ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 67 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
94010057
บ้านปายอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:17:50
13 
2
94010058
บ้านโตะบาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:05:55
27 
3
94010059
บ้านละอาร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:36:17
12 
4
94010060
บ้านแซะโมะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:00:38
5
94010061
บ้านลานช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:52:27
18 
6
94010062
บ้านเจาะกือแย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:24:17
28 
7
94010063
บ้านตะบิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:03:18
23 
8
94010064
บ้านกะลาพอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 19:02:01
29 
9
94010065
บ้านสือดัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:11:09
17 
10
94010066
บ้านชะเมาสามต้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:59:15
11 
11
94010067
บ้านบาโงมูลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:21:17
18 
12
94010068
บ้านพอเหมาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:33:28
14 
13
94010069
ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:38:10
13 
14
94010070
ชุมชนบ้านบางเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 06:42:17
29 
15
94010071
บ้านป่าทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:17:06
19 
16
94010072
บาโงยือริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:07:26
18 
17
94010073
บ้านบือเระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:25:31
19 
18
94010074
บ้านบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:54:14
18 
19
94010075
บ้านบาเลาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:59:10
19 
20
94010076
บ้านทุ่งเค็จ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:20:21
15 
21
94010077
บ้านจ่ากอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:15:04
12 
22
94010078
ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:12:46
26 
23
94010079
บ้านจะเฆ่
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:30:46
32 
24
94010080
วัดโบกขรณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:08:55
11 
25
94010081
ชุมชนบ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:27:59
26
94010082
บ้านละหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:20:53
27
94010083
บ้านกาหงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:58:49
14 
28
94010084
บ้านทุ่งกินนร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:00:56
14 
29
94010085
ชุมชนบ้านมะนังดาลำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:37:32
21 
30
94010086
บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:26:44
41 
31
94010087
ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:55:05
37 
32
94010088
บ้านช่องแมว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:12:32
25 
33
94010089
บ้านวังไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:25:29
12 
34
94010090
บ้านป่าไหม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 04:59:30
20 
35
94010091
บ้านละเวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:22:01
16 
36
94010092
บ้านรังมดแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:37:57
20 
37
94010093
บ้านตะโละไกรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:54:39
33 
38
94010094
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:08:00
12 
39
94010095
วัดสารวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 19:44:17
15 
40
94010096
บ้านโคกนิบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 21:52:33
15 
41
94010097
บ้านปลักแตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:47:49
21 
42
94010098
วัดโชติรส
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:42:21
12 
43
94010100
บ้านกระจูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:46:35
16 
44
94010141
บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:37:28
22 
45
94010142
บ้านกะรุบี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:53:36
21 
46
94010143
บ้านบาโงยือแบ็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:30:17
14 
47
94010144
บ้านอุแตบือราแง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:40:12
15 
48
94010145
บ้านตะโละดารามัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:33:47
16 
49
94010146
บ้านบีติง
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 10:12:20
11 
50
94010147
บ้านบือแต
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:07:46
19 
51
94010148
บ้านปล่องหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:24:53
14 
52
94010149
บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:34:10
15 
53
94010150
บ้านมะกอ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 19:27:15
12 
54
94010151
บ้านมะแนดาแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:29:02
19 
55
94010152
บ้านโลทู
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 20:38:17
26 
56
94020115
บ้านแลแวะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 12:09:09
18 
57
94020116
บ้านตะโละแมะนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:46:05
17 
58
94020117
บ้านน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:44:22
28 
59
94020118
บ้านปากู (มีนาประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:57:03
16 
60
94020119
พระราชประสงค์บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:56:29
15 
61
94020120
ชุมชนบ้านปาแดปาลัส
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 12:58:11
18 
62
94020121
บ้านมะนังยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:57:08
18 
63
94020122
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:18:44
17 
64
94020123
บ้านพิเทน(วันครู 2502)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:43:21
23 
65
94020124
บ้านโต๊ะชูด
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 09:26:10
21 
66
94020125
บ้านตือเบาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:25:39
19 
67
94020126
บ้านบือจะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:02:33
20 
     
67 (100.00%)