ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 135 (100.00%)
1
92020003
บ้านเกาะเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:33:44
2
92020005
บ้านหาดยาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:26:21
3
92020006
บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:38:23
4
92020007
บ้านมดตะนอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:20:16
5
92020008
บ้านเกาะมุกด์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:15:49
6
92020009
บ้านเกาะลิบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:05:02
7
92020010
บ้านบาตูปูเต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:12:11
8
92020011
บ้านคลองชีล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:57:03
9
92020012
บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 12:24:36
10
92020013
บ้านคลองลุ
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 09:59:13
11
92020014
บ้านบางเตา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:38:27
12
92020016
วัดควนธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 08:51:33
13
92020018
บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:46:04
14
92020020
บ้านน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:58:57
15
92020021
บ้านท่าโต๊ะเมฆ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:30:41
16
92020022
บ้านพระม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:34:28
17
92020023
บ้านนาเกลือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:51:36
18
92020025
บ้านท่าส้ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:51:51
19
92020027
บ้านท่าปาบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:07:40
20
92020029
บ้านบางเป้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:40:06
21
92020030
บ้านป่าเตียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:56:51
22
92020031
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:00:23
23
92020032
บ้านควนตุ้งกู
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:08:14
24
92020033
บ้านน้ำราบ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 19:48:27
25
92020035
บ้านบางสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:12:01
26
92020036
บ้านพรุใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 07:25:56
27
92020037
บ้านบางหมาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:09:53
28
92020038
บ้านตะเคียนหลบฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 21:01:05
29
92020039
บ้านไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 11:11:36
30
92020040
บ้านทุ่งอิฐ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:36:53
31
92020041
บ้านย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:25:23
32
92020043
วัดวารีวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:54:56
33
92020044
บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:49:18
34
92020045
บ้านปาเต
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:30:30
35
92020046
วัดเจริญร่มเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:58:23
36
92020047
บ้านโตน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:22:29
37
92020049
บ้านพรุเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:08:43
38
92020050
กมลศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:27:40
39
92020051
บ้านสายควน
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 10:14:34
40
92020052
บ้านแหลมไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:14:52
41
92020053
บ้านแหลมมะขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:50:24
42
92020054
บ้านทุ่งขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:50:28
43
92020055
บ้านเขาไม้แก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:53:48
44
92020056
บ้านบางค้างคาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 16:38:59
45
92020058
บ้านกลิ้งกลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:32:38
46
92020059
บ้านนาเมืองเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:20:42
47
92020060
บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:29:49
48
92020062
บ้านไร่ออก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:36:39
49
92020063
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:03:32
50
92020064
บ้านดุหุน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:32:46
51
92020065
บ้านไสต้นวา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:36:13
52
92020066
บ้านหัวหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:10:12
53
92020067
บ้านพรุจูด
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:48:43
54
92020068
หาดปากเมง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:51:47
55
92020069
บ้านฉางหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:31:49
56
92020070
วัดไม้ฝาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:41:39
57
92020071
บ้านผมเด็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:25:45
58
92020072
บ้านห้วยต่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:52:14
59
92020074
วัดคีรีวิหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 17:06:17
60
92020075
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:56:50
61
92020076
บ้านเขากอบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 19:58:47
62
92020080
วัดกาญจนบริรักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:47:13
63
92020082
บ้านควนตัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:14:33
64
92020084
ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:22:48
65
92020085
บ้านไสมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:54:04
66
92020086
วัดเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:34:20
67
92020088
บ้านทุ่งต่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:47:54
68
92020091
บ้านหนองหมอ
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:05:50
69
92020092
บ้านป่ากอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:14:15
70
92020093
บ้านไสบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:01:24
71
92020095
ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:25:07
72
92020096
บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 20:17:18
73
92020097
บ้านควนพญา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:32:16
74
92020098
วัดนาวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:25:28
75
92020099
บ้านเหนือคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:43:48
76
92020103
บ้านควนอารี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:54:23
77
92020104
บ้านทุ่งยางงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 19:56:38
78
92020105
วัดบางดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:31:55
79
92020106
บ้านซา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 20:26:04
80
92020107
บ้านน้ำพราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:10:59
81
92020108
วัดควนไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:00:06
82
92020110
วัดปากแจ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:54:53
83
92020111
บ้านท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 20:29:37
84
92020112
บ้านคลองคุ้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:13:14
85
92020113
บ้านลำแพะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:49:14
86
92020114
บ้านลำภูรา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:13:09
87
92020115
วัดสิทธิโชค
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 09:55:01
88
92020116
บ้านวังลำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:04:52
89
92020117
บ้านเขาพรุเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:54:50
90
92020118
วัดไตรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:40:02
91
92020120
วัดศรีรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:46:51
92
92020121
บ้านห้วยน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 22:29:31
93
92020122
บ้านหนองสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:08:59
94
92020123
บ้านควนเลียบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:59:16
95
92020124
บ้านวังหลาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 11:57:35
96
92020125
บ้านหนองราโพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:00:27
97
92020126
วัดห้วยนาง (วันครู2501)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:01:30
98
92020127
ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:54:43
99
92020128
วัดเขาวิเศษ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:35:08
100
92020129
บ้านเขาโอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:15:40
101
92020130
บ้านคลองโตน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 08:35:49
102
92020131
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:22:34
103
92020132
บ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 16:23:20
104
92020133
บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 18:42:30
105
92020134
บ้านทุ่งยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 20:58:07
106
92020135
วัดทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:06:25
107
92020136
บ้านจิจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:54:49
108
92020138
สวนป่าประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:54:18
109
92020139
วัดน้ำฉ่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:28:51
110
92020140
บ้านบางพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 20:21:28
111
92020141
บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:46:48
112
92020142
บ้านช่องหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:02:53
113
92020143
บ้านต้นปรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:16:21
114
92020144
บ้านไชยภักดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 07:36:53
115
92020145
บ้านบางคราม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:02:02
116
92020146
บ้านในปง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:10:52
117
92020147
บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:47:12
118
92020148
บ้านทอนเหรียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:25:36
119
92020149
บ้านลำช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:00:25
120
92020150
บ้านโพธิ์น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:54:43
121
92020151
วัดโคกเลียบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:20:05
122
92020152
วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:29:35
123
92020153
บ้านควนหนองกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:33:25
124
92020154
บ้านทุ่งสมอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 08:59:40
125
92020155
บ้านหนองมวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:54:53
126
92020156
วัดควนเมา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:09:39
127
92020157
บ้านไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:32:46
128
92020158
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 21:30:05
129
92020159
วัดถ้ำพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 23:32:43
130
92020160
บ้านหนองศรีจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:03:17
131
92020161
บ้านต้นไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 21:27:24
132
92020162
บ้านควนหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:43:37
133
92020163
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:31:11
134
92020164
บ้านคลองมวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:22:55
135
92020165
บ้านไทรบ่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 08:31:23
     
135 (100.00%)