สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 หนองบัวพิทยาคาร
1
2 บ้านขามพิทยาคม
7
3 หนองสวรรค์วิทยาคาร
8
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
7
5 โนนสังวิทยาคาร
0
6 โนนเมืองวิทยาคาร
7
7 กุดดู่พิทยาคม
7
8 หนองเรือพิทยาคม
7
9 ยางหล่อวิทยาคาร
0
10 กุงแก้ววิทยาคาร
8
11 นากอกวิทยาคาร
0
12 กุดสะเทียนวิทยาคาร
7
13 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
7
14 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
7
15 นาวังศึกษาวิช
7
16 คำแสนวิทยาสรรค์
8
17 ดงมะไฟวิทยาคม
7
18 นาแกวิทยา
0
19 กุดดินจี่พิทยาคม
7
20 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
0
21 ภูซางใหญ่วิทยาคม
0
22 เลยพิทยาคม
0
23 เลยอนุกูลวิทยา
2
24 นาอ้อวิทยา
7
25 น้ำสวยพิทยาสรรพ์
7
26 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
0
27 เชียงคาน
7
28 เขาแก้ววิทยาสรรพ์
7
29 ธาตุพิทยาคม
7
30 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
0
31 ปากชมวิทยา
0
32 เชียงกลมวิทยา
7
33 คอนสาวิทยา
7
34 วังโพนงามวิทยา
7
35 พระแก้วอาสาวิทยา
0
36 ศรีสองรักษ์วิทยา
1
37 นาแห้ววิทยา
7
38 ภูเรือวิทยา
7
39 ท่าลี่วิทยา
7
40 ศรีสงครามวิทยา
7
41 ภูกระดึงวิทยาคม
7
42 ภูหลวงวิทยา
7
43 สันติวิทยาสรรพ์
7
44 เอราวัณวิทยาคม
7
45 ผาอินทร์แปลงวิทยา
8
46 วังทรายขาววิทยา
7
47 ผาสามยอดวิทยาคม
6
48 เขาหลวงวิทยา
7
49 เซไลวิทยาคม
8
50 ผาน้อยวิทยาคม
3

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 52 แห่ง
 
1 2 Next