ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. ศรีสะเกษ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
1
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
33012010
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิศิษฎ์ วิทยวรการ
2
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยิ่งยง นันทวณิชชากร
3
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
4
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนาวิน สีหาบุตร
5
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา มุขขันธ์
6
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐวุฒิ นามวงศ์
7
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.พิสิฐ รักพรม
8
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายคณาวุฒิ พรหมทา
9
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรวุฒิ นวลศิริ
10
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย วรรณวงษ์
11
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
12
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวันดี พรหมมา
13
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนริศ อัมภรัตน์
14
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุมาลี นาคกระโทก
15
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกิษรา เทสันตะ
16
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
17
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012022
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรศักดิ์ อุ่นใจ
18
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012025
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดาวหยาด ขันธ์เพชร
19
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012026
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยยา บัวหอม
20
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012027
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไสว มีสติ
21
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012028
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจักรินทร์ บุญเอนก
22
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012032
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
23
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33012033
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายลือชัย พิเลิศ
24
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
25
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วย
26
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร บุญมาก
27
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์
28
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสถาน ปรางมาศ
29
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
30
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทัศพร คำปลิว
31
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ เทสันตะ
32
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ หลักบุญ
33
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียร บุญมาก
34
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิตตนาถ สิงห์โต
35
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022019
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสีลา มะเค็ง
36
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33022023
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัมพันธ์ ไทยสรวง
37
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
38
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเทวิน ชินบุตร
39
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเนตรนภา สาระวรรณ
40
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศรศรี ศรีคำ
41
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวาสดิ์ อินธิศร
42
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิเชียรชัย งามแสงทรัพย์
43
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกอบชัย โพธินาแค
44
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเด่นนคร ขาวสะอาด
45
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัษกร ตัณทกูล
46
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิรันดร์ ธรรมคุณ
47
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา
48
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีวราช อ่อนหวาน
49
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33032017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูรินท์ สอนพูด
50
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33042002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุรินทร์ สุดใจ
51
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33042004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม ดำริห์
52
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33042008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
53
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33042012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประมูล แสวงผล
54
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33042013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณภัทร์ ใจเครือ
55
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33042017
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพลพัทธชัย งามแสง
56
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33042018
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายถวัลย์ สุนทรา
57
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
33042020
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภูมิภัทร มาลี
58
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ
59
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง วิเศษสังข์
60
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร
61
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เบ็ญเจิด
62
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว
63
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ชินวงศ์
64
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล อารีย์
65
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ บุตรมี
66
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม โพธิ์ชัย
67
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราชมาลี ต้อนรับ
68
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์
69
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิชุดา ชัยชาญ
70
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐโชค บุญเสริม
71
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ดวงสีดา
72
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพาลี กาลพฤกษ์
73
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
74
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธณัท บุญชูวิสิฐ
75
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
76
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริทร คงคูณ
77
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา สงโสด
78
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ วิวัฒนศิริโภคิน
79
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเศษ ไชยอุดม
80
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิ อินตะนัย
81
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช
82
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรุณโรจน์ วันเลิศ
83
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
84
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ กรึงไกร
85
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวเนศวร์ บุญมาก
86
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ
87
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
88
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐาวิทย์ สีหะวงษ์
89
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงสิทธิ์ อินตะนัย
90
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
91
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกอมร ใจจง
92
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรนันท์ คำคาวี
93
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
94
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภากร สายหงษ์
95
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์
96
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล บุญชิต
97
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา
98
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
99
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร สูงสนิท
100
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
101
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งรัตน์ สหัสดี
102
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ชารีวัน
103
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์
104
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ ทอนศรี
105
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
106
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต บุญเฉลียว
107
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณภพ สีดากุล
108
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ สังวัง
109
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวออยใจ ปราบภัย
110
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว
111
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลำภา
112
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฌพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล
113
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกร
114
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว วรรณทวี
115
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง พื้นผา
116
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ ตรีประเคน
117
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมาก บุญศรี
118
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
119
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ จันล่องคำ
120
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย นามวงศ์
121
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐิตรัฐ สอนศรี
122
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นชัย เบญมาตย์
123
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ
124
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีรวรรณ พวงผกา
125
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด บุญสถิตย์
126
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงชัย สุเมธิวิทย์
127
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เงาศรี
128
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพชยนต์ แก้วพวง
129
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์
130
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี
131
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
132
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยวดี กองหล้า
133
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเทพ พงษ์เกษ
134
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิลปชัย นันตโลหิต
135
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภมงคล บุญชู
136
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ
137
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์
138
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชวน รายระยับ
139
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
140
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภคิน ธรรมนูญ
141
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ระติเดช
142
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเกิด ทองสุข
143
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา คำเพราะ
144
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ทาระ
145
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ อดทน
146
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฐมาวดี ศรีชนะ
147
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ สุภาพ
148
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญยุพา สรรพศรี
149
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
150
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร ผุดผ่อง
151
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชิต บุคำ
152
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เจตนา
153
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ
154
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร อินทา
155
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา พรหมศรี
156
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย สมใจเพ็ง
157
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา ชมสูงเนิน
158
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา พิมพันธ์
159
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม กองธรรม
160
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถนอม บัวแก้ว
161
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเบญจพล พิมาร
162
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม คงเมือง
163
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัลลภ อินทะแสง
164
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
165
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ฝังสิมมา
166
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด พลพวก
167
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระพี แก้วเนตร
168
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน สูงโฮง
169
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง
170
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรวัฒนา นาคา
171
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงคราม ทีน้ำคำ
172
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน วรศักดิ์มหาศาล
173
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ สิงห์เทพ
174
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต สงสาร
175
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลแข ปฏิสัมพิทา
176
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงชัย ประเสริฐทรง
177
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต ดาประสงค์
178
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา แสนทวีสุข
179
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ทองมนต์
180
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรภี เธียรวรรณ
181
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
182
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ขำศรีบุศ
183
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระหงค์ นันตโลหิต
184
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศานิต คำวงศ์
185
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท เครื่องทอง
186
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศ สุขกมล
187
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพงษ์ คงนิล
188
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรณัฐ วันดีรัตน์
189
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยภูมิ โขสูงเนิน
190
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
191
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ อดทน
192
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท ดวงคำ
193
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนัดดา เสนสม
194
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมสมัย นาราษฎร์
195
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัชร สารสมัคร
196
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง สิมณี
197
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา คำเพราะ
198
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรากร สายเนตร
199
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤช คำเพราะ
200
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ พรมแพง
201
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกันทรา เขียวอ่อน
202
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพจน์ จำชาติ
203
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำพร แก้ววิเศษ
204
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาลย์ บัวงาม
205
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ งามนัก
206
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวนทอง พงษ์จันโอ
207
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ ทองเทพ
208
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทธ ทองภามี
209
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์
210
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน
211
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศพงษ์ พรหมทา
212
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม
213
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพลิน แก้วทองมี
214
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณิกา ธรรมนูญ
215
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
216
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสน่หา พลโสภา
217
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวรรค์ ศรีจันทร์
218
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ เดชคำภู
219
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์
220
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย ประทุมวัน
221
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพา สุทนต์
222
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรีชญา สิทธิพร
223
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย นามวงษ์
224
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร ทองแดง
225
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
226
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีวรา บึงไกร
227
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำปา สมรัตน์
228
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล
229
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข
230
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิปพเนตร ศรีนา
231
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ แก้วกัณหา
232
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร
233
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด นนทะศรี
234
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน ไชยานุกูล
235
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใจ ทิพย์รักษา
236
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนี ศิริยาน
237
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัศน์ นิยมวัน
238
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำเริง สำนักนิตย์
239
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุตรดา จันทเสน
240
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
241
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์
242
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
243
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา พรหมทา
244
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์
245
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ ธนวาที
246
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์
247
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
248
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา สมาฤกษ์
249
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ จิตสุภาพ
250
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมร ช่องงาม
251
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนะ ทองสุ
252
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ จันทร์ฉาย
253
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด
254
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ บุญวัง
255
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ
256
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ
257
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย จันมนตรี
258
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนาวินท์ ดวนใหญ่
259
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส วงศ์แดง
260
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สุขเกษม
261
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิรินทิพย์ แสงม่วง
262
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัทธนันท์ วรโพด
263
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.คมจักกฤช วุทธิยา
264
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ นาจำปา
265
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ชมภูเขา
266
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมพงษ์ วงษ์ชาติ
267
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร ลาโพธิ์
268
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำพอง กาทอง
269
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัมปนาท วังสันต์
270
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุธ แสงใสแก้ว
271
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์
272
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ตอนศรี
273
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปุ่น ฉิมงาม
274
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
275
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติ ศรีสาร
276
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
277
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร เพ็งพันธ์
278
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทศ บุญเย็น
279
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
280
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคงศักดิ์ งามล้วน
281
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจิตร สวัสดิกุล
282
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ทองลือ
283
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ รุ่งเรือง
284
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุสิต ใสกระจ่าง
285
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
286
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ทวีศรี
287
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนัญญาพร สาระพลเรืองกุล
288
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์
289
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ วิเศษพงษ์
290
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพันธ์ เดชภัทร
291
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศร สังข์แก้ว
292
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010246
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
293
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน
294
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรมงคล สีดาว
295
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ สุนันท์
296
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์
297
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน ขนันไทย
298
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส
299
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ
300
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรวิชญ์ เนียมมูล
301
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา กันหาสุข
302
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพนันต์ ปัญจา
303
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งอรุณ สายสมาน
304
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาธรณ์ หมื่นศร
305
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์
306
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ สงโสด
307
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสี วรสา
308
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010263
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย ปราบวงษา
309
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอิษยา พรมสามสี
310
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010265
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
311
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมะลิ หลักคำ
312
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010267
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ทวีทรัพย์
313
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010268
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
314
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน คำพอง
315
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ สมบูรณ์
316
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.สุชิน พุมมา
317
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส เกษามา
318
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
319
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนครเพชร สิงห์คำ
320
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรเนตร สุระโคตร
321
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์
322
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา ปุ้งโพธิ์
323
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี
324
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงตา ทิพวัน
325
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญล้อม ทองอาบ
326
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันตินันท์ เวียงจันทร์
327
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด กองแก้ว
328
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชรา นรสาร
329
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทองอินทร์
330
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
331
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัชย์ สิงหกุล
332
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรจนา ขอร่ม
333
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลำดวน บุญเยี่ยม
334
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สิมมาทอง
335
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ภูผาทอง
336
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญตา ไพศาล
337
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย การะเกษ
338
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์
339
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ศรีดาว
340
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร พันธ์งาม
341
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน
342
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย บัวส่อง
343
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง
344
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
345
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ อำนวย
346
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
347
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล เมืองประทุม
348
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวา ทรายทวีป
349
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
350
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ก้านเกษ
351
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังษี เวชกามา
352
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
353
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายก้านแก้ว พันอินทร์
354
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคอนันต์ บุญราช
355
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สีหะวงษ์
356
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรม ดีทั่ว
357
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร
358
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ สุพล
359
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติกรณ์ ไชยสาร
360
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย
361
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
362
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ แจ้งสว่าง
363
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ
364
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ
365
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเริญ ศรีธร
366
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสง ศรีโสม
367
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย คำเครื่อง
368
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา โนนกอง
369
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์
370
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยน บุญเหมาะ
371
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สมบัติ
372
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรสรินทร์ ดาแก้ว
373
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี อุตสาหะ
374
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ สมทอง
375
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมลทา ทรงศรี
376
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฉวี สุริโย
377
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี
378
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตร บุดดาวงค์
379
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองรักษ์ พรหมทา
380
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสพโชค ภาคคำ
381
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจตุพร ปัทมะ
382
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรำไพ พวงคำ
383
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล
384
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทิยา พรหมทา
385
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร เกษกิ่ง
386
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารย์ อาจสาลี
387
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ วงศ์คำ
388
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา ประสงค์สุข
389
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางต้องใจ คล่องตา
390
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์
391
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม
392
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พุทธวงค์
393
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ พาลี
394
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพล ขาวสำลี
395
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม
396
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์
397
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ เสวะนา
398
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
399
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง
400
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชฐ โมรา
401
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี ชาบุญเรือง
402
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง จำรูญอิสระกุล
403
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ปุณะปรุง
404
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ พลลพ
405
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตติ์ สาดา
406
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง
407
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐชัย เชิงหอม
408
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ทองสาย
409
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ไตรยงค์
410
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทัศนาพร สงวนบุญ
411
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง
412
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ พวงอก
413
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง แสงงาม
414
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ เลิศรัตนาวดี
415
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเพียบ ทองนำ
416
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ชนะบุตร
417
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจินต์ สมบัติวงศ์
418
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
419
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร จันทร
420
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ ศาลา
421
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์
422
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด
423
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์
424
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางม่านฟ้า ศาลาน้อย
425
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต รัตนะโสภา
426
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกะมนต์ แก้วสมุทร์
427
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรเดช บุญเย็น
428
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิด ประดาห์
429
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรภพ ใสกระจ่าง
430
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ มูลดับ
431
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พิมพ์ประจบ
432
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์
433
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา โคตรเนตร
434
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว
435
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ชัยวงศ์
436
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราดร บุตรสันติ์
437
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ
438
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิกร พรมลี
439
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์
440
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง
441
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์
442
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย บัวจูม
443
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์
444
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญญรักษ์ ขาวแร่
445
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธันยพร บุญเติม
446
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ดวงนิล
447
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ดวงตา
448
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย
449
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ ขันธเสน
450
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ศรีสุข
451
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาปณะ มาทอง
452
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี
453
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรัชยา ประจำ
454
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิชชุตา ไชยราช
455
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน
456
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสมพร มะโนรัตน์
457
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
458
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล
459
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขชัย สายทอง
460
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง บัวไข
461
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษ อินทฤทธิ์
462
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาดา บุญประสงค์
463
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ
464
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย
465
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมลศักดิ์ ลุนลา
466
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก
467
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยัง บุรุษ
468
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล อ่อนทุม
469
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนัญญา วุทธิยา
470
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง หลักบุญ
471
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม
472
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ ใยทอน
473
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ คำนึง
474
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ โกฎิยี่
475
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร นางาม
476
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์
477
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี พลบุญ
478
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยมงคล สิมมา
479
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธีร์ธุตา บุญชู
480
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ ชนะงาม
481
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดวงตา บุญชาลี
482
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิต ทองขอน
483
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระวีวรรณ สังรวมใจ
484
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ลือขจร
485
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบานชื่น อินอุเทน
486
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัษชัย โหง่นคำ
487
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิณยา ทองขอน
488
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ บัวพันธ์
489
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย โพธิ์ศรี
490
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ พรมลาย
491
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
492
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พงษ์เพชร
493
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ วนวาที
494
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปารณี บุญประเสริฐ
495
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ สิงห์เขาภู
496
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ผาธรรม
497
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล ปลื้มชิงชัย
498
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมินทร์ ปานขาว
499
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุกฤต ทีงาม
500
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริเยศ ถุงจันทร์
501
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
502
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก บุญคง
503
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวโรจน์ วิระโชติชูวิทย์
504
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ ยงทวี
505
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชาติ ไชยชาญ
506
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาสินี คำวงค์
507
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ลภัสส์ จันทร์สำโรง
508
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ศรีพูล
509
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ไชยบุตร
510
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์
511
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทวน เคราะห์ดี
512
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรลือ สุนทร
513
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ วามะกัน
514
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเร็จ ชาญพินิจ
515
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ออไธสง
516
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสสิธร หนันดูน
517
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภัยสิทธิ์ ใจพร
518
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์
519
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์
520
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษดา ปิยะพันธ์
521
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส
522
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤติเดช บุญศรัทธา
523
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
524
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
525
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง
526
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ
527
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ บุญเย็น
528
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ พฤกษา
529
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเข็มเพชร ประดับศรี
530
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ เวชพันธ์
531
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา จันดาบุตร
532
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
533
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
534
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์
535
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล พันธ์ภักดี
536
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี นันทวงศ์
537
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ วรรณา
538
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ติดมา
539
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ลือชา
540
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนาน ไพบูลย์
541
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย แสวงดี
542
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรศักดิ์ มนทอง
543
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร พิมพร
544
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ อาษาราช
545
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
546
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประไพ กอกหวาน
547
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรวรรณ มิถุนดี
548
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุรี หาญพิทักษ์
549
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ
550
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพจิต สอนพูด
551
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร รับรอง
552
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
553
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพรัตน์ คำแพง
554
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผการัตน์ วงศ์ชัยภูมิ
555
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย คำแพง
556
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล สาระไทย
557
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร กุมรีจิตร
558
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญหลาย อินตะนัย
559
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรศักดิ์ บัวศรี
560
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม
561
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวช สูงสุด
562
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์
563
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
564
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
565
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉรา จันทรักษ์
566
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
567
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช บุราชรินทร์
568
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา นิตยวรรณ
569
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรัน พิมพร
570
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์
571
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรงค์ โพชนิกร
572
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
573
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส กุลัพบุรี
574
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
575
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
576
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล วิเชียร
577
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ นามวงศ์
578
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรูญ มลิพันธ์
579
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ชมภูพื้น
580
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น
581
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ ปรทานัง
582
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์
583
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ เนียมศรี
584
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
585
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ
586
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชัย กัณทพันธ์
587
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล
588
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรชาติ พานิช
589
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนราธิป สมพงษ์
590
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ สารชาติ
591
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์
592
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ วรรณทอง
593
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารึก เข็มทอง
594
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ ไชยโชติ
595
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประยงค์ ร่วมจิตร
596
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมควร โมทะจิตร
597
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มนทอง
598
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์
599
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา วงค์พิทักษ์
600
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
601
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ศิริโท
602
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
603
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร ศรีดารา
604
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไชยชาติ
605
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส สุมาลี
606
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ อายุวงค์
607
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรกฤษฎิ์ จันทร์บุญ
608
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ ทิพย์รักษ์
609
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ รักโสภา
610
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล คำศรี
611
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ รัตนพันธ์
612
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก พันธ์แก่น
613
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว
614
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดม คำหล่า
615
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมธัช อินวันนา
616
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา เกษอินทร์
617
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030126
ประถมศึกษา
-
618
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ โชคเหมาะ
619
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกานต์ ทางาม
620
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ เพ็งธรรม
621
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
622
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี
623
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิจิตร์ ชวดรัมย์
624
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
625
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวินี พิมพ์จันทร์
626
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
627
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา จำปาจีน
628
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาล คำเหลือ
629
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาม รักษา
630
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณรัตน์ แสนทวีสุข
631
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรางคณา บุตรสอน
632
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนเรศ คำเสียง
633
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ
634
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี จันทร์แสน
635
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
636
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนกฤต บุญปํญญา
637
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์
638
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
639
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร คำเสียง
640
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย
641
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี ศรีผา
642
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
643
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ สิงหร
644
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ หงษ์สนิท
645
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ
646
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
647
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิโรตม์ เพ็งธรรม
648
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจจา เตารัตน์
649
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนุพงษ์ ระยับศรี
650
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนชัย ชิณวงศ์
651
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ บุญจอม
652
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ สุริยา
653
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย จุมพิศ
654
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ยินดี
655
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายร่าเริง วิทยอุดม
656
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณาวุฒิ บัวเขียว
657
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร ใจนวน
658
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรี มังษะชาติ
659
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิฑูรย์ ไทยน้อย
660
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานนท์ นนทวงค์
661
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย คุณมาศ
662
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน ชุมวัน
663
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ บุญจอม
664
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง พรหมคุณ
665
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดช พงษ์สุระ
666
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพันธ์ สอนพูด
667
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ บุญชู
668
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณนุพล จันทะสนธ์
669
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยรัตร ภูติยา
670
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสม โสริโย
671
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารี ผุดผา
672
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
673
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์
674
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า ผุดผา
675
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชีพ ตรีประเคน
676
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ
677
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย มีศรี
678
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัตพล สิงหชาติ
679
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
680
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์
681
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัฒนา สังข์โกมล
682
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ สันดอน
683
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว
684
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนา รุ้งแก้ว
685
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย สมศรี
686
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ทรงศรี
687
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิศัดิ์ ธรรมพร
688
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ
689
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา พุฒพวง
690
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย ทวีทรัพย์
691
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎากร รัตนพันธ์
692
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล จันทร์เทศ
693
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพพร พรหมศรี
694
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสง่า อาจอินทร์
695
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ศิริชนะ
696
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิม มงคลแก่นทราย
697
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี พรมดวงศรี
698
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
699
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร ทองสวัสดิ์
700
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัชฉา ทุมมา
701
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต ศิริชนะ
702
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนีระภา วิริยะบัณฑิต
703
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย ดวงมาลา
704
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตการุณ แก้วคำสอน
705
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ คำชัย
706
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันจิรา ศรีจันทร์
707
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ
708
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040014
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.คมกฤษณ์ วรงค์
709
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวัฒน์ แก้วอุดม
710
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำปัน จำปาเรือง
711
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล สืบวงศ์
712
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมล มูลสาร
713
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนโชติ ขุนโทนิล
714
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ คำชัย
715
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังคม อินทร์ขาว
716
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา คำดี
717
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาริศ ขำศรีบุศ
718
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุจิตรา จูมสีมา
719
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
720
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิธิศ ธรรมนิยม
721
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ สารเฉวตร์
722
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย
723
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสมียน ละเลิศ
724
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี เกษมสุข
725
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน
726
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประมาณ ประสานพันธ์
727
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา เพิ่มวิไล
728
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย พงษ์สิน
729
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัวพัน ขันตี
730
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ สามสี
731
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญ สมสะอาด
732
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง
733
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย วรรณทวี
734
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรพรรณ บุตตะวงศ์
735
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ ประสาร
736
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพัฒน์ รักพรหม
737
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ภูสิงห์
738
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา เพิ่มวิไล
739
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย ตุลยเสวี
740
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนติวัฒน์ บำรุง
741
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตรา กุมพันธ์
742
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจินดา ศรีรวัฒน์
743
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ การะเกษ
744
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
745
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
746
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร วงษ์ราช
747
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเรียน สนทะยา
748
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง
749
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรักษ์ พรมมาสุข
750
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
751
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย บุญพร้อม
752
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
753
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง
754
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวก วิริยะบัณฑิต
755
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมัย ทองมาก
756
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ กันหาบุตร
757
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย กิ่งมะณี
758
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
759
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา หลักเพชร
760
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชาติ แสงกล้า
761
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธินันท์ วรรณจู
762
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพลักษ์ ธานี
763
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์
764
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพล สำลี
765
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารินทร์ บุญเชิญ
766
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมยศ ภูสิงห์
767
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง
768
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโผน ธรรมทวี
769
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ
770
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศรี พันธ์ยงค์
771
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย อดทน
772
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ รักษาวงษ์
773
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายองอาจ สีพล
774
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช บุราชรินทร์
775
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสถียร จำเริญ
776
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนที สุขพอดี
777
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล แพงยา
778
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
779
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมี จันทวี
780
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี ฝอยทอง
781
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนำพล กิ่งมะณี
782
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี
783
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ
784
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรลอน โชติรัตน์
785
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ฝอยทอง
786
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร ประสาร