สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกุดดินจี่
9
2 บ้านหม่านศรีทองวิทยา
8
3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
7
4 บ้านอาบช้าง
8
5 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
8
6 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
8
7 กุดแห่วิทยา
8
8 บ้านป่าแดงงาม
8
9 บ้านสนามชัย
9
10 บ้านนาสมใจ
8
11 บ้านยางชุม
11
12 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
12
13 บ้านหนองแวงคำ
8
14 บ้านหนองแสง
8
15 บ้านขอบเหล็ก
8
16 ห้วยหานประชาสรรค์
0
17 ดงสวรรค์วิทยา
8
18 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
0
19 บ้านโป่งแคศรีถาวร
8
20 บ้านหนองเอี่ยน
1
21 บ้านหนองด่าน
12
22 บ้านหนองบัวคำแสน
8
23 บ้านกกค้อกกโพธิ์
8
24 นครชัยประชาสรรค์
11
25 บ้านโนนไหมโนนศิลา
9
26 บ้านโนนเมือง
9
27 บ้านภูพระโนนผักหวาน
8
28 บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว
5
29 บ้านโนนม่วง
9
30 บ้านแสงดาวโนนธาตุ
8
31 บ้านก่าน
8
32 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา
17
33 บ้านโนนงาม
0
34 บ้านซำเสี้ยว
8
35 บ้านโนนตาล
0
36 บ้านนาหนองทุ่ม
0
37 บ้านฝั่งแดง
8
38 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
10
39 บ้านท่าอุทัย
0
40 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
0
41 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
0
42 บ้านห้วยนาหลวง
0
43 หนองด้วงวังประทุม
1
44 ซำขอนแก่นวิทย์
0
45 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
8
46 ยูงทองวิทยา
0
47 บ้านกุดผึ้ง
0
48 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
8
49 โนนสง่าราษฎร์บำรุง
11
50 บ้านดงมะไฟ
8

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 105 แห่ง
 
1 2 3 Next