สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 สุราษฎร์ธานี
7
2 สุราษฎร์พิทยา
0
3 เมืองสุราษฎร์ธานี
0
4 สุราษฎร์พิทยา๒
0
5 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
0
6 สุราษฎร์ธานี ๒
0
7 กาญจนดิษฐ์
0
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
8
9 ท่าอุแทพิทยา
0
10 ท่าเฟืองวิทยา
0
11 ปากแพรกวิทยาคม
0
12 เกาะสมุย
0
13 ทีปราษฎร์พิทยา
0
14 เกาะพะงันศึกษา
0
15 ท่าฉางวิทยาคาร
0
16 ไชยาวิทยา
0
17 ท่าชนะ
0
18 คีรีรัฐวิทยาคม
0
19 บ้านตาขุนวิทยา
0
20 รัชชประภาวิทยาคม
0
21 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
22 เขาพนมแบกศึกษา
0
23 มัธยมบ้านทำเนียบ
7
24 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
8
25 พนมศึกษา
1
26 พุนพินพิทยาคม
0
27 น้ำรอบวิทยา
0
28 ท่าสะท้อนวิทยา
0
29 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
0
30 ตะกุกใต้ศึกษา
0
31 มัธยมวิภาวดี
0
32 บ้านเสด็จพิทยาคม
0
33 บ้านนาสาร
0
34 บ้านนาวิทยาคม
0
35 เคียนซาพิทยาคม
0
36 เวียงสระ
0
37 พระแสงวิทยา
0
38 พรุพีพิทยาคม
0
39 พ่วงพรมครวิทยา
7
40 คลองฉนวนวิทยา
0
41 บางสวรรค์วิทยาคม
2
42 ควนสุบรรณวิทยา
0
43 ท่าชีวิทยาคม
0
44 ชัยบุรีพิทยา
0
45 ศรียาภัย
0
46 สอาดเผดิมวิทยา
0
47 ปากน้ำชุมพรวิทยา
0
48 ทุ่งคาพิทยาคาร
0
49 ศรียาภัย๒
0
50 ท่าแซะรัชดาภิเษก
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 66 แห่ง
 
1 2 Next