สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เบ็ญจะมะมหาราช
0
2 เขื่องในพิทยาคาร
0
3 นารีนุกูล
0
4 สหธาตุศึกษา
0
5 ปทุมพิทยาคม
1
6 ชีทวนวิทยาสามัคคี
0
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
0
8 บ้านไทยวิทยาคม
0
9 หนองบ่อสามัคคีวิทยา
8
10 เสียมทองพิทยาคม
0
11 หนองขอนวิทยา
7
12 เก่าขามวิทยา
0
13 นารีนุกูล 2
7
14 อุบลราชธานีศรีวนาลัย
0
15 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
0
16 ศรีน้ำคำศึกษา
0
17 ไผ่ใหญ่ศึกษา
0
18 ดงยางวิทยาคม
0
19 ดอนมดแดงวิทยาคม
0
20 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
0
21 มัธยมตระการพืชผล
0
22 เขมราฐพิทยาคม
0
23 สะพือวิทยาคาร
0
24 โนนสวางประชาสรรค์
8
25 โนนกุงวิทยาคม
0
26 ขุมคำวิทยาคาร
0
27 เกษมสีมาวิทยาคาร
0
28 กุดข้าวปุ้นวิทยา
0
29 โพธิ์ไทรพิทยาคาร
0
30 พังเคนพิทยา
0
31 พะลานวิทยาคม
0
32 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
33 ศรีเมืองวิทยาคาร
0
34 โขงเจียมวิทยาคม
0
35 เอือดใหญ่พิทยา
0
36 อ่างศิลา
0
37 ตาลสุมพัฒนา
0
38 เชียงแก้วพิทยาคม
0
39 สิรินธรวิทยานุสรณ์
0
40 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
0
41 สำโรงวิทยาคาร
0
42 สว่างวีระวงศ์
0
43 ลือคำหาญวารินชำราบ
0
44 ห้วยขะยุงวิทยา
0
45 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
0
46 วารินชำราบ
0
47 วิจิตราพิทยา
0
48 เดชอุดม
0
49 นาจะหลวย
0
50 นาส่วงวิทยา
7

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 81 แห่ง
 
1 2 Next