สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
0
2 พุทธจักรวิทยา
0
3 พระโขนงพิทยาลัย
0
4 วชิรธรรมสาธิต
0
5 นนทรีวิทยา
0
6 เจ้าพระยาวิทยาคม
0
7 สุรศักดิ์มนตรี
0
8 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
0
9 วัดสุทธิวราราม
0
10 ยานนาเวศวิทยาคม
0
11 สตรีศรีสุริโยทัย
0
12 ปทุมคงคา
0
13 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
0
14 มัธยมวัดธาตุทอง
0
15 สิริรัตนาธร
0
16 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
0
17 บางกะปิ
0
18 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
0
19 มัธยมวัดหนองจอก
0
20 เทพลีลา
0
21 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
0
22 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
0
23 มัธยมวัดบึงทองหลาง
0
24 พรตพิทยพยัต
0
25 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
0
26 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
0
27 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
0
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
0
29 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
0
30 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
0
31 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
0
32 หอวัง
0
33 สารวิทยา
0
34 ราชดำริ
0
35 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
0
36 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
0
37 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
0
38 ดอนเมืองจาตุรจินดา
0
39 ลาดปลาเค้าพิทยาคม
0
40 สตรีวิทยา ๒
0
41 ราชวินิตบางเขน
0
42 ฤทธิยะวรรณาลัย
0
43 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
0
44 ศรีพฤฒา
0
45 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0
46 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0
47 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
0
48 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
0
49 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
0
50 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 52 แห่ง
 
1 2 Next