สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดจุกเฌอ
0
2 วัดชนะสงสาร
0
3 วัดพรหมสุวรรณ
0
4 วัดจรเข้น้อย
0
5 สุเหร่าลาดน้ำขาว
0
6 สุเหร่าสมอเซ
0
7 สุเหร่าคลองใหญ่
8
8 บ้านเกาะดอน
0
9 ตลาดเปร็ง
0
10 แพ่งพิทยาภูมิ
0
11 บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
0
12 สุเหร่าหลวงแพ่ง
0
13 วัดคู้เกษมสโมสร
0
14 วัดไชยธารา
0
15 วัดเทพนิมิตร
0
16 วัดประตูน้ำท่าไข่
0
17 วัดนิโครธาราม
0
18 วัดบ้านนา
0
19 บ้านบางแก้ว
0
20 วัดเกาะจันทาราม
1
21 วัดสมานรัตนาราม
0
22 วัดเที่ยงพิมลมุข
0
23 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
0
24 วัดดอนทอง
0
25 บ้านวนท่าแครง
0
26 วัดเกาะ
0
27 วัดแพรกนกเอี้ยง
0
28 บ้านแขวงกลั่น
0
29 วัดบางปลานัก
0
30 วัดทด
0
31 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
0
32 วัดบางปรง
0
33 วัดบางพระ
0
34 วัดนครเนื่องเขต
0
35 บ้านวังตะเคียน
8
36 วัดหนามแดง
0
37 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
8
38 บ้านคลอง 21
8
39 บ้านปลายคลอง 20
0
40 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
0
41 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
0
42 สุเหร่าดอนเกาะกา
0
43 วัดบึงตาหอม
0
44 บ้านดอนเกาะกา
0
45 บ้านบึงพระอาจารย์
0
46 สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
0
47 สุเหร่าสมอเอก
0
48 ตลาดคลอง 16
0
49 เฉลิมช่วงวิทยาทาน
0
50 วัดรามัญ
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 138 แห่ง
 
1 2 3 Next