สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
0
2 บ้านสำราญหินลาด
0
3 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
0
4 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
0
5 บ้านโนนดู่หนองแวง
0
6 บ้านโคกกลางหนองแปน
0
7 โนนฟันเรือบะยาววิทยา
0
8 บ้านกุดกว้าง
0
9 บ้านขนวนนคร
0
10 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
8
11 หนองหอยเทพเทวัญ
0
12 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
0
13 บ้านหัวบึงสว่าง
0
14 บ้านกุดแคน
0
15 บ้านกุดเลา
1
16 บ้านโนนทอง
0
17 บ้านฝางน้อย
0
18 บ้านภูมูลเบ้า
1
19 บ้านสระพังข่า
0
20 บ้านหนองเขื่อนช้าง
0
21 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
0
22 บ้านห้วยอรุณหินลาด
0
23 บ้านห้วยทรายทอง
0
24 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
0
25 บ้านนาเปือย
0
26 บ้านโนนทันวิทยา
0
27 บ้านร่องสมอ
0
28 บ้านหว้า
0
29 บ้านห้วยม่วง
0
30 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
0
31 บ้านดอนหันโนนหินแห่
0
32 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
0
33 โนนสะอาดพิทยา
0
34 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
0
35 บ้านโนนหนองแวง
0
36 บ้านหนองสระ
0
37 บ้านกง(ประชานุกูล)
0
38 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
0
39 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
7
40 โพธิ์ตากวิทยา
0
41 หนองแสงวิทยาสรรค์
0
42 บ้านหาด
0
43 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
0
44 บ้านสว่างดอนช้าง
0
45 บ้านหนองกุงมนศึกษา
0
46 บ้านหนองโนประชาสรรค์
0
47 บ้านหนองแสงสามัคคี
0
48 บ้านนาหว้า
0
49 บ้านป่าเสี้ยว
0
50 บ้านเม็ง
0

1 2 3 4 5 6 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 260 แห่ง
 
1 2 3 4 5 6 Next