สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
0
2 บ้านโนนอุดม
0
3 ยางหลวงพิทยาคม
0
4 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
0
5 บ้านโนนสว่าง
0
6 บ้านกุดจิก
0
7 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
0
8 บ้านหนองกุง
0
9 ชุมชนนาคำไฮวิทยา
0
10 บ้านกุดฉิม
0
11 บ้านนามะเฟือง
0
12 บ้านทรายงาม
0
13 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
0
14 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
0
15 บ้านกุดเต่า
0
16 บ้านนาอ่าง
0
17 บ้านโนนขมิ้น
0
18 บ้านห้วยโจด
0
19 บ้านโนนคูณ
0
20 บ้านนาเลิง
0
21 บ้านห้วยไร่
0
22 ร่มเกล้า
0
23 บ้านโนนทัน
0
24 บ้านอ่างบูรพา
0
25 บ้านภูพานคำ
0
26 บ้านหินคูณ
0
27 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
0
28 บ้านโคกกุง
0
29 บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
0
30 บ้านดอนนาดี
0
31 บ้านข้องโป้
0
32 บ้านห้วยค้อ
0
33 บ้านโคกม่วย
0
34 บ้านพร้าว
0
35 บ้านบกโนนเรียง
0
36 บ้านศรีสุขนาล้อม
0
37 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
0
38 บ้านบุ่งบก
0
39 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
0
40 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
0
41 บ้านโคกน้ำเกี้ยง
0
42 บ้านลาด
0
43 บ้านห้วยหามต่าง
0
44 บ้านห้วยลึก
0
45 บ้านตำแย
0
46 บ้านคึมชาดห้วยบง
0
47 บ้านนาวังเวิน
0
48 บ้านลำภู
0
49 อนุบาลหนองบัวลำภู
0
50 พิศาลวิทยา
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 212 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next