สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกลาง
8
2 บ้านหมากมาย
8
3 บ้านเม็กใหญ่
8
4 ดำรงสินสงเคราะห์
8
5 บ้านบัวเทียม
8
6 บ้านโนนสวรรค์
8
7 บ้านสุขสมบูรณ์
8
8 บ้านนาทุ่ง
8
9 บ้านอุดมสุข
8
10 บ้านดอนม่วย
8
11 บ้านกุดประทาย
8
12 บ้านโนนกอย
8
13 บ้านโนนขาม
8
14 บ้านแสนสุข
8
15 บ้านหนองคู
8
16 บ้านนาอุดม
8
17 บ้านคำนาแซง
8
18 บ้านแก้ง
8
19 บ้านไฮตาก
8
20 บ้านประหูต
8
21 บ้านห้วยสำราญ
8
22 บ้านยาง
8
23 บ้านนาประดู่
8
24 บ้านนานวล
8
25 บ้านนาสมบูรณ์
8
26 บ้านคำครั่ง
8
27 บ้านป่าตาว
8
28 บ้านโนนแคน
8
29 บ้านโนนกาเร็น
8
30 บ้านโพธิ์ไทร
8
31 บ้านคำสำราญ
8
32 บ้านโนนแก้ง
8
33 บ้านสองคอน
8
34 บ้านโพนดวน
8
35 บ้านท่าโพธิ์ศรี
8
36 บ้านวารีอุดม
8
37 บ้านโพธิ์สง่า
8
38 บ้านโนนหลี่
8
39 บ้านม่วงนาดี
10
40 บ้านทุ่งเทิง
8
41 บ้านสว่างโนนทอง
8
42 บ้านโนน
8
43 บ้านบัวเจริญ
8
44 บ้านหม้อทอง
8
45 บ้านเตย
8
46 บ้านดอนกลาง
8
47 บ้านหนองไฮ
8
48 บ้านหนองแต้
8
49 บ้านนากระแซง
8
50 พิชัยศึกษา
8

1 2 3 4 5 6 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 254 แห่ง
 
1 2 3 4 5 6 Next