สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
0
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
0
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
0
4 บ้านร่วมมิตร
0
5 บ้านท่าแตง
1
6 บ้านเดื่อ
8
7 บ้านสำโรงโคก
0
8 จัตุรัสวิทยานุกูล
0
9 บ้านมะเกลือโนนทอง
0
10 บ้านสำโรงทุ่ง
0
11 บ้านหลุบงิ้ว
0
12 บ้านสระสี่เหลี่ยม
0
13 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
0
14 บ้านขามราษฎร์นุกูล
0
15 บ้านโนนคร้อ
0
16 บ้านใหม่นาดี
0
17 บ้านนา
0
18 บ้านหนองลูกช้าง
0
19 บ้านงิ้ว
8
20 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
0
21 บ้านห้วยยาง
0
22 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
0
23 บ้านดอนละนาม
0
24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
0
25 กันกงบ้านลี่สามัคคี
0
26 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
0
27 บ้านส้มป่อย
0
28 บ้านโนนเชือก
0
29 บ้านหนองม่วง
0
30 บ้านห้วยบง
0
31 บ้านห้วย
0
32 บ้านหนองโดน
0
33 บ้านยางเครือ
0
34 บ้านร้านหญ้า
1
35 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
0
36 บ้านโนนฝาย
1
37 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
0
38 บ้านหนองลุมพุก
0
39 บ้านโสกรวกหนองซึก
0
40 บ้านหนองโสน
0
41 บ้านทามจาน
0
42 ชุมชนบัวบานสามัคคี
0
43 บ้านโคกโต่งโต้น
0
44 บ้านหนองบัวใหญ่
0
45 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
0
46 บ้านหนองไผ่ล้อม
0
47 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
0
48 บ้านเกาะมะนาว
0
49 จอมแก้ววิทยา
0
50 โคกเพชรวิทยาคาร
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 192 แห่ง
 
1 2 3 4 Next