ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 34 (40.00%)
1
85010001
บ้านเกาะพยาม
ยืนยันแล้ว
2018-11-27 05:55:44
2
85010002
บ้านเกาะช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:14:15
3
85010003
อนุบาลระนอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:10:59
4
85010004
ชาติเฉลิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 20:06:42
5
85010005
บ้านน้ำตก
ยังไม่ยืนยัน
6
85010006
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:44:25
7
85010007
บ้านทรายแดง
ยังไม่ยืนยัน
8
85010008
บ้านบางสีกิ้ม
ยังไม่ยืนยัน
9
85010009
บ้านบางนอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:38:18
10
85010010
เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
11
85010011
ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ยังไม่ยืนยัน
12
85010012
บ้านบางริ้น
ยังไม่ยืนยัน
13
85010013
บ้านบางกลาง
ยังไม่ยืนยัน
14
85010014
บ้านทุ่งหงาว
ยังไม่ยืนยัน
15
85010015
บ้านเกาะสินไห
ยังไม่ยืนยัน
16
85010016
บ้านเขานางหงส์
ยังไม่ยืนยัน
17
85010017
บ้านเกาะเหลา
ยังไม่ยืนยัน
18
85010018
บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:04:42
19
85010019
บ้านหินช้าง
ยังไม่ยืนยัน
20
85010021
บ้านนกงาง
ยังไม่ยืนยัน
21
85010022
บ้านราชกรูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:49:21
22
85010023
บ้านขจัดภัย
ยังไม่ยืนยัน
23
85010024
บ้านคลองของ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:17:32
24
85010025
บ้านละออง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:53:34
25
85010026
บ้านท่าฉาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:30:54
26
85010027
บ้านหาดทรายดำ
ยังไม่ยืนยัน
27
85010028
บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
ยังไม่ยืนยัน
28
85010029
วัดหาดส้มแป้น
ยังไม่ยืนยัน
29
85010030
บ้านเขาฝาชี
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:26:08
30
85010031
ทับไชยาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:32:18
31
85010032
วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:05:37
32
85010033
ทุ่งตาพลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:13:59
33
85010036
ระวิราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
34
85010037
ทอนเสียดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
35
85010038
บ้านบางขุนแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
36
85010039
บ้านละอุ่นใต้
ยังไม่ยืนยัน
37
85010040
บ้านปากแพรก
ยังไม่ยืนยัน
38
85010041
ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
39
85010042
ชนม์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 08:18:24
40
85010043
บ้านบางปรุ
ยังไม่ยืนยัน
41
85010044
บ้านห้วยเสียด
ยังไม่ยืนยัน
42
85010045
อนุบาลบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:44:08
43
85010046
บ้านเชี่ยวเหลียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:07:23
44
85010047
บ้านชนะบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
45
85010048
บ้านบางหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:00:43
46
85010049
บ้านชาคลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:05:05
47
85010050
บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
48
85010051
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:49:00
49
85010052
บ้านบางเบน
ยังไม่ยืนยัน
50
85010053
บ้านสำนัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:25:19
51
85010054
นิคมสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
52
85010055
บ้าน จ.ป.ร.
ยังไม่ยืนยัน
53
85010056
บ้านหินวัว
ยังไม่ยืนยัน
54
85010057
บ้านทุ่งมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 08:09:23
55
85010058
บ้านน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
56
85010059
เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
57
85010060
บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
58
85010061
บ้านปลายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
59
85010062
บ้านบกกราย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:58:10
60
85010063
บ้านบางกุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
61
85010064
กระบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 20:00:05
62
85010065
บ้านน้ำจืดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
63
85010066
บ้านน้ำแดง
ยังไม่ยืนยัน
64
85010067
บ้านบางสองรา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:58:27
65
85010068
บ้านทับจาก
ยังไม่ยืนยัน
66
85010069
วัดสุวรรณคีรี
ยังไม่ยืนยัน
67
85010070
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:44:25
68
85010071
บ้านหาดจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:43:44
69
85010072
บ้านคลองเงิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:50:13
70
85010073
บ้านปลายคลองวัน
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:57:46
71
85010075
บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 15:11:56
72
85010076
มัชฌิมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73
85010077
ทับหลีสุริยวงศ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:01:05
74
85010078
บ้านลำเลียง
ยังไม่ยืนยัน
75
85010079
บ้านสองแพรก
ยังไม่ยืนยัน
76
85010080
ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
ยังไม่ยืนยัน
77
85010081
บ้านภูเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
78
85010082
บ้านทะเลนอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:22:07
79
85010083
บ้านกำพวน
ยังไม่ยืนยัน
80
85010084
บ้านสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
81
85010085
บ้านบางมัน
ยังไม่ยืนยัน
82
85010086
บ้านแหลมนาว
ยังไม่ยืนยัน
83
85010087
ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
ยังไม่ยืนยัน
84
85010088
บ้านควนไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:31:10
85
85010089
บ้านบางกล้วยนอก
ยังไม่ยืนยัน
     
34 (40.00%)