ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. พิษณุโลก (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
1
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
65032009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ โพธิ์ใจ
2
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
3
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพยัพ อนันนิล
4
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเฉลียว คำดี
5
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
6
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
7
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุปผา ทองน้อย
8
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ
9
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัยลักษณ์ รักษา
10
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
11
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา สินมา
12
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนู เมฆี
13
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์
14
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65012013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเมธี ศรีรันต์
15
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา
16
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
17
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.อมร อ่อนสี
18
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิไล อ่อนตานา
19
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนคเรศ นิลวงศ์
20
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจิราวรรณ สุรเสียง
21
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022007
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ
22
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022008
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์
23
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022009
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง
24
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเสกสันต์ ทองม่วง
25
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันชัย อยู่ตรง
26
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
27
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65022013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก
28
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032001
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ่าสิบเอกประมวล วันมี
29
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032002
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม
30
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032003
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีระพนธ์ คำดี
31
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032004
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
32
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032005
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพิมพ์นารา นุปิง
33
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032006
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพิณ ราชเพียแก้ว
34
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032010
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางหัทยา นุกอง
35
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032011
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกร เลือกหา
36
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032012
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
37
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032013
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล
38
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032014
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิงห์เพชร สุทธิ
39
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032015
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
40
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
65032016
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ
41
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุณี ไวกสิกรณ์
42
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เจริญเวชรักษ์
43
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรันยา ชัยกิจ
44
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญชัย บัวทอง
45
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหชัยมงคล หายหัดถี
46
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐรินดา โตเขียว
47
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชาย ผิวเงิน
48
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด ศิริปโชติ
49
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ สุวรรณ
50
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวรรค์ พุ่มมาลา
51
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรือง คำดี
52
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล
53
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรยุทธ พิทักษ์พูลศิลป์
54
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์
55
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพทิพย์ โกทัน
56
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010022
ประถมศึกษา
นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม
57
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์
58
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ปัญญาบุญ
59
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล มนตรีวิวัฒน์
60
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ กุลคง
61
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ประดิษฐ์
62
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ เขียวแต้ม
63
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ พุ่มไม้
64
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิตย์ มณีพันธุ์
65
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไทยกรรณ์
66
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ จริยาธรรมกร
67
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
68
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุปรียา โปร่งนุข
69
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ สร้อยมี
70
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม
71
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว
72
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศเรศ วัฒนรุ่ง
73
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรัณย์ ชูเวช
74
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ เพ็ชรนิล
75
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพินดา ตรีสงค์
76
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรพิรุณ คุณประทุม
77
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิติยา ทองแกมนาค
78
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
79
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์
80
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชฎารัตน์ โมสกุล
81
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิญาธร นิธิภัทรโรจ
82
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรอบ สุคำหล้า
83
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐรินดา โตเขียว
84
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร มะลิพรม
85
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแจ่มจิต สุระจิตร์
86
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
87
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ยุรมาส
88
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
89
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจบ บุญสืบ
90
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศกร บุญคง
91
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ วงส์วันนา
92
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนม แสงเดือน
93
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ พาคำ
94
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์จิตร เฟื่องจร
95
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
96
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศาวรรณ ปิ่นทอง
97
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ข่มอาวุธ
98
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เฉลียง เม่งมั่งมี
99
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธกร วัฒนาจรัสแสง
100
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิติยา ทองแกมนาก
101
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ มีพยุง
102
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพเยาว์ ลีลา
103
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา ลุนภูงา
104
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ภู่เทศ
105
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ธเนตร ทองสนิท
106
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
107
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
108
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
109
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ คำบุญมา
110
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ อนันต์ภัทรากุล
111
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวากร แก้วมี
112
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บุปผา ทองน้อย
113
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ กองเสียงสังข์
114
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์
115
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ
116
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสวิตต์ โสตถิถาวร
117
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิริยาพร วัชรวดี
118
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรษา บงเจริญ
119
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร เนียมใย
120
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภมาศ ช่างมี
121
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤษภา แก้วภู่
122
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิกุลทอง อ้นชาวนา
123
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ สายทอง
124
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล เอี่ยมสะอาด
125
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยนต์ เงินเมือง
126
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี ตันติอำนวย
127
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์
128
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ หนันตา
129
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมาก
130
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงศ์ บัวอิ่มพันธ์
131
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรินทร์ สิงหะ
132
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนพัฒน์ เห็มทอง
133
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวินทร์ บัวแย้ม
134
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน โพธิ์เงิน
135
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ จาดเปรม
136
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชเนศ เหมกมลพันธ์
137
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองแดง มาดิษฐ์
138
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาณิช คล้ายผา
139
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม โดยด่วน
140
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชสรา ดะรงค์
141
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศินา กันทะวงค์
142
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา ล้อมรื่น
143
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริวัฒน์ เนียมสวรรค์
144
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล บุญใจ
145
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทมณฑน สีเดือน
146
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ ทองยิ่ง
147
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกชกร ลาวัลย์
148
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมธ สมบูรณ์
149
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง
150
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา สภาภักตร์
151
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดือน คำสีสังข์
152
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ สมาธิมงคล
153
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกพันธ์ศักดิ์ สุขทั่ง
154
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
65010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา สมบูรณ์
155
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
156
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ
157
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020003
ประถมศึกษา
นายสุนทร กลิ่นน้อย
158
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเนตร ใจเร็ว
159
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ รัตนประภา
160
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเทิง ทานะขันธ์
161
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชร พวงรุ้ง
162
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง
163
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ดีใจงาม
164
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ พิกุลเงิน
165
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
166
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโชติกา นิลมะณี
167
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม มหามาตย์
168
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
169
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
170
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ
171
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชู แก้วลบ
172
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์
173
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ มากเมือง
174
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนตร ใจเร็ว
175
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
176
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาดา โพธิ์ดง
177
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ แสงโรจน์
178
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ป้อมกระสันต์
179
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย อภิชาติธำรง
180
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์
181
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิฒิ ช่อลำดวน
182
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
183
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวุฒิ ช่อลำดวน
184
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพชร สินพูล
185
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ พูลแสง
186
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญชัย แสงสุข
187
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
188
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฆิณวุธ สิทธิยศ
189
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกอนุสรณ์ ประสารภักดิ์
190
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนธี ฉิมฉวี
191
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษ กราบกราน
192
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิรัตน์ เลิศแตง
193
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
194
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรณพงศ์ ใยดี
195
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด
196
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
197
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่น คำหมู่
198
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีระ เฉลิมสถาน
199
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ มาลี
200
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปนัดดา ทับทิมทอง
201
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
202
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
203
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี จันประตูมอญ
204
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
205
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ ชูรา
206
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเรก น้อยพานิช
207
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาริน สงศิลาวัต
208
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย โตใหญ่
209
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวษณอนงค์ ชูรา
210
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ พูลนุช
211
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณา ศรีเนตร
212
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภณัฐ จันประตูมอญ
213
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร อัตตโน
214
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
215
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหวัง บุญผ่อง
216
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
217
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรพต ใจกล้า
218
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชฑรัช วงษ์ยอด
219
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย อินทโชติ
220
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์เดช โพธิเกิด
221
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
222
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมถวิล คำหมู่
223
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐกิตติ์ ชาวนา
224
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสวง นันตะนะ
225
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา แสงจันทร์
226
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววนิดา นาคอ่อง
227
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
228
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพันธ์ พลายสังข์
229
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
230
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย สุขชัย
231
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัช พานซ้าย
232
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผจงเกียรติ จีนสลุต
233
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรียาวดี บัวแก้ว
234
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่
235
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ชัยชราแสง
236
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิรัตน์ เลิศแตง
237
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
238
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิสิทธิ์ กันมา
239
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ มีผึ้ง
240
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ
241
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร
242
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร วัฒนพรเดชา
243
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดรุณ มินาคูณ
244
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธันวารี บัวทอง
245
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายรุ้ง คำพุฒ
246
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนนท์ อินปัญญา
247
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร นาคผู้
248
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพร วรศรีหิรัญ
249
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ สุขขำ
250
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัตน์ เกตุจันทร์
251
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป จันทร์รักษ์
252
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ
253
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลือชัย สิริศิโรรัตน์
254
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทัศนีย์ สมจิต
255
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แก้วแสง
256
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
257
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิ เชยล้อมขำ
258
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น
259
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์
260
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม
261
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด หาแก้ว
262
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติชัย เด่นประเสริฐ
263
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิญญู ดวงมณี
264
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรสิทธิ์ วิเศษ
265
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร
266
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา
267
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม
268
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรกิต ศรีคำ
269
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
270
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ
271
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพิน สุ่มประดิษฐ์
272
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช วงศ์ใหญ่
273
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ลาไม้
274
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรพงษ์ แสงสุข
275
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์ คำแหง
276
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร
277
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
278
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัฏชนก แสงสุข
279
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาลี่ ศรีชู
280
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ กมลรัตน์
281
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
65020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไตรภพ สุเมรุไหว
282
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเทน นะมิตร
283
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยพงษ์ เมืองสนธิ์
284
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติพันธุ์ จันแปงเงิน
285
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรธัช ทุ้ยแป
286
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีป เคลือบพ่วง
287
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรติยา มาฉิม
288
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
289
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกร สุทธิ
290
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร จันดาหาร
291
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนันชัย อินทนาชัย
292
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธีรนุช สุเทียนทอง
293
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภาพร ชัยสมบัติ
294
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวานิส แจ่มโถง
295
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนา ยาสุด
296
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสุภัค จันทร์บรรจง
297
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพล กันศิริ
298
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนลินี กามะ
299
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนัยนป์พร ปิ่นทอง
300
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
301
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพงษ์ คงหนองลาน
302
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวาล ยะทา
303
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
304
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภัย สุทธิ
305
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล บุญเกิด
306
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียาภา จันเครือดี
307
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมศักดิ์ รินทะ
308
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรบูรณ์ บุญอาจ
309
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต ทองศรี
310
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
311
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัทรภร เย็นขัน
312
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ มาดิษฐ์
313
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธราพงศ์ สุเทียนทอง
314
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุจิน ธนะสัมบัน
315
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรยา มิ่งแก้ว
316
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกานต์รวี ศรีทอง
317
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถิตย์ พัวพัน
318
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
319
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางราตรี เงื่องจันทอง
320
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่
321
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
322
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปทุมพร รอดกระต่าย
323
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตำรวจโทหัทพงษ์ บุญมีจิว
324
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
325
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง ตุ่นเงิน
326
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร ซุนพุ่ม
327
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำเนิน ทาบาง
328
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิพย์ สุราษฎร์มณี
329
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวัฒน์ สายยืด
330
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิทธิพล สุขรัง
331
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกระจ่าง ศรีทอง
332
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรวัฒน์ พร้าโต
333
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์
334
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎากร มากรื่น
335
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพดล แสนขวา
336
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล แสนขวา
337
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรีฑา วิชัยดิษฐ์
338
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ย
339
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูลิขิต ประทีปคีรี
340
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง
341
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณ
342
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิศักดิ์ แตงอ่ำ
343
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนวภัทร แสงปัญญา
344
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัตน์ จันทะคุณ
345
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชัย ทองปลิว
346
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงลักษณ์ จีนภักดี
347
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุริยัน ชัยพันธุ์
348
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์
349
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมาศ ขัยเกษตร
350
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิราช น้อยศิริ
351
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ ภู่ทับทิม
352
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ แก้วแจ่ม
353
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมริด จำนงค์ศรี
354
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอริษา คำวันดี
355
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ สมพิพงษ์
356
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุล โตเขียว
357
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
358
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุพงศ์ สายอรุณ
359
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพชรกมล คำไวย์
360
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม สารมโน
361
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี แสนฤทธิ์
362
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสวง เมฆแสงสี
363
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย บัวดี
364
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุล บุญไทย
365
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล สระทองตัน
366
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
367
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย สัจจา
368
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจำปี เครื่องเนียม
369
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยวน กองจิว
370
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดุุง เที่ยงน้อย
371
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
372
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรินทร์ ด้วงแดง
373
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม
374
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพลับพลึง เสามั่น
375
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์
376
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย แจ้งโม้
377
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเวียงฟ้า ไกรกิจราษฎร์
378
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
379
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา แย้มเสมอ
380
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ
381
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรพิน ภารังกูล
382
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริกาญจน์ ใสยอดชัยกุล
383
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ สุพัฒน์
384
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญทิ น่วมบาง
385
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
386
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมาทร ยอดเกตุ
387
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
388
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
389
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญยุทธ ด่านสัมฤทธิ์
390
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอภิชญา ยอดทองดี
391
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์
392
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกนกกาญจน์ อุปราช
393
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัญญา ทองหล้า
394
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุณฑลี ชัยนนถี
395
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ ตินะมาตร
396
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
397
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม น่วมบาง
398
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย แก่นจรรยา
399
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ดากล่อม
400
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ อยู่ยังเกตุ
401
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนะ โปร่งนุช
402
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
403
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนพจน์ หวงกำแหง
404
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุบล จำปาทอง
405
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
406
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเจตน์ ยอดเพชร
407
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรา ชาญฟั่น
408
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชราวรรณ เเย้มเสมอ
409
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกสมเจตน์ ยอดเพชร
410
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา โยธา
411
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิบเอกชัยชาญ น้อยนัน
412
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่ง จันทร์ทอง
413
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสุข ต๊อดแก้ว
414
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ ศรีกล่ำ
415
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี แย้มดี
416
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ อินทสิทธิ์
417
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสาย
418
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
419
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานัส ผิวพรรณ์
420
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
421
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลียง เม่งมั่งมี
422
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนุชนาถ ชัยพันธุ์
423
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ คำอินทร์
424
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา คอนสาร
425
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงศักดิ์ จันทร์ส่ง
426
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030153
ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกนินนาท ชำนาญยา
427
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030154
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายนรินทร์ ชูโตศรี
428
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
429
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
430
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์
431
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด สาลี
432
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนุยา บุญส่งแท้
433
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย
434
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนัน แก้วมาก
435
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตติยา คงรอด
436
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงไทย บุตรที
437
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลายงาม บุญญะ
438
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์
439
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์
440
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัณณพร เดชขจร
441
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ
442
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทูลใจ ศรีพรหม
443
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย แดงโสภณ
444
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิจ พานทอง
445
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
65030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพชรกมล คำไวย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน