ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 75 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 56 (74.67%)
1
96010093
บ้านกาลิซา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:15:58
2
96010094
บ้านกาหนั๊วะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 01:37:07
3
96010095
บ้านฮูลู
ยังไม่ยืนยัน
4
96010096
บ้านกาเด็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 00:50:12
5
96010097
บ้านสะโล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:04:29
6
96010098
บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:28:45
7
96010099
บ้านบาโง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:08:49
8
96010100
บ้านสิโป
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:54:07
9
96010101
บ้านกูจิงลือปะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:36:24
10
96010102
บ้านทํานบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:12:17
11
96010103
อนุบาลระแงะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:05:33
12
96010104
บ้านเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
13
96010105
วัดร่อน
ยังไม่ยืนยัน
14
96010106
บ้านบือนังกือเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
15
96010107
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:58:35
16
96010108
บ้านกอแนะเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:19:22
17
96010109
วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:35:01
18
96010110
บ้านตะโละ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:12:19
19
96010111
บ้านแกแม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:29:41
20
96010112
บ้านไอปาเซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:49:33
21
96010113
บ้านตันหยงลิมอ
ยังไม่ยืนยัน
22
96010114
บ้านลูโบ๊ะดีแย
ยังไม่ยืนยัน
23
96010115
ชุมชนสหพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
24
96010116
บ้านบองอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:44:06
25
96010117
บ้านบาโงกูโบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:46:20
26
96010118
บ้านสาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:40:28
27
96010119
บ้านลาไม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:28:03
28
96010120
บ้านปาเซ
ยังไม่ยืนยัน
29
96010121
ประชาบํารุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:56:06
30
96010122
บ้านบละแต
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:23:30
31
96010123
บ้านลูโบ๊ะบาตู
ยังไม่ยืนยัน
32
96010124
บ้านเจ๊ะเก
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 05:33:08
33
96010125
บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:39:33
34
96010126
บ้านบาโงสะโต
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:56:23
35
96010127
บ้านตราแด๊ะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:08:33
36
96010128
ไอยรานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
37
96010129
บ้านบระเอ็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:12:25
38
96010130
บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:16:18
39
96010131
บ้านมะรือโบตก
ยังไม่ยืนยัน
40
96010132
บ้านบาโงระนะ
ยังไม่ยืนยัน
41
96010133
บ้านนิบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:49:50
42
96020121
บ้านจะแนะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:18:53
43
96020122
บ้านตือกอ
ยังไม่ยืนยัน
44
96020123
บ้านละหาร
ยังไม่ยืนยัน
45
96020124
บ้านปารี
ยังไม่ยืนยัน
46
96020125
บ้านไอกรอส
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:02:46
47
96020126
บ้านยะออ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:23:35
48
96020127
บ้านน้ำวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:54:09
49
96020128
พิทักษ์วิทยากุมุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 22:13:40
50
96020129
ร่วมจิตต์ประชา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:10:15
51
96020130
บ้านไอร์โซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:30:03
52
96020131
บ้านน้ำหอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:45:58
53
96020132
บ้านรือเปาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:11:59
54
96020133
บ้านกาแย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:59:14
55
96020134
บ้านดุซงยอ
ยังไม่ยืนยัน
56
96020135
บ้านแมะแซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:16:30
57
96020136
บ้านบูเก๊ะบือแต
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:49:46
58
96020137
บ้านริแง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:16:10
59
96020138
ผดุงมาตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:22:31
60
96020139
บ้านยานิง
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 09:19:45
61
96020140
บ้านเจาะไอร้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:18:34
62
96020141
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:10:37
63
96020142
บ้านบาโงดุดุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:29:00
64
96020143
บ้านลูโบ๊ะเยาะ
ยังไม่ยืนยัน
65
96020144
บ้านบูกิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 06:58:32
66
96020145
บ้านไอสะเตียร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:23:15
67
96020146
บ้านบาตาปาเซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:00:48
68
96020147
บ้านบำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:37:38
69
96020148
บ้านเจาะเกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:55:58
70
96020149
บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:13:06
71
96020150
บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:46:38
72
96020151
บ้านจูโวะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:47:46
73
96020152
ราชพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
74
96020153
ราชประสงค์
ยังไม่ยืนยัน
75
96020154
บ้านตาโงะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:53:13
     
56 (74.67%)