สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านโพธิ์ดอนหวาย
0
2 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
0
3 บ้านหนองม้า
0
4 บ้านกลันทาวิทยา
0
5 บ้านท้องเรือ
0
6 บ้านพระครูน้อย
0
7 บ้านหนองปรือ
0
8 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
0
9 วัดบ้านเสม็ด
0
10 ไตรภูมิวิทยา
0
11 บ้านโกรกขี้หนู
0
12 บ้านหนองตราดน้อย
0
13 สามัคคีมีชัยวิทยา
0
14 บ้านหนองไผ่ใหญ่
0
15 บ้านตราดหนองพลวง
0
16 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
0
17 วัดบ้านถลุงเหล็ก
0
18 บ้านโนนศิลา
0
19 บ้านหนองผักแว่น
0
20 บ้านพะไล
0
21 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
0
22 อนุบาลบุรีรัมย์
0
23 บ้านตะเคียน
0
24 บ้านหนองเพชร
0
25 วัดบ้านสวายสอ
0
26 วัดบ้านรุน
0
27 บ้านหนองค่าย
0
28 บ้านดอนใหญ่
0
29 บ้านปรุบุมะค่า
0
30 บ้านโคกระกา
0
31 บ้านม่วงวิทยาคาร
0
32 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
0
33 วัดโพธิ์ทอง
0
34 บ้านหนองโสน
0
35 บ้านมะค่า
0
36 บ้านง้าง
0
37 บ้านตะโก
0
38 บ้านหนองมะค่าแต้
0
39 บ้านหนองยาง
0
40 บ้านสระเกษ
0
41 บ้านหนองขวาง
0
42 พระครูวิทยา
0
43 บ้านม่วง
0
44 วัดบ้านเมืองฝาง
0
45 วัดบ้านเมืองดู่
0
46 บ้านโคกกลาง
0
47 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
0
48 บ้านหนองทะลอก
0
49 วัดสว่างบูรพา
0
50 บ้านหนองไทร
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 202 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next