สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านแก้งกอก
0
2 บ้านนาแค
0
3 โรงเรียนบ้านสัน
0
4 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
8
5 บ้านห้วยหมาก
0
6 บ้านคำไหล
0
7 บ้านจุการ
0
8 บ้านขัวแคน
0
9 บ้านหนองเชือก
0
10 บ้านดอนน้ำคำ
0
11 บ้านหนองสองห้องดอนตูม
0
12 บ้านโนนหนองบัว
0
13 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
0
14 บ้านไร่
0
15 บ้านหินโงม
0
16 บ้านตุงลุงเหนือ
0
17 บ้านโนนกุง
8
18 บ้านฟ้าห่วน
9
19 บ้านคำเตย
0
20 อนุบาลศรีเมืองใหม่
0
21 บ้านนาเอือด
0
22 บ้านหนองห้าง
0
23 บ้านนาเลิน
8
24 บ้านคำหมาไนร่องเข
8
25 บ้านสวาสดิ์
0
26 บ้านนาโป่งโพน
0
27 บ้านป่ากุงน้อย
0
28 บ้านป่ากุงใหญ่
9
29 บ้านหนองผักแพว
0
30 บ้านลาดควาย
0
31 บ้านหนองหอย
0
32 บ้านจันทัย
0
33 บ้านโนนม่วงโนนจิก
14
34 บ้านหนองขุ่น
0
35 บ้านดอนโพธิ์
0
36 บ้านภูหล่น
0
37 บ้านหนองไผ่
0
38 บ้านคำบง
0
39 บ้านสระคำ
9
40 บ้านสงยาง
0
41 บ้านโนน
0
42 บ้านสิม
0
43 บ้านหนามแท่ง
8
44 บ้านชาด
0
45 บ้านนาทอย
8
46 บ้านนาคอ
8
47 บ้านสร้างถ่อ
8
48 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
0
49 บ้านโหง่นขาม
0
50 บ้านดงนา
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 209 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next