สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
0
2 บ้านสลักใด
0
3 จตุรคามสามัคคี
0
4 โค้งยางวิทยา
0
5 บ้านห้วยตะคร้อ
0
6 บ้านนากลาง
8
7 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)
0
8 บ้านหนองบอน
0
9 โนนค่าวิทยา
0
10 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
0
11 บ้านกุดหัวช้าง
0
12 บ้านโคกหินเหล็กไฟ
0
13 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
0
14 วัดกุดเวียน
0
15 สันติวิทยา
0
16 บ้านห้วยไผ่
0
17 บ้านบุตาสง
0
18 บ้านวังรางใหญ่
0
19 บ้านวังรางน้อย
0
20 บ้านหนองม่วง
0
21 บ้านหนองไม้ตาย
0
22 บ้านหนองเลา
0
23 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)
0
24 บ้านไร่โคกสูง
0
25 บ้านหนองเบน
0
26 ชินวงศ์อุปถัมภ์
8
27 บ้านทุ่งสะแบง
0
28 บ้านมะเกลือใหม่
0
29 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์)
0
30 กิริวัฒนศักดิ์
0
31 บ้านบุใหญ่
0
32 บ้านสระเพลง
0
33 อนุบาลประชารัฐสามัคคี
0
34 ระดมวิทยานุสรณ์
0
35 แหลมทองวิทยานุสรณ์
1
36 เสมาวิทยา
0
37 บ้านส้มกบงาม
0
38 บ้านโสกแจ้ง
0
39 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
0
40 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
0
41 บ้านน้อยกุดคล้า
0
42 บ้านหนองตะไก้
0
43 บ้านหนองแวง
0
44 บ้านกุดขมิ้น
0
45 บ้านสองคร
0
46 บ้านปางละกอ
0
47 บ้านวังกระสวย
0
48 บ้านวังโรงน้อย
0
49 บ้านซับใต้
0
50 บ้านโนนรัง
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 180 แห่ง
 
1 2 3 4 Next