สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ยุพราชวิทยาลัย
0
2 วัฒโนทัยพายัพ
0
3 หอพระ
0
4 กาวิละวิทยาลัย
8
5 ดอยสะเก็ดวิทยาคม
8
6 สันกำแพง
0
7 แม่ออนวิทยาลัย
0
8 แม่แตง
0
9 แม่หอพระวิทยาคม
8
10 สันป่ายางวิทยาคม
0
11 แม่ริมวิทยาคม
0
12 นวมินทราชูทิศ พายัพ
0
13 สะเมิงพิทยาคม
3
14 พร้าววิทยาคม
1
15 สันทรายวิทยาคม
0
16 เชียงดาววิทยาคม
0
17 อรุโณทัยวิทยาคม
0
18 ฝางชนูปถัมภ์
0
19 เวียงแหงวิทยาคม
0
20 ไชยปราการ
0
21 สันป่าตองวิทยาคม
0
22 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
0
23 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
0
24 สารภีพิทยาคม
0
25 บ้านกาดวิทยาคม
0
26 สองแคววิทยาคม
1
27 สันติสุข
0
28 จอมทอง
0
29 แม่แจ่ม
0
30 ฮอดพิทยาคม
0
31 ดอยเต่าวิทยาคม
8
32 อมก๋อยวิทยาคม
0
33 แม่ตื่นวิทยาคม
0
34 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
0
35 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
0
36 ขุนยวมวิทยา
0
37 ปายวิทยาคาร
0
38 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
0
39 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
0
40 สบเมยวิทยาคม
0
41 เฉลิมรัชวิทยาคม
0
42 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 42 แห่ง
 
1