สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
0
2 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
0
3 บ้านหนองบะโคกสว่าง
0
4 บ้านหนองไผ่วิทยา
0
5 บ้านหนองแวงมน
0
6 บ้านโจดหนองแกหนองสิม
0
7 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
0
8 บ้านวังขอนพาดหนองแวง
0
9 บ้านหนองเรือ
0
10 บ้านหนองหว้าสามัคคี
2
11 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
0
12 บ้านโนนเมืองโคกกุง
0
13 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
0
14 บ้านหัวนาหนองแวง
0
15 มิตรภาพ 2
0
16 บ้านห้วยโจด
0
17 บ้านทุ่งแค
0
18 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
4
19 บ้านยานางโนนแต้
0
20 บ้านหนองสะแบงสามัคคี
0
21 บ้านโคกกลางประชาสรรค์
0
22 บ้านโนนหอมโนนศาลา
0
23 ชุมชนบ้านชาด
0
24 บ้านทับบา
0
25 บ้านหญ้าคาท่าหลวง
0
26 บ้านหันใหญ่
0
27 บ้านหนองห้าง
0
28 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
0
29 บ้านลอมคอม
0
30 บ้านหนองอรุณ
0
31 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
0
32 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
0
33 บ้านป่าเป้า
0
34 บ้านโสกนกเต็น
0
35 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
0
36 บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
0
37 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
0
38 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
0
39 บ้านโนนตะโก
0
40 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
0
41 บ้านฝาผนังวังจาน
0
42 บ้านหนองแวงนางเบ้า
0
43 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
1
44 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
1
45 ไตรคามราษฎร์บำรุง
0
46 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
0
47 บ้านโนนชาดวิทยา
0
48 บ้านหนองแปน
0
49 บ้านหนองแวงโสกพระ
0
50 บ้านหันน้อย
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 181 แห่ง
 
1 2 3 4 Next