่ยืนยัน
69
84010078
วัดวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
70
84010079
บ้านคีรีรอบ
ยังไม่ยืนยัน
71
84010080
บ้านกำสนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
72
84010081
บ้านท่าเสาเภา
ยังไม่ยืนยัน
73
84010082
บ้านหนองเปล
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 20:49:16
74
84010083
บ้านปากกะแดะ
ยังไม่ยืนยัน
75
84010084
วัดพ่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:05:11
76
84010085
วัดชลคราม
ยังไม่ยืนยัน
77
84010086
วัดนทีวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:50:43
78
84010087
วัดนอก
ยังไม่ยืนยัน
79
84010088
บ้านศรีชัยคราม
ยังไม่ยืนยัน
80
84010090
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:34:17
81
84010092
บ้านปากดอนสัก
ยังไม่ยืนยัน
82
84010093
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
83
84010095
บ้านน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
84
84010096
บ้านห้วยเสียด
ยังไม่ยืนยัน
85
84010097
วัดสิงขร
ยังไม่ยืนยัน
86
84010098
บ้านเกาะนกเภา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:22:52
87
84010099
ชุมชนบ้านนางกำ
ยังไม่ยืนยัน
88
84010100
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:10:18
89
84010101
วัดคีรีวง
ยังไม่ยืนยัน
90
84010102
บ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:03:41
91
84010103
บ้านดอนเสาธง
ยังไม่ยืนยัน
92
84010105
บ้านคลองคราม
ยังไม่ยืนยัน
93
84010106
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 16:24:34
94
84010107
บ้านดินแดงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
95
84010112
วัดคีรีวงการาม
ยังไม่ยืนยัน
96
84010113
วัดสันติวราราม
ยังไม่ยืนยัน
97
84010114
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
98
84010115
บ้านหาดงาม
ยังไม่ยืนยัน
99
84010116
วัดบุณฑริการาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:31:15
100
84010117
บ้านบ่อผุด
ยังไม่ยืนยัน
101
84010118
บ้านบางรักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:52:00
102
84010119
บ้านปลายแหลม
ยังไม่ยืนยัน
103
84010120
บ้านหน้าค่าย
ยังไม่ยืนยัน
104
84010122
วัดภูเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
105
84010123
บ้านแหลมหอย
ยังไม่ยืนยัน
106
84010124
บ้านดอนธูป
ยังไม่ยืนยัน
107
84010125
วัดนาราเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
108
84010127
วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
109
84010128
วัดคุณาราม
ยังไม่ยืนยัน
110
84010129
วัดประเดิม
ยังไม่ยืนยัน
111
84010130
วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
112
84010131
บ้านเกาะพลวย
ยังไม่ยืนยัน
113
84010132
บ้านอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
114
84010133
บ้านเกาะเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:17:46
115
84010134
บ้านโฉลกหลำ
ยังไม่ยืนยัน
116
84010135
บ้านมะเดื่อหวาน
ยังไม่ยืนยัน
117
84010136
บ้านศรีธนู
ยังไม่ยืนยัน
118
84010137
วัดสมัยคงคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:51:55
119
84010138
วัดราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:29:31
120
84010139
บ้านท้องนายปาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:15:49
121
84010140
บ้านหาดริ้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 17:30:41
122
84010141
ชุมชนบ้านใต้
ยังไม่ยืนยัน
     
28 (22.95%)