สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
8
2 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
8
3 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
0
4 อนุบาลบางใหญ่
0
5 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
0
6 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
0
7 วัดเอนกดิษฐาราม
0
8 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
0
9 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
0
10 วัดอินทร์
8
11 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
0
12 คล้ายสอนศึกษา
0
13 ชุมชนไมตรีอุทิศ
0
14 ประชารัฐบำรุง
0
15 แสงประเสริฐ
8
16 ชุมชนวัดบางไผ่
0
17 วัดลาดปลาดุก
8
18 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
0
19 วัดโมลี(นันทวิมล)
7
20 สุเหร่าปากคลองลำรี
0
21 สุเหร่าเขียว
0
22 ประสานสามัคคีวิทยา
0
23 แสงประทีปรัฐบำรุง
0
24 วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
0
25 เจริญรัฐอุปถัมภ์
0
26 วัดคลองขุนศรี
0
27 บ้านคลองพระพิมล
8
28 วัดยอดพระพิมล
0
29 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
8
30 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
0
31 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
0
32 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
0
33 วัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)
8
34 ชุมชนวัดไทรน้อย
0
35 วัดคลองตาคล้าย
0
36 บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
0
37 วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
0
38 ดีมากอุปถัมภ์
8
39 บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)
0
40 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
8
41 วัดลากค้อน
0
42 วัดเพรางาย
0
43 บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
0
44 วัดเสนีวงศ์
0
45 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
0
46 วัดศาลากุล
8
47 คลองเกลือ
0
48 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
0
49 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
0
50 วัดศรีเขตนันทาราม
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 63 แห่ง
 
1 2 Next