สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ลันตาราชประชาอุทิศ
0
2 คลองยางประชานุสรณ์
7
3 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
1
4 คลองพนสฤษดิ์พิทยา
8
5 พนมเบญจา
0
6 อ่าวลึกประชาสรรค์
0
7 อำมาตย์พานิชนุกูล
0
8 เมืองกระบี่
8
9 สินปุนคุณวิชญ์
0
10 คลองหินพิทยาคม
0
11 หนองทะเลวิทยา
0
12 เขาดินประชานุกูล
1
13 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
0
14 ปลายพระยาวิทยาคม
0
15 ลำทับประชานุเคราะห์
0
16 เหนือคลองประชาบำรุง
0
17 วิเชียรมาตุ
0
18 สภาราชินี จังหวัดตรัง
1
19 น้ำผุด
0
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
0
21 สภาราชินี 2
0
22 วิเชียรมาตุ 3
0
23 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
0
24 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
0
25 วิเชียรมาตุ 2
0
26 ตรังรังสฤษฎ์
0
27 ปะเหลียนผดุงศิษย์
0
28 คันธพิทยาคาร
0
29 ทุ่งยาวผดุงศิษย์
0
30 สวัสดิ์รัตนาภิมุข
0
31 นาโยงวิทยาคม
0
32 หาดสำราญวิทยาคม
0
33 กันตังพิทยากร
0
34 กันตังรัษฎาศึกษา
8
35 สิเกาประชาผดุงวิทย์
0
36 ห้วยยอด
0
37 สามัคคีศึกษา
8
38 ห้วยนางราษฎร์บำรุง
0
39 ลำภูราเรืองวิทย์
0
40 ในเตาพิทยาคม
0
41 บางดีวิทยาคม
0
42 วังวิเศษ
0
43 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
0
44 รัษฎา
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 44 แห่ง
 
1