สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านหมากมี่
0
2 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
0
3 บ้านเค็ง
0
4 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ
1
5 บ้านนาใต้
0
6 บ้านนาคำ
0
7 บ้านค้อกุดลาด
0
8 บ้านปากน้ำ
0
9 บ้านผาแก้ว
0
10 ประชาสามัคคี
8
11 บ้านแคกลางหงษ์
0
12 บ้านหนองปลาปาก
0
13 บ้านด้ามพร้า
0
14 บ้านนาดูน
0
15 บ้านขามใหญ่
0
16 บ้านหนองหว้า
0
17 บ้านหัวคำ
0
18 บ้านหนองตอแก้ว
0
19 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ
0
20 บ้านสว่างหนองเสือ
0
21 บ้านหนองแต้
0
22 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
0
23 บ้านท่าบ่อ
0
24 บ้านคูเดื่อ
0
25 บ้านทัพไทย
0
26 บ้านหนองแก
0
27 วัดท่าวังหิน
0
28 เมืองอุบล
0
29 อุบลวิทยาคม
0
30 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
0
31 อนุบาลอุบลราชธานี
0
32 ปทุมวิทยากร
0
33 บ้านปากห้วยวังนอง
0
34 บ้านสร้างหมากแข้ง
0
35 บ้านปะอาว
0
36 บ้านข่าโคม
0
37 บ้านนาเมือง
0
38 บ้านนามึน
0
39 กิตติญาณอุปถัมภ์
0
40 บ้านปลาดุก
0
41 บ้านยางลุ่ม
0
42 กองบินอุบลสงเคราะห์
8
43 บ้านทุ่งขุนใหญ่
0
44 บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)
0
45 บ้านเชือก(ทวีปัญญา)
0
46 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
0
47 บ้านหนองช้าง
0
48 บ้านหนองไฮวิทยา
0
49 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
0
50 บ้านมะเขือ
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 249 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next