สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 หนองสอพิทยาคม
0
2 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
0
3 กมลาไสย
0
4 อนุกูลนารี
0
5 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
0
6 ดอนไทรงามพิทยาคม
0
7 เมืองกาฬสินธุ์
0
8 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
0
9 โคกศรีเมือง
0
10 ธัญญาพัฒนวิทย์
0
11 แก่งนาจารย์พิทยาคม
0
12 เมืองเหนือวิทยาคม
0
13 ร่องคำ
0
14 สหัสขันธ์ศึกษา
0
15 นามะเขือพัฒนศึกษา
0
16 โนนศิลาพิทยาคม
0
17 สามชัย
0
18 ดอนจานวิทยาคม
0
19 จำปาหลวงวิทยาคม
0
20 ยางตลาดวิทยาคาร
0
21 โนนสูงพิทยาคม
0
22 หัวหินวัฒนาลัย
8
23 เขาพระนอนวิทยาคม
0
24 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
1
25 วังมนวิทยาคาร
0
26 คำเจริญวิทยาคม
0
27 ห้วยเม็กวิทยาคม
0
28 ท่าคันโทวิทยาคาร
0
29 ดงกลางพัฒนศึกษา
0
30 หนองกุงศรีวิทยาคาร
0
31 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
6
32 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
0
33 ฆ้องชัยวิทยาคม
0
34 เหล่ากลางวิทยาคม
0
35 ไตรรัตนวิทยาคม
8
36 เขาวงพิทยาคาร
0
37 นามนพิทยาคม
1
38 กุฉินารายณ์
0
39 พุทโธภาวนาประชาสรรค์
9
40 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
8
41 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
0
42 สามขาสว่างวิทย์
8
43 โนนคำวิทยา
0
44 นาไคร้พิทยาสรรพ์
8
45 คำม่วง
1
46 สมเด็จพิทยาคม
0
47 มหาไชยพิทยาคม
0
48 แก้วเสด็จพิทยาคม
0
49 ประชารัฐพัฒนศึกษา
0
50 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 55 แห่ง
 
1 2 Next