สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล
0
2 สตรีชัยภูมิ
0
3 เมืองพญาแลวิทยา
0
4 กุดตุ้มวิทยา
0
5 บ้านค่ายวิทยา
0
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
0
7 ภูพระวิทยาคม
0
8 ชีลองวิทยา
0
9 บ้านเขว้าวิทยายน
0
10 คอนสวรรค์
0
11 สามหมอวิทยา
0
12 โนนสะอาดวิทยา
0
13 ปู่ด้วงศึกษาลัย
0
14 หนองบัวแดงวิทยา
0
15 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
16 คูเมืองวิทยา
0
17 ภักดีชุมพลวิทยา
0
18 เจียงทองพิทยาคม
0
19 ภูเขียว
0
20 หนองคอนไทยวิทยาคม
0
21 พระธาตุหนองสามหมื่น
0
22 บ้านแท่นวิทยา
0
23 แก้งคร้อวิทยา
8
24 นาหนองทุ่มวิทยา
0
25 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
0
26 คอนสารวิทยาคม
0
27 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
0
28 จัตุรัสวิทยาคาร
0
29 หนองบัวบานวิทยา
7
30 ละหานเจริญวิทยา
0
31 บางอำพันธ์วิทยาคม
0
32 เพชรพิทยาสรรค์
0
33 เริงรมย์วิทยาคม
0
34 หนองบัวระเหววิทยาคาร
8
35 ห้วยแย้วิทยา
0
36 เทพสถิตวิทยา
0
37 นายางกลักพิทยาคม
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 37 แห่ง
 
1