สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ตากพิทยาคม
0
2 ผดุงปัญญา
0
3 วังหินกิตติวิทยาคม
0
4 ถนอมราษฏร์บำรุง
7
5 วังประจบวิทยาคม
0
6 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
0
7 ทุ่งฟ้าวิทยาคม
0
8 สามเงาวิทยาคม
7
9 ยกกระบัตรวิทยาคม
0
10 นาโบสถ์พิทยาคม
7
11 วังเจ้าวิทยาคม
0
12 แม่ระมาดวิทยาคม
0
13 แม่จะเราวิทยาคม
8
14 ท่าสองยางวิทยาคม
7
15 สรรพวิทยาคม
0
16 แม่ปะวิทยาคม
7
17 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
0
18 แม่กุวิทยาคม
9
19 พบพระวิทยาคม
0
20 อุ้มผางวิทยาคม
0
21 สุโขทัยวิทยาคม
0
22 บ้านด่านลานหอยวิทยา
0
23 คีรีมาศพิทยาคม
0
24 กงไกรลาศวิทยา
0
25 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
2
26 หนองตูมวิทยา
8
27 บ้านสวนวิทยาคม
0
28 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
8
29 ยางซ้ายพิทยาคม
1
30 ลิไทพิทยาคม
0
31 อุดมดรุณี
0
32 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
0
33 เมืองเชลียง
0
34 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
0
35 สวรรค์อนันต์วิทยา
7
36 หนองปลาหมอวิทยาคม
0
37 บ้านไร่พิทยาคม
0
38 วังทองวิทยา
0
39 หนองกลับวิทยาคม
8
40 บ้านแก่งวิทยา
0
41 เมืองด้งวิทยา
6
42 ขุนไกรพิทยาคม
0
43 สวรรค์อนันต์วิทยา 2
0
44 ท่าชัยวิทยา
7
45 ศรีนคร
7
46 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
0
47 ชัยมงคลพิทยา
7

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 47 แห่ง
 
1