สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
0
2 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
0
3 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
0
4 บ้านหนองบะโคกสว่าง
0
5 บ้านหนองไผ่วิทยา
0
6 บ้านหนองแวงมน
0
7 บ้านโจดหนองแกหนองสิม
0
8 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
0
9 บ้านวังขอนพาดหนองแวง
0
10 บ้านหนองเรือ
0
11 บ้านหนองหว้าสามัคคี
0
12 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
0
13 บ้านโนนเมืองโคกกุง
0
14 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
0
15 บ้านหัวนาหนองแวง
0
16 มิตรภาพ 2
0
17 บ้านห้วยโจด
0
18 บ้านทุ่งแค
0
19 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
4
20 บ้านยานางโนนแต้
0
21 บ้านหนองสะแบงสามัคคี
0
22 บ้านโคกกลางประชาสรรค์
0
23 บ้านโนนหอมโนนศาลา
0
24 ชุมชนบ้านชาด
0
25 บ้านทับบา
0
26 บ้านหญ้าคาท่าหลวง
0
27 บ้านหันใหญ่
0
28 บ้านหนองห้าง
0
29 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
0
30 บ้านลอมคอม
0
31 บ้านหนองอรุณ
0
32 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
0
33 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
0
34 บ้านเพ็กน้อย
0
35 บ้านป่าเป้า
0
36 บ้านโสกนกเต็น
0
37 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
0
38 บ้านหนองแวงนอก
0
39 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
0
40 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
0
41 บ้านโนนตะโก
0
42 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
0
43 บ้านฝาผนังวังจาน
0
44 บ้านหนองแวงนางเบ้า
0
45 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
1
46 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
1
47 ไตรคามราษฎร์บำรุง
0
48 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
0
49 บ้านโนนชาดวิทยา
0
50 บ้านหนองแปน
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 186 แห่ง
 
1 2 3 4 Next