ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 75 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 0 (0.00%)
1
96010093
บ้านกาลิซา
ยังไม่ยืนยัน
2
96010094
บ้านกาหนั๊วะ
ยังไม่ยืนยัน
3
96010095
บ้านฮูลู
ยังไม่ยืนยัน
4
96010096
บ้านกาเด็ง
ยังไม่ยืนยัน
5
96010097
บ้านสะโล
ยังไม่ยืนยัน
6
96010098
บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
ยังไม่ยืนยัน
7
96010099
บ้านบาโง
ยังไม่ยืนยัน
8
96010100
บ้านสิโป
ยังไม่ยืนยัน
9
96010101
บ้านกูจิงลือปะ
ยังไม่ยืนยัน
10
96010102
บ้านทํานบ
ยังไม่ยืนยัน
11
96010103
อนุบาลระแงะ
ยังไม่ยืนยัน
12
96010104
บ้านเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
13
96010105
วัดร่อน
ยังไม่ยืนยัน
14
96010106
บ้านบือนังกือเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
15
96010107
บ้านบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
16
96010108
บ้านกอแนะเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
17
96010109
วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
ยังไม่ยืนยัน
18
96010110
บ้านตะโละ
ยังไม่ยืนยัน
19
96010111
บ้านแกแม
ยังไม่ยืนยัน
20
96010112
บ้านไอปาเซ
ยังไม่ยืนยัน
21
96010113
บ้านตันหยงลิมอ
ยังไม่ยืนยัน
22
96010114
บ้านลูโบ๊ะดีแย
ยังไม่ยืนยัน
23
96010115
ชุมชนสหพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
24
96010116
บ้านบองอ
ยังไม่ยืนยัน
25
96010117
บ้านบาโงกูโบ
ยังไม่ยืนยัน
26
96010118
บ้านสาเมาะ
ยังไม่ยืนยัน
27
96010119
บ้านลาไม
ยังไม่ยืนยัน
28
96010120
บ้านปาเซ
ยังไม่ยืนยัน
29
96010121
ประชาบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
30
96010122
บ้านบละแต
ยังไม่ยืนยัน
31
96010123
บ้านลูโบ๊ะบาตู
ยังไม่ยืนยัน
32
96010124
บ้านเจ๊ะเก
ยังไม่ยืนยัน
33
96010125
บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
34
96010126
บ้านบาโงสะโต
ยังไม่ยืนยัน
35
96010127
บ้านตราแด๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
36
96010128
ไอยรานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
37
96010129
บ้านบระเอ็ง
ยังไม่ยืนยัน
38
96010130
บ้านเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
39
96010131
บ้านมะรือโบตก
ยังไม่ยืนยัน
40
96010132
บ้านบาโงระนะ
ยังไม่ยืนยัน
41
96010133
บ้านนิบง
ยังไม่ยืนยัน
42
96020121
บ้านจะแนะ
ยังไม่ยืนยัน
43
96020122
บ้านตือกอ
ยังไม่ยืนยัน
44
96020123
บ้านละหาร
ยังไม่ยืนยัน
45
96020124
บ้านปารี
ยังไม่ยืนยัน
46
96020125
บ้านไอกรอส
ยังไม่ยืนยัน
47
96020126
บ้านยะออ
ยังไม่ยืนยัน
48
96020127
บ้านน้ำวน
ยังไม่ยืนยัน
49
96020128
พิทักษ์วิทยากุมุง
ยังไม่ยืนยัน
50
96020129
ร่วมจิตต์ประชา
ยังไม่ยืนยัน
51
96020130
บ้านไอร์โซ
ยังไม่ยืนยัน
52
96020131
บ้านน้ำหอม
ยังไม่ยืนยัน
53
96020132
บ้านรือเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
54
96020133
บ้านกาแย
ยังไม่ยืนยัน
55
96020134
บ้านดุซงยอ
ยังไม่ยืนยัน
56
96020135
บ้านแมะแซ
ยังไม่ยืนยัน
57
96020136
บ้านบูเก๊ะบือแต
ยังไม่ยืนยัน
58
96020137
บ้านริแง
ยังไม่ยืนยัน
59
96020138
ผดุงมาตร
ยังไม่ยืนยัน
60
96020139
บ้านยานิง
ยังไม่ยืนยัน
61
96020140
บ้านเจาะไอร้อง
ยังไม่ยืนยัน
62
96020141
บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
63
96020142
บ้านบาโงดุดุง
ยังไม่ยืนยัน
64
96020143
บ้านลูโบ๊ะเยาะ
ยังไม่ยืนยัน
65
96020144
บ้านบูกิต
ยังไม่ยืนยัน
66
96020145
บ้านไอสะเตียร์
ยังไม่ยืนยัน
67
96020146
บ้านบาตาปาเซ
ยังไม่ยืนยัน
68
96020147
บ้านบำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
69
96020148
บ้านเจาะเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
70
96020149
บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
ยังไม่ยืนยัน
71
96020150
บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
ยังไม่ยืนยัน
72
96020151
บ้านจูโวะ
ยังไม่ยืนยัน
73
96020152
ราชพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
74
96020153
ราชประสงค์
ยังไม่ยืนยัน
75
96020154
บ้านตาโงะ
ยังไม่ยืนยัน
     
0 (0.00%)