สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 อุตรดิตถ์
0
2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
8
3 ตรอนตรีสินธุ์
0
4 อุตรดิตถ์ดรุณี
0
5 บ้านโคนพิทยา
0
6 ดาราพิทยาคม
0
7 ทุ่งกะโล่วิทยา
0
8 แสนตอวิทยา
0
9 น้ำริดวิทยา
0
10 พิชัย
0
11 ลับแลศรีวิทยา
0
12 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
0
13 ลับแลพิทยาคม
1
14 ทองแสนขันวิทยา
0
15 ฟากท่าวิทยา
0
16 ท่าปลาประชาอุทิศ
0
17 บ้านโคกวิทยาคม
0
18 น้ำปาดชนูปถัมภ์
0
19 พิษณุโลกพิทยาคม
8
20 เฉลิมขวัญสตรี
0
21 จ่านกร้อง
1
22 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
0
23 วังน้ำคู้ศึกษา
7
24 ท่าทองพิทยาคม
0
25 ดอนทองวิทยา
8
26 บ้านกร่างวิทยาคม
0
27 พุทธชินราชพิทยา
1
28 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
0
29 บางระกำวิทยศึกษา
0
30 ชุมแสงสงคราม
0
31 ประชาสงเคราะห์วิทยา
0
32 เนินกุ่มวิทยา
0
33 บางกระทุ่มพิทยาคม
0
34 วังทองพิทยาคม
8
35 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
0
36 หนองพระพิทยา
8
37 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
0
38 บ้านกลางพิทยาคม
0
39 เนินสะอาดวิทยาคม
0
40 น้ำรินพิทยาคม
0
41 วังพิกุลวิทยศึกษา
0
42 เนินมะปรางศึกษาวิทยา
8
43 วังโพรงพิทยาคม
0
44 ไทรย้อยพิทยาคม
0
45 นครไทย
0
46 นาบัววิทยา
0
47 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
48 นครบางยางพิทยาคม
0
49 บ่อโพธิ์วิทยา
0
50 ยางโกลนวิทยา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 57 แห่ง
 
1 2 Next