ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. แพร่ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
1
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
54012007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
2
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
54012009
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม
3
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิจผจญ แมตเมือง
4
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศชาย รัตนะ
5
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม
6
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวาสนา สำเนียง
7
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์
8
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
9
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง
10
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
11
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
12
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยน สายสนองยศ
13
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์
14
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชานันท์ มณเฑียร
15
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
16
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมศักดิ์ เจริญคำ
17
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์
18
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
54022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
19
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
20
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
21
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง
22
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ มุ้งทอง
23
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์
24
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010006
ประถมศึกษา
-
25
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010008
ประถมศึกษา
-
26
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
27
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ พรมรังกา
28
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010011
ประถมศึกษา
-
29
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010013
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก ฉันทา
30
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน
31
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010016
ประถมศึกษา
-
32
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิด คำปลิว
33
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงศ์ ซื่อตรง
34
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010020
ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
35
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหอมแต่ง อ่องลออ
36
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ สามารถ
37
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร บุบผามาลา
38
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
39
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ หมดห่วง
40
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
41
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี มะทะ
42
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
43
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณยุทธ์ วงศ์พยา
44
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ นาเทพ
45
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
46
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
47
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
48
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
49
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ จงรักษ์
50
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมตตา คำหงษา
51
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
52
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
53
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีพจน์ เชียงวงค์
54
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า หมอนเขื่อน
55
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
56
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
57
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
58
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010052
ประถมศึกษา
-
59
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมพล ภิมาลย์
60
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสานิตย์ สุขโข
61
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
62
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ พันธ์กสิกรรม
63
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
64
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
65
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
66
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน ท้าวน้อย
67
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010061
ประถมศึกษา
นายปริญญา ลุนภูงา
68
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010062
ประถมศึกษา
-
69
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
70
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ ท้าวพันวงศ์
71
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
72
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
73
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทูรย์ สินธุวงศ์
74
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
75
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
76
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ทีฆาวงค์
77
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
78
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญมา ศรีระวัตร
79
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
80
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010078
ประถมศึกษา
-
81
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงวน จันทอน
82
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
83
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล พรมปาน
84
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ไชยเกิด
85
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
86
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
87
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
88
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
89
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย วังคะออม
90
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
91
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ แบ่งทิศ
92
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
93
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
94
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
95
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010097
ประถมศึกษา
นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์
96
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010098
ประถมศึกษา
-
97
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
98
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย คำปวง
99
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
100
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
101
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ เรืองรองสมบัติ
102
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิสากร ศรียงค์
103
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ
104
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิภัทร ธิฟู
105
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
106
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
107
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรหาร อนันชัย
108
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ ทองภักดี
109
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บุญซ้อน
110
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู
111
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย รักพงษ์
112
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์
113
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชญุตม์ คงทอง
114
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ บุญทน
115
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
116
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย
117
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
118
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวัฒน์ ดีพอ
119
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
120
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเทียนทอง สายใจ
121
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทีปกร อะทะเสน
122
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพทูรย์ เกิดกุล
123
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
124
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล แก้วติน
125
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต พิพิธจันทร์
126
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
127
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม
128
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ คำลือ
129
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ พุทธจร
130
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
131
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญถนอม ตันจันตา
132
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชำนาญ สีสม
133
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ แสนมูล
134
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิเรก จันทร์เพ็ญ
135
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประมวล เตชวงศ์
136
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
137
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ พรหมไพร
138
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
139
5401
สพป.แพร่ เขต 1
54010152
ประถมศึกษา
นายธนพงค์ ลอยลม
140
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
141
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
142
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบกุล พรหมทอง
143
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมุกดา สะเอียบคง
144
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลัฎฐ์ สุดเสน่ห์
145
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว
146
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
147
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติชาย ชาติพินิจ
148
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์
149
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
150
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ศิปภา ปุญชุพิศาล
151
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
152
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัน ปิลาผล
153
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
154
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
155
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัติ อุ่นอารมณ์
156
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล
157
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรช วิริยะเมธี
158
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร พุ่มพวง
159
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
160
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม
161
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
162
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า พุ่มพวง
163
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี เหลาธรรม
164
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
165
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
166
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
167
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
168
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
169
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชาชาญ อินทรชิต
170
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม
171
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
172
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
173
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล
174
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวลักษณ์ อุปนันชัยชนะ
175
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ สุปินนะ
176
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
177
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
178
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
179
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว
180
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ ถือแก้ว
181
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสนีย์ คำหงษา
182
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรฤกษ์ กิ่งแก้ว
183
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
184
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
185
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประดิษฐ์ คำมี
186
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาภรณ์ วังคะออม
187
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาวรรณ ดังก้อง
188
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ พุ่มพวง
189
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนัน เหล่ากอ
190
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
191
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน
192
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
193
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ทองอินทร์
194
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ ชมสวน
195
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ อิ่นคำ
196
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
197
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020070
ประถมศึกษา
-
198
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020071
ประถมศึกษา
นายไตรยศ เสรีรักษ์
199
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนอง วงศ์ขันแก้ว
200
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ กาศวิลาศ
201
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลินี ดอกแก้ว
202
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประธาน ตาวิยะ
203
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัชรี กาศสนุก
204
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง
205
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธีรณันต์ สารจินดาพงศ์
206
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงฤทธิ์ สนิทชน
207
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพินิจ แก่นจันทร์
208
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยพล นักระนาด
209
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะกร ทุมวงษ์
210
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย พื้นดี
211
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล สุวรรณเกษม
212
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัย อินโองการ
213
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020088
ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ กาศทิพย์
214
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงพร วงศ์ดาว
215
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์
216
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพิน บุญเป็ง
217
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020092
ประถมศึกษา
-
218
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน
219
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลีภรณ์ กันฉิ่ง
220
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
221
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล
222
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
223
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ กาวีวน
224
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จันทร์ศรี
225
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงเดือน คำมา
226
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำไพ จันทร์สุวิมล
227
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนพร ชาติสิงห์ทอง
228
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา แก้วปาเฟือย
229
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพรรณ จันทร์เดช
230
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพย์เนตร
231
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
232
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมฉาย กาศโอสถ
233
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ คำยวง
234
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
235
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
236
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล เวียงชัย
237
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักราวุท ไผทวรรณกุล
238
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
239
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย เบ้าทอง
240
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
241
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร ทากัณทวงค์
242
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020120
ประถมศึกษา
-
243
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
244
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
245
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
246
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ไชยเขียว
247
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
248
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
249
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
250
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
251
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
252
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร แมตสิบสอง
253
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
254
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
255
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
256
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
257
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
258
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
259
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ใจหาญ
260
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ วรายุ
261
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020141
ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ แสนอินทร์
262
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล
263
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
264
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
265
5402
สพป.แพร่ เขต 2
54020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน