สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ขอนแก่นวิทยายน
0
2 กัลยาณวัตร
0
3 แก่นนครวิทยาลัย
0
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
0
5 สาวะถีพิทยาสรรพ์
0
6 โคกสีพิทยาสรรพ์
0
7 นครขอนแก่น
0
8 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
0
9 ขอนแก่นวิทยาลัย
0
10 สีหราชเดโชชัย
0
11 ขอนแก่นพัฒนศึกษา
0
12 ขอนแก่นวิทยายน 2
0
13 ขอนแก่นวิทยายน 3
0
14 แก่นนครวิทยาลัย 2
0
15 ขามแก่นนคร
1
16 ฝางวิทยายน
0
17 ป่าหวายวิทยายน
0
18 ประชารัฐวิทยาเสริม
0
19 บ้านไผ่
0
20 บ้านลานวิทยาคม
0
21 บ้านไผ่ศึกษา
0
22 บ้านไผ่พิทยาคม
0
23 เปือยน้อยศึกษา
0
24 กู่ทองพิทยาลัย
0
25 มัญจาศึกษา
0
26 คำแคนวิทยาคม
0
27 โคกนางามพิทยาสรรพ์
0
28 มัธยมโพนเพ็ก
0
29 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
0
30 ท่าศาลาประชานุสรณ์
0
31 ชนบทศึกษา
0
32 ประชารัฐพัฒนาการ
0
33 โคกโพธิ์ไชยศึกษา
1
34 บ้านแฮดศึกษา
0
35 หนองขามพิทยาคม
7
36 พล
0
37 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
0
38 โนนข่าวิทยา
0
39 พลพัฒนศึกษา
0
40 แวงใหญ่วิทยาคม
0
41 โนนสะอาดวิทยาคาร
0
42 แวงน้อยศึกษา
7
43 ท่านางแนววิทยายน
0
44 ก้านเหลืองวิทยาคม
0
45 หนองสองห้องวิทยา
0
46 ไตรคามวิทยา
0
47 เบญจมิตรวิทยา
0
48 ศรีหนองกาววิทยา
0
49 โนนศิลาวิทยาคม
0
50 สันติพัฒนกิจวิทยา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 84 แห่ง
 
1 2 Next