ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 117 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
96020001
บ้านปูยู
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:40:47
19 
2
96020002
บ้านศรีพงัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:03:22
15 
3
96020003
บ้านตะเหลี่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:15:09
39 
4
96020004
บ้านเกาะสะท้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:58:35
61 
5
96020005
บ้านปะลุกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:06:25
19 
6
96020006
บ้านสะหริ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:35:54
15 
7
96020007
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:40
30 
8
96020008
บ้านปลักปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:10:34
15 
9
96020009
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:56:56
58 
10
96020010
บ้านตาบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:13:01
52 
11
96020011
บ้านหัวคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:31:36
43 
12
96020012
บ้านแฆแบ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:17:26
16 
13
96020013
บ้านปะดะดอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:59:13
10 
14
96020014
วัดเกษตรธิการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:49:18
14 
15
96020015
บ้านโคกงู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:19:00
11 
16
96020016
บ้านบางขุนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:31:00
28 
17
96020018
ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:48:52
13 
18
96020019
วัดโคกมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:09:47
13 
19
96020020
วัดพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:26:43
14 
20
96020021
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:10:03
14 
21
96020022
บ้านกูบู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:15:51
26 
22
96020023
บ้านสะปอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:04:51
18 
23
96020024
บ้านโคกยามู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:54:57
22 
24
96020025
บ้านไพรวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:16:12
18 
25
96020026
วัดเกาะสวาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:13:09
11 
26
96020027
วัดทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:00:35
27
96020028
บ้านตอหลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:23:50
28
96020029
วัดโคกมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:16:21
10 
29
96020030
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:10:41
15 
30
96020031
บ้านคลองตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:25:21
22 
31
96020032
บ้านศาลาใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:33:18
69 
32
96020033
บ้านสามแยก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:56:37
17 
33
96020034
บ้านบาโง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:03:04
17 
34
96020036
บ้านไม้ฝาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:47:47
19 
35
96020037
บ้านศาลาอูมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:30:29
15 
36
96020038
บ้านตอออ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 10:26:46
12 
37
96020039
บ้านจะมาแกะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:31:26
20 
38
96020040
บ้านบางขุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:52:56
17 
39
96020041
บ้านตําเสาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:42:52
20 
40
96020042
นิคมสร้างตนเองแว้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:05:32
38 
41
96020043
บ้านแม่ดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:04:32
18 
42
96020044
บ้านตอแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:41:31
16 
43
96020045
บ้านยะหอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:27:19
15 
44
96020046
บ้านบูเกะตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:48:28
47 
45
96020047
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:04:11
14 
46
96020048
บ้านนูโร๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:11:51
16 
47
96020049
บ้านเจ๊ะยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 18:59:25
18 
48
96020050
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:27:09
18 
49
96020051
เทพประทานไทยยืนยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:11:47
13 
50
96020052
บ้านฆอเลาะทูวอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:33:50
20 
51
96020053
บ้านกูวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:39:15
28 
52
96020054
บ้านกรือซอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:54:39
24 
53
96020055
บ้านเจ๊ะเหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:34:42
26 
54
96020056
บ้านแว้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:51:53
76 
55
96020057
บ้านแอแว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:28:20
18 
56
96020058
บ้านตือมายู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:22:33
23 
57
96020059
เพลินพิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:25:27
16 
58
96020060
บ้านแขยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:02:59
12 
59
96020061
นิคมพัฒนา2
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:34:39
24 
60
96020062
บ้านน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:43:48
13 
61
96020063
รักไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:36:42
19 
62
96020064
บ้านภูเขาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:23:52
15 
63
96020065
สุคิริน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:55:33
24 
64
96020066
นิคมพัฒนา 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:08:35
16 
65
96020067
นิคมพัฒนา10
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:43:03
53 
66
96020068
บ้านน้ำทุเรียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:36:20
14 
67
96020069
บ้านบาลูกายาอิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:27:07
38 
68
96020070
บ้านร่วมใจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:22:18
21 
69
96020071
นิคมพัฒนา5
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:50:46
13 
70
96020072
นิคมพัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:31:23
14 
71
96020073
บ้านจุฬาภรณ์ 12
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:31:26
12 
72
96020074
นิคมพัฒนา7
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:36:29
12 
73
96020075
นิคมพัฒนา9
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:57:56
13 
74
96020076
บ้านซรายอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:13:15
44 
75
96020077
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:18:35
37 
76
96020078
บ้านลูโบ๊ะซามา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:13:02
17 
77
96020079
บ้านกวาลอซีรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:40:19
16 
78
96020080
บ้านมือบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:45:05
19 
79
96020081
บ้านลาแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:50:54
39 
80
96020082
บ้านโต๊ะเวาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:04:24
20 
81
96020083
บ้านกูแบอีแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:51:53
14 
82
96020084
บ้านมูโนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:01:26
51 
83
96020085
บ้านปาดังยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:46:59
11 
84
96020086
บ้านลูโบ๊ะลือซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:06:52
18 
85
96020087
บ้านปูโป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:00:12
30 
86
96020088
บ้านสุไหงโก-ลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:39:14
118 
87
96020089
บ้านกาวะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:41:45
15 
88
96020090
บ้านสายะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:25:17
15 
89
96020091
ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:50:11
17 
90
96020092
บ้านบาโงฮูมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:22:55
15 
91
96020093
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:43:02
16 
92
96020094
บ้านไอบาตู
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:40:08
21 
93
96020095
บ้านบือราแง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:00:33
12 
94
96020097
โรงเรียนบ้านโผลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:29:58
18 
95
96020098
บ้านโต๊ะเด็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:20:53
16 
96
96020099
อิสลามบํารุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:08:31
18 
97
96020100
บ้านปะลุรู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:32:30
18 
98
96020101
บ้านปอเนาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:35:42
14 
99
96020102
บ้านละหาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:27:42
16 
100
96020103
บ้านโคกตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:46:55
50 
101
96020104
บ้านตาเซะใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:04:05
18 
102
96020105
บ้านกูวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:59:12
30 
103
96020106
บ้านดอเฮะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:58:15
10 
104
96020107
บ้านบาโงกือเต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:26:39
19 
105
96020108
บ้านตะโละบูเก๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:54:47
17 
106
96020109
บ้านสากอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 01:11:57
39 
107
96020110
บ้านไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:09:28
26 
108
96020111
บ้านกลูบี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:14:38
16 
109
96020112
บ้านจือแร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:19:31
21 
110
96020113
บ้านบอเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:40:32
18 
111
96020114
บ้านบาโงมาแย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:57:12
19 
112
96020115
บ้านตาเซะเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:43:14
17 
113
96020116
วัดโบราณสถิตย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:26:26
114
96020117
วัดประดิษฐ์บุปผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:14:24
11 
115
96020118
บ้านตลิ่งสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:28:58
18 
116
96020119
ราชภักดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:08:16
15 
117
96020120
วัดประชุมชลธารา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:07:24
17 
     
117 (100.00%)