สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 สุเหร่าคลองใหม่
0
2 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
0
3 วัดมงคลโคธาวาส
0
4 วัดสร่างโศก
0
5 วัดสว่างอารมณ์
0
6 วัดสีล้ง
0
7 ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)
0
8 วัดปานประสิทธาราม
0
9 บ้านท้องคุ้ง
0
10 วัดนิยมยาตรา
0
11 ตลาดคลองสวน
0
12 คลองกระแชงเตย
0
13 คลองพระยานาคราช
0
14 วัดสุคันธาวาส
0
15 วัดคอลาด
0
16 คลองหลุมลึก
0
17 คลองสะบัดจาก
0
18 ปากคลองชวดใหญ่
0
19 วัดบางบ่อ
0
20 อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
0
21 คลองกันยา
0
22 วัดบางพลีน้อย
0
23 วัดเกาะแก้ว
0
24 วัดนาคราช
0
25 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
0
26 วัดโคธาราม
0
27 วัดลาดหวาย
0
28 วัดบางเพรียง
0
29 ตลาดบางพลีน้อย
0
30 คลองบ้านระกาศ
0
31 วัดบางนางเพ็ง
0
32 ชุมชนวัดบ้านระกาศ
0
33 ตลาดปากคลองเจ้า
0
34 วัดกาหลง
0
35 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
0
36 คลองปลัดเปรียง
8
37 วัดสลุด
8
38 วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )
0
39 วัดบางโฉลงนอก
0
40 วัดบางโฉลงใน
0
41 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
0
42 คลองบางน้ำจืด
0
43 วัดราษฎร์บูรณะ
0
44 คลองบางกะอี่
0
45 คลองบางกะสี
0
46 สุเหร่าบางปลา
0
47 สุเหร่าบางกะสี
0
48 วัดราษฎร์นิยมธรรม
0
49 คลองบางแก้ว
0
50 คลองบางกระบือ
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 71 แห่ง
 
1 2 Next