สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
8
2 บ้านลุงพลู
0
3 วนาสงเคราะห์
0
4 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
0
5 บ้านคลองน้ำใส
0
6 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
0
7 สามัคคีประชาสรรค์
0
8 วัดใหม่โพธิ์ทอง
0
9 บ้านวังจั่น
0
10 บ้านท่าเกษม
0
11 บ้านคลองอุดมสุข
0
12 บ้านหนองนกกระเรียน
0
13 บ้านทุ่งพระ
0
14 อนุบาลเมืองสระแก้ว
0
15 บ้านคลองปลาโด
0
16 บ้านคลองศรีเมือง
8
17 บ้านคลองผักขม
0
18 บ้านโป่งดาวเรือง
0
19 บ้านคลองน้ำเขียว
0
20 บ้านท่ากะบาก
0
21 บ้านหนองเตียน
1
22 บ้านกิโลสาม
0
23 บ้านป่าระกำ
0
24 บ้านแก้ง
10
25 บ้านห้วย
0
26 บ้านเหล่ากกโก
0
27 เขาสิงโต
0
28 บ้านแสงจันทร์
10
29 บ้านเนินดินแดง
0
30 บ้านคลองหมากนัด
0
31 บ้านท่าระพา
11
32 บ้านเนินสวนอ้อย
0
33 บ้านหนองไทร
0
34 บ้านเขามะกา
0
35 บ้านหนองข่า
0
36 บ้านศาลาลำดวน
0
37 บ้านหนองผูกเต่า
0
38 บ้านท่าช้าง
0
39 บ้านคลองสำอางค์
0
40 บ้านคลองหมี
0
41 บ้านสี่แยก
8
42 อนุบาลวัดสระแก้ว
0
43 บ้านเนินสะอาด
0
44 บ้านทุ่งหินโคน
0
45 บ้านแก่งสีเสียด
0
46 ธรรมยานประยุต
0
47 บ้านน้ำซับเจริญ
0
48 บ้านทุ่งพลวง
0
49 บ้านใหม่ถาวร
0
50 บ้านเนินผาสุก
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 145 แห่ง
 
1 2 3 Next